-نظریه ی مکمل بودن پول و سرمایه در کشور های در حال توسعه

در قسمت قبل نظریه ی کینز در رابطه با سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به نظریه ی مک کینون(1973) در رابطه با سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه پرداخته میشود. بر طبق این نظریه از آنجا که کشورهای در حال توسعه با محدودیت هایی در تأمین مالی جهت سرمایه گذاری مواجه هستند، همواره یکی از گزینه های مهم تأمین منابع جهت سرمایه گذاری ، منابع داخلی بنگاه(به شکل انباشت پول در طول زمان)می باشد. این مسئله مک کینون را به سوی ارائه یک فرضیه به نام فرضیه ی مکملی پول و سرمایه، رهنمون ساخت. بر اساس این فرضیه، وجود نرخ  های بالای واقعی بازدهی پول موجب انباشت مانده واقعی پول میگردد که در پی آن میتوان انتظار داشت منابع لازم جهتسرمایه گذاری فراهم شود.

از طرف دیگر مشکل دیگری که در خصوص نرخ بهره در بسیاری از کشورهای در حال توسعهوجود دارد این است که به دلیل پدیده ی کسری  بودجه مزمن، میزان استقراض دولت فابل توجه است. این در حالی است که عمومأ دولت ها در پی آن هستند که هزینه ی استقراض را به حداقل ممکن کاهش دهند و از این رو، وجود اوراق قرضه ی دولتی با نرخ های بهره پایین، به عنوان یکی از دلایل سرکوب مالی در کشورها مطرح است.

بر همین اساس،مک کینون تأکید میکند که نرخ های بهره واقعی سپرده های بانکی عاملی کلیدی در جهت تشکیل سرمایه در کشورهای در حال توسعه می باشد. به عبارت دیگر مک کینون معتقد است که با آزاد سازی نرخ های بهره واقعی این سپرده ها، سطح انباشت پول و سرمایه گذاری افزایش پیدا میکند. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده بر طبق این نظریه در کشور های در حال توسعه میان نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی و سرمایه گذاری رابطه ی مثبت برقرار است.(مور،2004).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفاهیم کلی جرم پولشویی

با توجه به مبانی نظری مطالعه شده تحت شرایط مختلف،عوامل مختلفی بر سرمایه گذاری مؤثر واقع می شود. از جمله این عوامل میتوان به تولید یا درآمد ملی،نرخ بهره،قیمت فروش،تغییرات قیمت فروش،سود و نقدینگی داخلی بنگاه اشاره کرد.

بخش بعدی فصل حاضر به بررسی مبانی تجربی موضوع پژوهش اختصاص یافته است. بر این اساس به برخی از مطالعات تجربی در زمینه موضوع تحقیق و آزمون تأثیر متغیر های مورد بحث در شرایط مختلف پرداخته میشود.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید