دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………….. 96
6) تعریف عملیاتی گفتمان ………………………………………………………………………………………………………………………… 97
7) تعریف عملیاتی تشکل ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 97
3-1-3-6 تعریف عملیاتی بعد عاطفی (ارزیابی ) نگرش به جامعه مدنی ………………………………………………. 100
3-1-3-7 تعریف عملیاتی بعد شناختی نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………….. 102
3-1-3-8 تعریف عملیاتی بعد رفتاری یا تمایل به عمل در نگرش به جامعه مدنی ………………………………. 103
3-1-3-9 نحوه عملیاتی کردن شاخص کلی نگرش به جامعه مدنی ……………………………………………………… 104
3-1-3-10 سنجش اعتبار و روایی شاخص های نگرش به جامعه مدنی ………………………………………………. 105
3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
3-4 روش تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-5 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-6 تکنیک گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 112
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 147
5-2 نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 147
5-3 نتایج تبیینی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
5-4 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154
5-5 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… 155
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
ضمائم
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
فهرست جداول
جدول 3-1 متغیرهای زمینه ای ………………………………………………………………………………………………………………. 80
جدول 3-2 شاخص انواع دینداری از نظر ویلیام شپرد ……………………………………………………………………………… 81
جدول 3-3 شاخص سازی مفهوم جامعه مدنی ………………………………………………………………………………………… 98
جدول 3-4 شاخص سازی مفهوم نگرش به جامعه مدنی ……………………………………………………………………… 104
جدول 3-5 توزیع دانشجویان برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی در دانشگاه شاهد ……………………………. 107
جدول 6-3 توزیع دانشجویان برحسب جنسیت و مقطع تحصیلی در دانشگاه شاهد ……………………………. 108
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب جنسیت ………………………………………………………………….. 112
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب گروه سنی ………………………………………………………………… 113
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………… 114
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب وضعیت تأهل ………………………………………………………….. 115
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب دانشگاه ……………………………………………………………………… 116

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نوع دینداری ……………………………………………………………. 117
جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب رشته تحصیلی ……………………………………………………………118
جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب عضویت در نهادهای جامعه مدنی ………………………….. 119
جدول 4-9 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به قوی تر بودن جامعه مدنی در حکومت ها 120
جدول 4-10توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به موقعیت جامعه مدنی در ایران ……………….. 122
جدول 4-11 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به جامعه مدنی ………………………………… 123
جدول 4-12 آماره های توصیفی میزان نگرش به جامعه مدنی …………………………………………………………….. 123
جدول 4-13 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ………….. 124
جدول 4-14 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ………………………………………. 125

جدول 4-15 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی ……………… 126
جدول 4-16 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی …………………………………………… 126
جدول 4-17 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ………………..127
جدول 4-18 آماره های توصیفی میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ………………………………………….. 128
جدول 4-19 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی …………. 128
جدول 4-20 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ……… 129
جدول 4-21 نتایج آزمون شفه پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی …… 129
جدول 4-22 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی … 131
جدول 4-23 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی.131
جدول 4-24 انواع دینداری و میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی ………………………………………………… 132
جدول 4-25 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی …….133
جدول 4-26 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی. .134
جدول 4-27 نتایج آزمون شفه پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ……….135
جدول 4-28 آماره های توصیفی پیرامون انواع دینداری و میزان نگرش به جامعه مدنی ……………………… 136
جدول 4-29 آزمون تحلیل واریانس پیرامون انواع دینداری و میزان نمگرش به جامعه مدنی ………………..137
جدول 4-30 نتایج آزمون شفه انواع دینداری و میزان نگرش به جامعه مدنی ………………………………………. 138
جدول 4-31 آماره های توصیفی پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب گروه سنی ………………. 139
جدول 4-32 آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب گروه سنی …………. 140
جدول 4-33 آماره های توصیفی پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب وضعیت تأهل ……………140
جدول 4-34 آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب وضعیت تأهل …….. 141
جدول 4-35 نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب جنسیت 141
جدول 4-36 نتایج آزمون T-Test برای مقایسه نگرش به جامعه مدنی برحسب جنسیت ………………….. 142
جدول 4-37 نتایج آزمون تی دو نمونه مستقل پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب دانشگاه.. 142
جدول 4-38 نتایج آزمون T-Test برای مقایسه نگرش به جامعه مدنی بر حسب دانشگاه …………………. 143
جدول 4-39 آماره های توصیفی پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برخسب رشته ……………………….. 143
جدول 4-40 آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان نگرش به جامعه مدنی برحسب رشته تحصیلی….. . 144
جدول 4-41 آماره های توصیفی مربوط به سوالات مرتبط با نگرش نسبت به جامعه مدنی ………………… 145
فهرست نمودارها
نمودار 3-1 مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………. 79
نمودار 4-1 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب جنسیت ……………………………………………………………………. 112
نمودار 4-2 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب گروه سنی ………………………………………………………………… 113

 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   قابلیتهای بازاریابی، فرهنگ سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-3 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب مقطع تحصیلی …………………………………………………………. 114
نمودار 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب وضعیت تأهل …………………………………………………………….. 115
نمودار 4-5 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب دانشگاه ………………………………………………………………………. 116
نمودار 4-6 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نوع دینداری ……………………………………………………………… 117
نمودار 4-7 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب رشته …………………………………………………………………………. 119
نمودار 4-8 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب عضویت در نهادهای جامعه مدنی …………………………….. 120
نمودار 4-9 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به قوی تر بودن جامعه مدنی در حکومت ها ….121
نمودار 4-10 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب نگرش به موقعیت جامعه مدنی در ایران………… …… 122
نمودار 4-11 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به جامعه مدنی …………………………………. 123
نمودار 4-12 توزیع فراوانی و درصد نمونه بر حسب میزان نگرش به بعد شناختی جامعه مدنی ………….. 125
نمودار 4-13 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد رفتاری جامعه مدنی …………….. 127
نمودار 4-14 توزیع فراوانی و درصد نمونه برحسب میزان نگرش به بعد عاطفی جامعه مدنی ……………. 128
مقدمه
در جامعه ایران پدیده دین و دینداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از اینرو در اولویت پژوهش ها قرار می گیرد . دینداری در این پژوهش ها دینداری به انحاء گوناگون تقسیم بندی شده است و در اکثر این تقسیم بندی ها ، تضاد یا هم سویی دین با پدیده های مدرن شاخص تقسیم بندی قرار گرفته است.
بدین صورت که اگر دینداری در افراد مانع همسویی آنها با پدیده های مدرن شود ، به سمت بنیادگرایی و اگر به همسویی افراد با پدیده های مدرن منجر گردد ، دینداری به سمت متجدد متمایل می باشد که البته برخی گونه شناسی های دینداری در این تقسیم بندی نمی گنجد.
از سوی دیگر روند تکاملی جوامع ، حرکت به سمت ارزش های مدرن می باشد و تحقق این پدیده ها در جوامع ارزشمند تلقی می گردد. کشورها برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه خود این پدیده ها را مورد سنجش قرار داده و رشد آن را تحسین برانگیز می باشد. یکی از این پدیده ها جامعه مدنی است ک تحقق بی تقص آن همواره از اهداف حاکمان بوده است. درحالیکه محقق پدیده هایی از این دست نیازمند زمینه سازی است. بدین معنا که تحقق جامعه مدنی نگرش مثبت افراد به جامعه مدنی و شناخت کافی آنان را می طلبد.
از این رو بررسی رابطه دو پدیده دینداری و تأثیر آن بر نگرش افراد نسبت به جامعه مدنی ( یعنی سنجش ارزیابی ، شناخت و رفتار آنان نسبت به جامعه مدنی ) بسیار ارزشمند بوده و نتایج بدست آمده از این پژوهش سبب شناسایی فرصت ها و تهدیدها و شناسایی راه های پیش رو خواهد شد.
فصل اول
1-1-بیان مسئله
جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که بیش از بیست قرن در حیات سیاسی و اجتماعی انسان دارای نقش و کارکرد بوده و متناسب با زمان و مکان هویتی متفاوت یافته است اما هنوز تعریفی واحد از آن ارائه نشده است. در واقع مفهوم جامعه مدنی را از مناظره مختلفی می توان تعریف کرد اما از آن جهت که در اینجا جامعه مدنی را ب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید