دانلود پایان نامه

مقایسه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری

مدارس شهر ریوش

 

 

محمود آخرتی*،  زهراعسکری**،  الهه آهنگری***  

 

 

چکیده

سلامت، مهمترین مسأله بشریت است. اهمیت تجربه کاری و چگونگی تأثیر آن بر نگرشها و ارزشهای مربوط به کار و سلامت روان موضوعی است که همواره مورد توجه روز افزون دانشمندان،  روانشناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم رفتاری است. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه سطح سلامت عمومی و رضایت شغلی معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش بود. روش: این پژوش با روش علی ـ مقایسه ای انجام شد. به این منظور از بین کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهر ریوش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگزین، تعداد 03 معلم آموزشی و 03 نفر کادر اداری انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش، از پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه سلامت عمومی )28-GHQ ( استفاده شد. داده های به دست آمده با به کار گیری آزمون t برای مقایسه میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس از لحاظ سلامت عمومی کلی و ابعاد آن یعنی علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی تفاوت معنی داری وجود نداشت ولی بین دو گروه از لحاظ میزان رضایت شغلی تفاوت معنی دار وجود دارد )05 .p<0(.  نتیجه گیری:  نتایج به دست آمده نشان داد که بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد و رضایت شغلی کادر اداری مدارس از معلمان دارای ابلاغ آموزشی به نحو معنی داری بالاتر است.

کلید واژه ها: سلامت روان، علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی، عملکرد اجتماعی و رضایت شغلی

مقدمه:

موضوع سلامت روان از بدو پیدایش بشر، قرون و اعصار متمادی مطرح بوده است. اما هرگاه از آن سخنی به میان آمده عموما بعد جسمی آن مدنظر قرار گرفته و کمتر به سایر ابعاد سلامتی بخصوص بعد روانی آن توجه شده است. سلامت روان توسط محققان از فرهنگهای مختلف به صورتهای متفاوتی تعریف شده است. مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت و تعلق به نسل و خودشکوفایی، و تحقق تواناییهای بالقوه ی فکری و هیجانی و. . . می باشد)کاویانی، 5031(.

 

 

 

 

 

    دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

ــــــــــــــــــــــــــــــ *کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه

**دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه تربت جام

***کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه

 

گلدشتاین5 سلامت روانی را تعادل بین اعضاء و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می داند. چامن 2(1991( نیز سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روان شناختی تعبیر می کند که عبارت است از حداکثر اثر بخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و باز خوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. به دست آوردن رضایت در زندگی برای بهداشت روانی لازم است. رضایت از رسیدن به نیاز یا آرزویی شخصی، احساس برتری و پیشرفت، مقابله با مشکلات و پیشبرد هدفها حاصل میشود و نیز ممکن است از تحسین دیگران و تمجید ارزشهای انسان به دست آید. کسی که رضایت به دست نمیآورد، مطمئناً ناشاد است. رضایت یکی از مهمترین پشتوانههای ما برای مقابله با مشکلات است. همه ما مجبوریم که با مسائل روبهرو شویم، مسئولیتهای جدید بپذیریم و خود را با تغییرات سازگار کنیم. رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثُّر عوامل زیادی، نظیر نیازها، علایق، انگیزه، نگرش و شخصیت های افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر معنادار بودن، جو سازمانی، محیط کار، مدیریت و. . . . می باشد.  مجموعه ی این عوامل اگر موئید یکدیگر باشند، موجب حالتی در فرد می شود که فرد در خود احساس رضایت می کند و به این احساس، رضایت شغلی گفته می شود )منینجر، 5031(. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم جهت افزایش کارایی در سازمان به شمار می رود و به همین دلیل مدیران به شیوه های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند. صاحب نظران مختلف تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی ارائه داده اند.

رضایت شغلى یکى از عوامل مهم در موفقیت شغلى است و موجب افزایش کارایى و نیز احساس رضایت فردى مى گردد )شفیع آبادى، . 6731) به نظر هاپاک4 رضایت شغلى مفهومى پیچیده و چند بعدى است و با عوامل روانى، جسمانى و اجتماعى ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود، بلکه ترکیب معینى از مجموعه عوامل گوناگون سبب مى شو د که شاغل در لحظه معینى از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضى است و از آن لذت می برد )سفیرى، 1377(. رضایت شغلى یعنى دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطى که درآن کار انجام می گیرد و پاداشى که براى آن دریافت می شود )بروس، 5031( .  فیشر و هانا 1 رضایت شغلى را عاملى درونى مى دانند و آن را نوعى سازگار ى عاطفى با شغل و شرایط اشتغال مى انگارند، یعنى اگر شغل مورد نظر،  لذتمطلوب را براى فرد تأمین کند، او از شغلش راضى است. در مقابل،  چنانچهشغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، در این حالت او از کا رخود مذمت مى نماید و درصدد تغییر آن برمى آید( شفیع آبادى، 5033( رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی و افزایش کارایی فرد در سازمان است. بنابراین بین سازش، انگیزش، موفقیت و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد و این چهار عامل در یکدیگر اثر می گذارد. رضایت شغلی از دیدگاه شاغل مطرح است بنابراین رضایت شغلی بستگی به این دارد که تا چه اندازه نیازهایی که ما احساس می کنیم باید بر آورده سازد، ارضا نماید اگر شغل نیازهای فردی را بر آورده کند وی از آن راضی است و اگر برآورده نسازد او احساس ناکامی نموده و در جایی دیگر به دنبال ارضا می گردد )شرتز، 5033(.

پایه و اساس هر کشوری بر استقلال فکری افراد آن جامعه استوار است. هر چه افراد جامعه نیرومندتر و عالم تر باشد به همان نسبت جامعه سعادتمند تر و پیروزتر خواهد بود ) سید مصطفایی،  5033( رضایت شغلی به عنوان مهم ترین نگرش به طرزتلقی یا قضاوتی که اعضای یک سازمان نسبت به شغل و محیط کار خود دارند باز می گردد. منظور از رضایت شغلی فرد، آن است که او به طور کلی شغل خود را دوست داشته باشد و برای آن ارزش قائل شود و نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشد.  نظریه های جدید بر این اعتقاد هستند که انسان ذاتأ به کار نیاز دارد و سعی می کند با علاقه و برای رفع نیاز های غریزی، جسمی و امرار معاش روزانه کار کند. بنابراین رضایت ازکار و محیط کار بسیار مهم و ضروری می باشد. )هومن، 5035(.

زندگی سازمانی و امنیت شغلی، از جمله مسائلی است که کارکنان سازمان ها را به خود مشغول می کند و بخشی از انرژی روانی و فکری صرف این مسئله می شود. در صورتی که کارکنان از این لحاظ به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند،

                                             

 • – Goldstein
 • – chapman
 • -Job satisfaction
 • -Hoppock
 • -Fisher & Hanna

با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می دهند و سازمان کمتر دچار تنش های انسانی می گردد. بنابراین وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن و تخمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود در صورتی که در دنیای امروز رضایت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه توانا سازی کارکنان، محور رضایت شغلی است )لارد و بلاگ، 5133و5135(.

معلمان هسته مرکزی دستگاه تعیلم و تربیت و جریان حقیقی این امر حیاتی می باشند.  تاثیر معلم در جامعه به قدری است که می توان گفت: سعادت مملکت در دست کسانی است که به تعلیم و تربیت فرزندان کشور مشغول می باشند.  اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل،  از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تامین کننده ی سلامت روانی و و عامل رسیدن به خودکفایی و بی نیازی از دیگران محسوب می شود.  معلمی که به کار خود علاقمند است و از شغلی راضی است کمتر دچار نقص در کار می شود.  او با دقت و رعایت همه جانبه به وظایفش عمل می کند و تمام جنبه ها را در نظر می گیرد.  بنابراین کسانی که از کار خود رضایت دارند بشر مقررات و قوانین را اجرا می کنند و حاضر نیستید در موسسه ای بی نظمی وجود داشته باشد ) ناصر آرا، 5033 (.

مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می کنند و بیشتر استعفا می دهند. و ثابت شده است که کارکنان راضی از سلامت روان بهتری برخور دارند و بیشتر عمر می کنند. و همچنین رضایت شغلی از کار پدیده ای است که ازخود سازمان و شرکت فراترمی رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می شود )رابینز، 5033(. رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وسلامت روانشان وجود دارد. یعنی کسانی که از کار خود رضایت داشته باشند، کار خود را بیشتر و بهتر انجام میدهند)سید عباس زاد، 5034(. لارد) 5135 ( وبالاگ) 5133( درتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که غیراز عوامل خط مشی مدرسه، حقوق، فرصت ارتقاء و رفتار اداری مدیران نیز در رضایت شغلی معلمان موثر است. )اسماعیل سرخ، 5035(.

در پژوهشی که حبیب و همکاران در سال) 5032( با موضوع رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان بیمارستان عمومی حضرت رسول)ص( روی 033 نفر از کارکنان پرستاری و اداری انجام داده اند، نشان داده است که در مجموع 35% از کارکنان از شغل خود راضی و 01%ناراضی بوده اند. و میزان رضایت در پرستاران به شکل معناداری پایین تر از کارکنان اداری بوده است. همچنین هر دو گروه بیشترین رضایت را از ابعاد همکاران، همکاران رده های بالاتر و ماهیت کار و کمترین رضایت را از میزان درآمد، تسهیلات جانبی و پاداش های احتمالی ابراز کرده اند. رضایت شغلی با تحصیلات نسبت معکوس داشت. ولی بین رضایت شغلی و متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل و سابقه کاری همبستگی معناداری وجود دارد. در پژوهشی دیگر که ربیعی و همکاران، )5013( با موضوع بررسی بیوریتم )سیکل های در بدن افراد( و رضایت شغلی کارکنان انجام داده اند این تحقیق به مطالعه موردی در شرکت مهندسی و ناوگان، که در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به فعالیت مشغولند انجام شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر این موضوع است که بررسی سیکل های دوره ای هر یک از کارکنان)بیوریتم( تأثیر اتکار ناپذیری بر افزایش رضایت شغلی دارد. و در پژوهشی دیگر میرکمالی و همکاران)5033(. با موضوع بررسی توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران به این نتایج دست یافتند که توانمند سازی روان شناختی و زیر مقیاس های آن یعنی معناداری، خود تعیینی، شایستگی و تأثیر آن با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری در سطح) p<3/35(داشته و به غیر از مؤلفه شایستگی دیگر مؤلفه ها ی توانمند سازی روان شناختی با دو مؤلفه تعهد سازمانی یعنی تعهد عاطفی و تعهد هنجاری نیز رابطه معناداری در سطح)p<35/3(داشته است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه سلامت روان و رضایت شغلی بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش انجام گردید.

روش پژوهش

جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بر کلیه دبیران و کادر آموزشی مدارس شهر ریوش می باشد که در سال تحصیلی)10-12( مشغول به کار بوده اند. نمونه و روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده

بدون جایگزین استفاده شد. به این صورت که از بین کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهر ریوش با استفاده از روش قرعه کشی، تعداد 03 معلم و 03 نفر کادر اداری انتخاب شدند.

پژوهش حاضر با روش علی و مقایسه ای انجام شد.

 

ابزار های پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی [1]

این پرسشنامه که توسط گلد برگ ساخته شده، از جمله شناخته شده ترین ابزارهای غربال گری اختلالات روانی است که به صورت فرمهای 52، 23، 03، 33 در دسترس می باشد. در این مجموعه فرم 23سوالی آن ارائه گردیده است که سوالات آن در برگیرنده ی چهار خرده مقیاس می باشد که هر یک از آنها خود شامل 3سوال می باشند. سوالات 3-5مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی می باشد. از سوال 54-3 مربوط به مقیاس اضطراب، 51تا 25 مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی، و سوالات 23-22 نیز مربوط به مقیاس افسردگی می باشند. دو نوع نمره گذاری برای این آزمون وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامه معنویت در محیط کار

یکی روشی است که گزینه ها به صورت) 3-3-5-5( نمره داه می شوند و حداکثر نمره برای فرد 23خواهد بود. روش دیگر نمره گذاری لیکرتی به صورت )0-2-5-3( نمره داده می شوند. حداکثر نمره آزمودنی با این روش در پرسشنامه مذکور 34 خواهد بود )لیندزی و پاول، 5031(. معمولاً در اکثر پژوهش ها از روش لیکرت استفاده می شود. همچنین در صورتی که نمرات بدست آمده کد گزاری مجدد نشده باشند، نمره بالاتر نشانگر سلامت روانی بیشتر می باشد. پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و در جمعیت مختلفی در ایران و کشورهای مختلف هنجار یابی شده است. در یک مطالعه این پرسشنامه همزمان با یک آزمون موازی)MHQ( سنجیده شد که ضریب همبستگی دو آزمون 11 بوده و ضرایب همبستگی بین خرده آزمونها این پرسشنامه با نمره کل بین 3. 32 تا 3. 33بود که بیانگر اعتبار بالای آن می باشد. این مطالعه بر روی جامعه آماری دانشجویی اجرا شده بود )تقوی، 5033( همچنین این آزمون از پایائی بالایی برخوردار است که مقدار آلفا محاسبه شده برای کل گویه های آن3. 13می باشد. )تقی یاره و همکاران,5031( پرسشنامه رضایت شغلی

به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان از شاخص توصیف شغلی اسمیت، کندال و هولین )5131( استفاده شده است. پرسشنامه مذکور دارای پنج مولفه پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست، همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروه کاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است. دامنه امتیازات این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از 5 تا 1 درجه بندی می شود. میزان آلفای کرونباخ گزارش شده در تحقیقات مختلفی مانند سید جوادین و همکارانش) 5033( اسموکر و ویسنانت) 2331(، 32/3 بوده است، که نشانگر اعتبار مناسب ابزار اندازه گیری می باشد.  

یافته ها

بر اساس یافته های توصیفی افراد نمونه03 نفر) 1 مرد و21 زن( از گروه سنی 22 تا 12 سال با میانگین سنی 00. 1 و انحراف معیار1/0 بوده در رابطه با تحصیلات نیز 0/0 درصد افراد دارای مدرک دیپلم و پایین تر، 50. 0 دارای مدرک فوق دیپلم، 33. 3 دارای مدرک لیسانس، 53. 3 فوق لیسانس و بالاتر بودند.

 

 

 

 

 

جدول 1. آماره های توصیفی متغیر ها به تفکیک گروه ها

انحراف استاندارد میانگین گروه  
 30131 .1  30 .34 معلم رضایت شغلی
 40 .51  21 .34 کادر اداری
 15 .2  21 .52 معلم علائم جسمانی
 32 .4  33 .50 کادر اداری
 23 .2  15 .52 معلم اضطراب
 40 .0  52 کادر اداری
 53 .2  34 .50 معلم کارکرد اجتماعی
 34 .0  14 .52 کادر اداری
 35 .0  14 .1 معلم افسرگی
 53 .0  1 کادر اداری
 33 .3  31 .43 معلم سلامت عمومی
 55 .50  2 .43 کادر اداری

 

 

 

جدول 2. آزمون t برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه

  آزمون t     آزمون لون برای همگنی واریانس ها  
خطای استاندارد

تفاوت ها

 

تفاوت بین میانگین ها

 

 Sig  df  t  Sig  F
 3. 71  -9. 41  01 .  46  -2. 53  4 .  194 . رضایت شغلی
 1. 11  -1. 37  22 .  46  -1. 23  1 .  701 . علائم جسمانی
 -1. 23  91 .  28 .  46  1. 08  1 .  142 . اضطراب
 88 .  5 .  57 .  46  56 .  6 .  447 . کارکرد اجتماعی
 99 .  54 .  59 .  46  54 .  7 .  086 . افسرگی
 3. 1  58 .  85 .  46  18 .  09 .  246 . سلامت عمومی

سطح معنی داری به دست آمده در مورد رضایت شغلی برای مقدار t محاسبه شده کمتر از 31/3 است) 05 .0<p( و می توان گفت که بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. و رضایت شغلی کادر اداری مدارس از معلمان دارای ابلاغ آموزشی به نحو معنی داری بالاتر است.

همچنین جدول آزمون t و سطح معنی داری آن نشان می دهد که در مورد سلامت عمومی کلی و ابعاد آن یعنی علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی )p>05/0(بین دو گروه معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری:

سلامت فکر یا سلامت روان و بالا بردن میزان سلامت و رشد به صورت روزافزون از اهداف بهداشت روانی است. با نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی میتوان نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک به پیشرفت و تکامل در حد فردی و بین المللی اقدام نمود. هنگامی که سلامت روانی و معیارهای آن شناخته شد، نسبت به دستیابی به آن اقدام میشود و راه برای تکامل فردی و اجتماعی گشوده میگردد )روزنهان و همکاران، 5033(. بررسی و مطالعه علل و عوامل موثر در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی، به بارآوری بسیار منجر میشود و کارمندان خشنود بازدهی بیشتری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل موثر رضایت شغلی است زیرا بازده بالا به پاداش هایی مانند درآمد بالا و ترفیع منجر شده و این عوامل به نوبه خود موجب رضایت شغلی میشود. همچنین اثرات غیرمستقیم رضایت شغلی کارکنان موجب داشتن کارکنان خشنودتر، سالمتر، منظمتر با وظیفه و مشتاق یادگیری میشود. این عوامل میتواند سبب کم شدن هزینههای سازمان مانند بیمه بازنشستگی شده، مزایای سلامت را دربرداشته باشد. بدین ترتیب میتوان گفت رضایت شغلی مفهومی چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی ارتباط دارد. بنابراین ترکیب مجموعهای از عوامل مختلف سبب میشود فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت کند. همچنین رضایت شغلی باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود،  روحیه فرد افزایش یابد،  از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را بسرعت آموزش ببیند. همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان میشود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. در این تحقیق به بررسی و مقایسه سلامت روان و رضایت شغلی کارمندان اداری آموزش و پرورش با معلمان مشغول به تدریس در مدارس شهر ریوش پرداخته ایم.  

فرضیه اصلی: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سطح سلامت عمومی و میزان رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، آن به شش فرضیه جزئی به شرح زیر تقسیم شد.

فرضیه جزئی 5: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سطح سلامت عمومی کلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه جزئی 2: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سلامت جسمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه جزئی 0: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سطح اضطراب تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه جزئی 4: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سطح سلامت اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه جزئی 1: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ سطح افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه جزئی 3: بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

در مورد فرضیه های اول تا پنجم تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار نیست و نمی توان گفت که بین دو گروه از لحاظ سلامت عمومی کلی و ابعاد آن یعنی علائم جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی تفاوت معنی دار وجود دارد. این می تواند ناشی از مزایا و معایبی باشد که هر کدام از این شغل ها به نسبت خود دارند و مکمل یکدیگرند.

فرضیه ششم، بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر ریوش از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد، با اطمینان 11 درصد تأیید شد. یعنی بین معلمان دارای ابلاغ آموزشی و معلمان شاغل در سمت های اداری مدارس شهر کاشمر از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

رضایت شغلی کادر اداری مدارس از معلمان دارای ابلاغ آموزشی به نحو معنی داری بالاتر است. تفاوت عمده بین دو گروه سرو کار داشتن مستمر و طولانی مدت با دانش آموزان در گروه معلمان و نیر اضافه دریافتی حق مدیریت در گروه کارمندان دارای سمت اداری در مدارس است. اینها می تواند زمینه ساز این تفاوت در رضایت شغلی باشد.

در رضایت شغلی بحث دوست داشتن یا نداشتن مطرح است، زیرا رضایت شغلی درجه ای از احساس مثبت یا منفی است که اعضای سازمان نسبت به شغل خود دارند و به عبارتی دیگر، پاسخی است از احساس به وظایف کاری باتوجه به شرایط اجتماعی و فیزیکی محیط کارمی باشد. بنابراین کسی که رضایت شغلی بالایی دارد این به معنی آن است که احساس خوبی درباره ی کارش دارد. آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگرکسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه ی کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد. به عکس، اگرکسی ازحرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد ) محمدزاده، 5033، ص40 (.

یافته های این پژوهش با یافته های لارد) 5135 ( و بالاگ) 5133( که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که غیراز عوامل خط مشی مدرسه،  حقوق، فرصت ارتقاء و رفتار اداری مدیران نیز در رضایت شغلی معلمان موثر است همخوانی دارد. همچنین با یافته های حبیب و همکاران، )5032(،  ربیعی و همکاران، )5013( و میرکمالی و همکاران، )5033( همخوانی دارد.

منابع:

 1. 5. اسماعیل سرخ، جعفر. )5035(. بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی معلمان دوره آموزش عمومی در مقایسه با معلمان دوره متوسطه استان آذربایجان غربی .ارومیه: سازمان آموزش و پرورش
 2. 2. جوادین، ر. طاهری عطار، م. )5033( شناخت نحوه تاثیر گذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی. مجله مدیریت بازرگانی. دوره 5، شماره 11، 1-70
 3. 0. حبیب، س. شیرازی، م، ع. )5032(. رضایت شغلی و سلامت روانی در کارکنان یک بیمارستان عمومی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هشتم، شماره 4 پیاپی 2
 4. 4. رابینز، استیفن. )5033(. مدیریت رفتار .سازمانی مترجم: )علی پارسیان(. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
 5. 1. ربیعی، ع. خاتمی نو، ف. )5013(. بررسی رابطه بیوریتم و رضایت شغلی کارکنان. فصل نامه علمی – پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت سال چهارم، شماره51، تابستان 5013، 21
 6. 3. سفیرى، خدیجه. ( 7731 ). جامعه شناسى اشتغال زنان، تهران: انتشارات تبیان
 7. 3. شرتز، بروس ای. )5033(. بررسی و برنامه ریزی زندگی تحصیلی شغلی، مترجم:)طیبه زندی( /تهران: انتشارات بیتا
 8. 3. شفیع آبادى، عبدالله. ( 6731 )، راهنمایى و مشاوره شغلى و حرفه اى، تهران: انتشارات رشد
 9. 1. عباس زاده، سید محمد. )5034(. وجدان .کار ارومیه: آرشیا
 10. 53. کاویانی، ح. خاقانیزاده، م. )5031(. بررسی سطح سلامت روان در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه اصول بهداشت روانی، پاییز و زمستان1385 شماره 31-32، صفحه148 -141
 11. 55. منینجر، ویلیام. )5031(. رشد شخصیت و بهداشت .روانی ترجمه: نظیری. تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
 12. 52. محمدزاده، فرید. )5033(. بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی /دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
 13. 50. مصطفایی، میر علی. )5033(. مطالعه شیوه های علمی ایجاد انگیزش شغلی دانشجویان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان غربی ارومیه: سازمان آموزش و پرورش

 

 1. 54. میرکمالی، م. ، حیات، ع، ا. نوروزی، ع. جراحی، ن. )5033(. بررسی رابطه توانمند سازی روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دوماهنامه علمی – پژوهشی دانشور رفتار، تربیت و اجتماع، دانشگاه شاهد، اسفند 88، سال شانزدهم، شماره 01
 2. Smucker, Michael & Whisenant, Warren (2005). The Impact of Comparisons on the Satisfaction of Interscholastic Coaches of Girls‟ Sports. Journal of Public Organization Review. Vol 5, No 2. pp109-124.

[1] -GHQ_28

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید