دانلود پایان نامه

توان از آن چشم پوشی کرد.
4-3-1-7. هنجار ذهنی
در پرسشنامه پژوهش 3 سؤال اختصاص به متغیر «هنجار ذهنی» داشت. مقیاس سنجش همه سؤال‌ها به مانند دیگر سوالات پرسشنامه، طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است. جدول 11-4 آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی این متغیر را نشان می‌دهد.
جدول 4-11. آماره‌های توصیفی متغیر هنجار ذهنی
متغیر آماره
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
هنجار ذهنی
23/3
916/0
328/0-
388/0
منبع: یافته های پژوهش
میانگین متغیر هنجار ذهنی 23/3 است که با توجه به مقیاس سنجش، امتیاز بیش از متوسطی را کسب کرده است. به عبارت دیگر نظر تکمیل‌کنندگان پرسشنامه در مورد میزان توقع اطرافیان از آن ها در مورد استفاده از بانکداری اینترنی اندکی بالاتر از متوسط بوده است. انحراف معیار 91/0 نیز بیانگر پراکندگی بالا در پاسخ سؤال‌های مربوط به این متغیر می‌باشد. با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضرایب چولگی و کشیدگی از 5/0، می‌توان گفت که توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی و کشیدگی تقریباً نرمال است.
4-3-2. متغیرهای واسطه‌ای
متغیرهای تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری متغیرهای واسطه‌ای پژوهش را تشکیل می‌دهند. خلاصه داده‌های گردآوری شده برای هر یک از این متغیرها به تفکیک در زیر ارائه شده است.
4-3-2-1 تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
در پرسشنامه پژوهش برای سنجش تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی لیکرت با درجه‌بندی از خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد بوده است. جدول 12-4 آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی این متغیر را نشان می‌دهد.
جدول 4-12. آماره‌های توصیفی متغیر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
متغیر آماره
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
90/3
605/0
151/0
481/0-
منبع : یافته های پژوهش
میانگین به‌دست آمده برای متغیرتمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی( اثربخشی روابط) برابر 90/3 است که با توجه به مقیاس سنجش، عدد بالایی می‌باشد. به عبارت دیگر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی در مشتریان مورد بررسی به‌وسیله پاسخ‌گویان در حد بالایی ارزیابی شده است. انحراف معیار 60/0 پراکندگی متوسط در پاسخ سؤال‌های مربوط به این متغیر را نشان می‌دهد. در خصوص نوع توزیع نیز با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضریب چولگی از 5/0، می‌توان گفت که توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی تقریباً نرمال است. ولی در مورد کشیدگی توزیع پاسخ‌ها با توجه به بزرگی و منفی بودن ضریب به‌دست آمده می‌توان گفت که توزیع آن از توزیع نرمال کوتاه‌تر می‌باشد.
4-3-2-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده
میزان کنترل رفتاری ادراک شده در پرسشنامه پژوهش از طریق 3 سؤال مورد سنجش قرار گرفته است. مقیاس سنجش همه سؤال‌ها طیف 5 گزینه‌ای لیکرت با درجه‌بندی از خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد بوده است. جدول 13-4 آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی این متغیر را نشان می‌دهد.
جدول 4-13. آماره‌های توصیفی متغیر میزان کنترل رفتاری ادراک شده
متغیر آماره
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
میزان کنترل رفتاری ادراک شده
52/3
620/0
375/0
452/0-
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا میانگین متغیر میزان کنترل رفتاری ادراک شده 52/3 است که در مقایسه با مقیاس مورد استفاده برای سنجش، امتیازی بالا‌تر از حد متوسط محسوب می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به این‌که عدد 5 در این مقیاس بیانگر کنترل خیلی زیاد بر فرایند بانکداری اینترنتی است می‌توان گفت که در نمونه مورد بررسی میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط پاسخ گویان بالا ارزیابی شده است. انحراف معیار 62/0 پراکندگی متوسط در پاسخ سؤال‌های مربوط به این متغیر را نشان می‌دهد. در مورد نوع توزیع نیز با توجه به کوچک بودن قدرمطلق ضرایب چولگی و کشیدگی به‌دست آمده برای این متغیر از مقدار 5/0، می‌توان گفت که توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی و کشیدگی تقریباً نرمال است.
4-3-3. متغیر وابسته
« قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی » متغیر وابسته پژوهش حاضر بود. برای سنجش این متغیر در پرسشنامه پژوهش از 3 سؤال که مقیاس سنجش آن‌ها طیف 5 گزینه‌ای لیکرت با درجه‌بندی از خیلی‌کم تا خیلی‌زیاد بود، استفاده شد. جدول 14-4 آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی این متغیر را نشان می‌دهد.
جدول 4-14. آماره‌های توصیفی متغیر قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
متغیر آماره
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
10/4
671/0
298/0-
738/0
منبع: یافته های پژوهش
میانگین به‌دست آمده برای متغیرقصدمشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی ( اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی) برابر 10/4 است که با توجه به مقیاس سنجش، عدد بالایی می‌باشد. به عبارت دیگر مشتری های مورد بررسی از نظر تمایل داشتن به استفاده از بانکداری اینترنتی امتیاز بالایی را کسب کرده‌اند. انحراف معیار 671/0 پراکندگی متوسط در پاسخ سؤال‌های مربوط به این متغیر را نشان می‌دهد. در خصوص نوع توزیع نیز با توجه به کوچک‌تر بودن قدرمطلق ضرایب چولگی از 5/0، می‌توان گفت ک
ه توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی تقریباً نرمال است. کشیدگی بالای این متغیر نشان دهنده اختلاف بالای میان کمترین امتیاز و بیشترین امتیاز است که چندان با کشیدگی نرمال اختلاف ندارد.
4-4. تحلیل‌های دومتغیره
پس از تحلیل‌های تک متغیره و توصیف ویژگی‌های جامعه مورد بررسی از نظر متغیرهای پژوهش در قسمت قبلی، اکنون به تحلیل روابط دو به دوی متغیرها می‌پردازیم. با توجه به این‌که مقیاس سنجش همه متغیرهای پژوهش حاضر رتبه‌ای چند ارزشی می‌باشد، برای تحلیل روابط دو به دوی آن‌ها از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده می‌شود.
4-4-1. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت
هم‌چنان‌که در مدل پژوهش نیز اشاره شده بود، متغیر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی و سهولت استفاده از آن و امنیت و محرمانگی آن ارتباط دارد. جدول 15-4 رابطه متغیر تمایل به استفاده با این متغیرها را نشان می‌دهد.
جدول 4-15. نتایج آزمون همبستگی متغیرهای تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفاهیم شدت انرژی از دیدگاه اقتصاد

سودمندی
سهولت
امنیت و محرمانگی
تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
ضریب همبستگی
385/0**
408/0**
521/0**

سطح معنی داری(sig)
**
**
**

تعداد مشاهدات
212
212
212
** به معنای معناداری در سطح کمتر از 01/0 است.
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا رابطه تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی و سهولت استفاده از آن و امنیت و محرمانگی آن در سطح معنی‌داری 01/0 رد نمی‌شود. به عبارت دیگر با 99% اطمینان می‌توان گفت در جامعه مورد بررسی تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی با سودمندی درک شده، سهولت درک شده در استفاده از آن و امنیت و محرمانگی اطلاعات ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
4-4-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی
بر اساس فرضیه های پژوهش ارتباط متغیر میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی را باید بسنجیم. جدول 16-4 رابطه متغیر میزان کنترل رفتاری ادراک شده با این متغیرها را نشان می‌دهد.
جدول 4-16. نتایج آزمون همبستگی میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی

توانایی کار با کامپیوتر
حمایت دولت
حمایت فناوری
میزان کنترل رفتاری ادراک شده
ضریب همبستگی
475/0**
246/0 **
466/0**

سطح معنی داری(sig)
**
**
**

تعداد مشاهدات
212
212
212
** به معنای سطح معناداری کمتر 01/0 است.
منبع: یافته های پژوهش
با توجه به جدول بالا ارتباط متغیر میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی در سطح معنی‌داری 01/0 رد نمی‌شود. به عبارت دیگر با 99% اطمینان می‌توان گفت در جامعه مورد بررسی میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی ارتباط مستقیم و معنادار دارد.
4-4-3. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن
نتایج آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن برای دو متغیر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن در جدول 17-4 ارائه شده است.
جدول 4-17. نتایج آزمون همبستگی متغیرهای تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصدمشتری به استفاده از آن

تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی
قصد مشتری
ضریب همبستگی
476/0

سطح معنی داری(sig)
000/0

تعداد مشاهدات
212
منبع: یافته های پژوهش
ضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر 476/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی‌داری کمتر از 01/0 بیانگر عدم رد رابطه مثبت بین آن‌ها است. به عبارت دیگر این دو متغیر با اطمینان 99% با یکدیگر ارتباط مستقیم و معنادار دارند.
4-4-4. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی
رابطه متغیر هنجار ذهنی و قصد مشتری با بهره‌گیری از آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن بررسی شده است. جدول 18-4 نتایج این آزمون را به تفکیک نشان می‌دهد.
جدول 4-18. نتایج آزمون همبستگی متغیرهای هنجار ذهنی و قصد مشتری

هنجار ذهنی
قصد مشتری
ضریب همبستگی
177/0

سطح معنی داری(sig)
01/0

تعداد مشاهدات
212
منبع: یافته های پژوهش
ضریب همبستگی اسپیرمن بین این دو متغیر 177/0 می‌باشد که با توجه به سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 بیانگر عدم رد رابطه مثبت بین آن‌ها است، هرچند میزان آن کم است. به عبارت دیگر این دو متغیر با اطمینان 95% با یکدیگر ارتباط ضعیف مستقیم و معنادار دارند.
4-4-5. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده
جدول 19-4 نتایج آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن برای سنجش رابطه بین متغیر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده را نشان می‌دهد.

جدول 4-19. نتایج آزمون همبستگی متغیرهای قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده

میزان کنترل رفتاری ادراک شده< br />قصد مشتری
ضریب همبستگی
194/0

سطح معنی داری(sig)
005/0

تعداد مشاهدات
212
منیع: یافته های پژوهش
جدول 15-4 ضریب همبستگی بین دو متغیر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و میزان کنترل رفتاری ادراک شده را 194/0 نشان می‌دهد. با توجه به سطح معنی‌داری که مقداری کمتر از 01/0 است می‌توان وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر را با اطمینان 99% پذیرفت.
4-5. تحلیل‌های چند متغیره
اگرچه ضریب همبستگی شدت رابطه بین دو متغیر را نشان می‌دهد، ولی از میزان تغییر در متغیر وابسته وقتی چندین متغیر مستقل به‌طور هم‌زمان بر آن تأثیر می‌گذارند، چیزی نمی‌گوید. در این موقعیت‌ها تحلیل رگرسیون چندگانه به پژوهشگر کمک می‌کند تا بداند چقدر از واریانس متغیر وابسته به‌وسیله یک مجموعه از پیش‌بینی کننده‌ها تبیین شده است (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، 1388، ص374).
در این قسمت جهت آزمون اعتبار کلی مدل پژوهش طی سه مرحله از رگرسیون چندگانه استفاده خواهیم کرد. در مرحله اول آزمون رگرسیون را برای مجموعه متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر اثربخشی روابط (تمایل به

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید