دانلود پایان نامه

در آغاز یک تحقیق، پژوهشگر باید از خود سؤال کند که آیا من توجه کافی به دیدگاه افراد درباره این پدیده خاص نموده‌ام؟ آیا تحقیقات تجربی منتشر شده، مفهوم این پدیده را ساده انگارانه نگاه نکرده‌اند؟ آیا نیاز به فهم عمیق‌تر خصوصیات مربوط به این پدیده خاص وجود دارد؟ آیا این پدیده قبلا بررسی نشده است؟ جواب مثبت به این سؤالات یا سؤالات مشابه می‌تواند مناسب بودن نظریه داده‌بنیاد به عنوان روش تحقیق را نشان دهد. در عین حال همانند سایر تحقیقات، محقق باید منابع در دسترس،‌چهار چوب زمانی و تعهدات فردی به تحقیق را در نظر بگیرد.
گراندد تئوری بهترین روش برای مطالعه‌ی فرآیند‌ها و تجاربی است که به اشکال مختلف نمودار می‌شود (مایام، 2001، ص.8) اما گراندد تئوری برای کشورهای جهان سومی چیزی بیش از تنها یک روش تحقیق است. سمیک ابراهیم (2000) در این باره می‌نویسد : گراندد تئوری محاسن زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد. یکی به دلیل اینکه اساسا تحقیقات انجام شده در کشورهای جهان سوم اندک است و دیگر اینکه همان تحقیقات اندک هم به مراکز دانشگاهی محدود می‌شود. استفاده از گراندد تئوری می‌تواند این مزیت را داشته باشد که تحقیقات واقعی در شرایط واقعی انجام می‌شود و این برای کشورهای جهان سوم مغتنم است.
3-2-3 ویژگیهای داده‌بنیاد
دو وجه اصلی در گراندد تئوری وجود دارد که عبارتند از: تولید تئوری تازه بر اساس داده‌های واقعی و پرهیز از تعمیم بخشیدن و آزمودن نظریه تازه متولد شده. در رویکرد استقرایی که بیشترین کاربرد را در روش‌های پژوهش کیفی از جمله در گراندد تئوری دارد، تاکید پژوهشگران بر روش استقرایی در تحلیل داده‌ها است. در گراندد تئوری بین “نظریه بنیادی” و “نظریه صوری” تفاوت وجود دارد. معمولاً، نظریه‌های بنیادی در حوزه‌های اصلی مطرح می‌شوند و نظریه‌های صوری در مورد حوزه‌های مفهومی ارائه می‌گردند. شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی تولید نظریه را در گراندد تئوری به این واقعیت مربوط دانست که در این رویکرد فرآیند تدوین تئوری مبتنی بر یافتن مفاهیم و ویژگی‌های هر یک از آنها بر اساس داده‌های گردآوی شده است.
در بیان ویژگی‌های گراندد تئوری قبلا به موضوع پیوند مستمر پژوهشگر با واقعیت‌های موجود در محیط پژوهش اشاره شد. سایر ویژگی‌هایی که باید در اینجا به آن اشاره شود عبارتند از: ترجیح پژوهشگر به داده‌های گردآوری شده از محیط واقعی نسبت به اطلاعات موجود در منابع علمی که الزاماً در شرایط مشابه با محیط پژوهش فعلی گردآوری نشده‌اند. این ویژگی گراندد تئوری پژوهشگران را به کسب شناخت دقیق‌تر از موضوع مورد بررسی و به مطالعه عمیق‌تر جامعه پژوهش ترغیب می‌کند. به همین دلیل پژوهشگرانی که از گراندد تئوری استفاده می‌کنند در فرآیند کدگذاری داده‌ها و تحلیل استقرایی خود حساسیت زیادی نسبت به مفاهیم مستتر در درون داده‌های خام دارند و بجای آنکه خود را با تعاریف از قبل تعیین شده محدود کنند آمادگی لازم را برای کشف مفاهیم تازه دارند.
مفاهیم و مقوله‌ها سازنده نظریه در خلال فرآیند طولانی کدگذاری از درون داده‌ها به دست می‌آیند. هر مفهوم و هر مقوله ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر مفاهیم متمایز می‌سازد. مفاهیم مورد نیاز برای تدوین نظریه در خلال تعامل پژوهشگر با مجموعه داده‌ها به تدریج آشکار می‌شوند. تداوم آشکارسازی مفاهیم تنها زمانی میسر خواهد بود که پژوهشگر از نزدیک با جامعه و موضوع مورد بررسی ارتباط داشته باشد و تعاملی مستمر با داده‌های گردآوری شده داشته باشد. معمولا این مجاورت پژوهشگر با جامعه پژوهش در دو مرحله منجر به موفقیت فرآیند استقراء در تحلیل داده‌ها خواهد شد. در گام نخست پژوهشگر بررسی عمیقی از بخش کوچکی از داده به عمل می‌آورد و در مرحله بعد بر اساس یافته های حاصل از مرحله نخست می‌تواند به مقایسه یافته ها در سطح گسترده‌تر و نمونه های مشابه بپردازد.
و نیز می‌توان برای نظریه‌هایی که از طریق گراندد تئوری تولید می‌شوند پنج ویژگی برشمرد:
1. پژوهشگر را قادر به توضیح و تشریح موضوع مورد مطالعه می‌سازد و امکان پیشگویی در مورد رخدادهای ممکن در زمینه تحقیق را فراهم سازد.
2. در پیشرفت مبانی نظری موضوع مورد مطالعه مؤثر می‌باشد و در آن مشارکت می‌کند.
3. علاوه بر مبانی نظری در زمینه‌های عملی موضوع مورد مطالعه نیز، می‌تواند کاربرد داشته باشد.
4. رویکرد تازه ای برای نگرش به موضوع مورد مطالعه فراهم آورده و پژوهشگر به مرحله‌ای از شناخت
نسبت به داده برساند که بتواند به داده گردآوری شده معنا و مفهوم ببخشد.
پژوهش‌های آتی در زمینه مورد نظر را تسهیل نمایند.
3-2-4 اجزاء و مراحل در فرآیند تحقیق داده‌بنیاد
دیک (2005) برای این نظریه چند مرحله‌ی کلی به گونه‌ی زیر تعریف کرده است :
جمع‌آوری داده‌ها
بازنویسی و نوت‌برداری
کد گذاری
طبقه‌بندی
نوشتن گزارش تحقیق
شکل زیر به خوبی این فرآیند را بازگو می‌کند :
شکل 3-1 : شکل فرآیند تحقیق داده بنیاد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   گروه همسالان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید