دانلود پایان نامه

رفتارهای حمایت گرانه و کنش های دگرخواهانه از منظر مکتب انتقادی
سئوالهای پژوهش
سئوال اصلی
اندیشه رفتارهای حمایت گرانه بمنزله یکی از مولفه های فراملی گرایی چه تاثیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟
سئوالات فرعی
رفتارهای حمایت گرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر طبق چه اصول رفتاری قابل تبیین است؟
دیپلماسی حمایت چه نقشی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از منظر فرهنگی داشته است؟
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
اندیشه رفتارهای حمایت گرانه بعنوان یکی از مولفه های فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باعث تقویت دیپلماسی عمومی به ویژه دیپلماسی حمایت و حوزه نفوذ اجتماعی جمهوری اسلامی ایران گردیده و موجب توسعه روابط خارجی آن شده است.
فرضیه فرعی1
رفتارهای حمایتگرانه یکی از راهبردهای کلان انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی است که مطابق منطق مسئولیت پیگیری شده و در قالب اصول رفتاری همچون مسئولیت انسانی، فراملی گرایی-جهانگرایی اسلامی و اصل گسترش تفاهمات و ارتباطات اجتماعی در عرصه معادلات بین المللی قابل تبیین است .
فرضیه فرعی2
دیپلماسی حمایت که بر پایه مشترکات انسانی(مانند فرهنگ حمایت از همنوعان) و آرمانهای اسلامی-انقلابی(همچون ضرورت انفاق و کمک به مستضعفین) ترسیم گردیده است ، از طریق ایجاد جذابیتهای فرهنگی و بسط الگوهای حمایتی جمهوری اسلامی ایران در جوامع مختلف موجب تقویت مولفههای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در قالب تالیف قلوب و ارائه تصویر انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران گردیده است.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تبیینی-علی است . مرحله گردآوری اطلاعات و داده ها ، آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل آن ها می پردازد وفرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر میکند و پاسخ مسئله خود را به اتکای آن ها مییابد. از همین رو اعتبار اطلاعات و داده ها اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا داده های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مسئله مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی گردد. بنابراین داده ها و اطلاعات اولیه به روشهای زیر گردآوری گردید.
روش کتابخانه ای
مباحث تئوریک و اطلاعات اولیه این تحقیق بر گرفته از نظرات اندیشمندان برجسته و مقالات معتبر علمی ، کتب و سایت های معتبر علمی می باشد. بعلاوه تلاش شده تا گزارشات و مستندات سازمانهای حمایتی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران نظیر گزارشهای سالیانه آماری کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز اطلاعات موسسات و نهادهای همکار با وزارت جهاد سازندگی سابق مورد بهره برداری قرار گیرد.
روش میدانی
از آنجایی که پژوهش حاضر نوع تحقیقات تبیینی-علی می باشد ، همچون بسیاری از مطالعات تبیینی و تحلیلی مشابه برای جمع آوری داده های مورد نظر در جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه نیز استفاده شده است. پرسشنامه به عنوان یک ابزار متداول گردآوری داده ها میتواند علاوه بر مطالعات کتابخانهای جهت بررسی صحت اهداف تحقیق بهکار آمده و بر مبنای روش های علمی (شامل جمع آوری داده ها به روش توزیع پرسشنامه ، تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها ، بکارگیری نرم افزارهای آماری ) در پژوهش استفاده شود.
در واقع افکارسنجی و نظرسنجی یکی از معمول ترین شیوه های سنجش دیدگاه ها و نظرات مخاطبین است که با بهره گیری از فنون ، ابزارها ، روش ها و تکنیک‌های رایج در پژوهش های علوم انسانی نظیر علوم اجتماعی و علوم سیاسی و در چارچوب‌ ابزارهای علومی مانند آمار و مدیریت استفاده می شود. لذا هدف اصلی از بکارگیری این فنون در پژوهش حاضر ، سنجش ذهنیت ها و گرایش ها و جهت گیری های افکار و نظرات درعرصه رفتارهای حمایتگرانه برون مرزی جمهوری اسلامی ایران است.
ویژگی اصلی این شیوه علمی بودن و فنی بودن آن هاست به این معنی که این روش ها ابزاری مناسب و قابل اعتماد برای فهم و توصیف وضع موجود در اختیار قرار می دهند که صحت و سلامت این ابزارها در طول زمان و با تلفیق ‌یافته‌های مهم علمی از حوزه علم آمار و علوم اجتماعی حاصل شده است و با تکرار مستمر این ابزارها و مقایسه نتایج آن با داده‌های واقعی ارتقاء یافته و دقائق و جزئیات آن روشن می شود.
سوالات پرسشنامه این پژوهش از نوع سؤالات بسته بوده و مقیاس اندازه گیری سوالات ، اغلب از نوع مقیاس(طیف لیکرت) چهار گزینه ای اصلا ، تاحدودی ، زیاد و خیلی زیاد بوده است.
جامعه آماری
مجموعه افراد جامعه که نمونه ای از آن ها بتواند نمایشگر معرف آن باشد جامعه آماری نامیده می شود. یک جامعه آماری دربرگیرنده مجموعهای از افراد یا واحدها است که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و همکاران،1384، 177) جامعه آماری این پرسشنامه با هدف بررسی دیدگاه ها و نظرات مدیران فعال درعرصه بین المللی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی با اهداف ، برنامه ها و اقدامات حمایتگرانه برون مرزی در ارتباط بوده اند شامل افراد زیر میباشد:
مدیران(روسا، معاونین و مدیران کل) وزارت امور خارجه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سرمایه گذاری مستقیم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید