دانلود پایان نامه

دادهها۱۱۷.
محدوده حمایتی که پایگاه داده در آمریکا به دست میآورد در دعوای انتشارت فیست در برابر خدمات تلفن رورال ۱۱۸مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه اعلام کرد به دلیل وجود تنها یک راه منطقی برای ایجاد دفترچه راهنمای تلفن، حداقل خلاقیت در این اثر وجود ندارد و شرط اصالت تحقق نیافته است و با وجود کپی بسیار شبیه و تمام عیار از این دفترچه، نمیتوان آن را مورد حمایت در برابر نقض، قرار داد. این موضوع از اهمیت به سزایی برخوردار است چراکه امروزه سیستمهای اطلاعات جغرافیایی جامع، از مجموعه دادههای زمینی و فرازمینی تشکیل شدهاند که از آنها بیشتر به عنوان یک مجموعه۱۱۹ یاد میشود تا نقشه به این دلیل که نقشهها معمولا در یک سطح صاف منعکس میشوند و ویژگیهای مناطق خاصی از زمین چون اندازه ،شکل و روابط آنها با دیگر عناصر موجود در محیط را نشان میدهند.
بند دوم-حمایت در قالب نقشه۱۲۰
در قانون اکثر کشورها از جمله قانون ایالات متحده صریحا نقشه مورد حمایت کپیرایت میباشد البته ادعاهایی در خصوص اینکه در ایجاد نقشه خلاقیت وجود ندارد مطرح شد تا اینکه موضوع قابلیت حمایت کپیرایت از نقشهها در دعوای میسون در برابر داده مونتگموری ۱۲۱مطرح شد و دادگاه نقشههای مولف را به عنوان مجموعهای از دادههای واقعی شناخت ولی اعلام کرد که مولف بیش از میزان حداقل مورد نیاز، اعمال خلاقیت کرده است و بر اساس قانون کپیرایت از نقشهها در قالب آثار گرافیکی، تصویری و تجسمی حمایت میشود. البته هر تغییر و بهبود در نقشهها توسط بهرهگیران حمایت کپیرایت، تنها در برابر کپیبرداری مستقیم ملاک قرار داده میشود۱۲۲.
بند سوم-حمایت به عنوان عکس۱۲۳
راه دیگر در حمایت از تصاویر دادههای جغرافیایی حمایت در قالب عکس میباشد. ماهوارههای آب و هوا امروزه، برای عکس برداری در فضا به منظور دستیابی به بیشترین پوشش از ماهوارههای زیستی موجود در خط استوا مانور میدهند و عکسهای مرئی و مادون قرمز را منتقل کنند. در واقع، عکس حاصل فرایند است و هنر تولید عکس از اشیاء در سطح حساس به نور با فعالیت شیمیایی نور یا دیگر شکلهای انرژی چون اشعه ایکس و گاما میباشد.
مانند نقشهها، عکسها صراحتا از موارد حمایت کپیرایت میباشند البته بحثهایی در خصوص اینکه عکسها از شروط حمایت برخوردار هستند یا خیر مطرح شده است طوریکه عدهای معتقد بودند به دلیل ماهیت مکانیکی عکس و اینکه دوربین تنها عمل ضبط برخی اشیا موجود را انجام میدهد، شایسته حمایت نیست. لیکن دادگاه، در دعوای شرکت بورو گیلس در برابر سارانی۱۲۴ این ایده را رد کرد و اعلام کرد عکس، اثر اصیل هنری محسوب میشود چرا که فرد تصور ذهنی اصیل خود را در انتخاب موقعیت و چینش و دیگر موارد مرتبط به کار میگیرد. لیکن به نظر میرسد، رای دادگاه در مواردی که موضوع عکس صرفا یک واقعیت باشد و عکس انعکاسی از آن، قابل تمیز باشد چرا که آنچه دادگاه در رای به آن استناد میکند چون نوع عکسبرداری، میزان نور و چینش در در جریان داده از یک ماهواره انتقال دهنده قابل تصور نیست و تنها میتوان خلاقیت را در انتخاب موقعیت ماهواره در هنگام عکسبرداری مشاهده کرد و اینکه این میزان از خلاقیت کافی است یا خیر جای تردید دارد۱۲۵.
مالکان دادههای سنجش از راه دور ماهوارهها امیدوارند که در غیاب قوانین ملی و بین المللی واضح در خصوص نقض کپیرایت این دسته از دادهها خود بتوانند با میان کشیدن این بحث از نقض کپیرایت این آثار جلوگیری کنند. دو دعوای مشهور در خصوص به چالش کشیدن این موضوع در آلمان و فرانسه مطرح شد که در دعوای نخست دادگاه برلین حمایت کپی رایت به عکسهای سنجش از راه دور را رد نمود لیکن در دعوای فرانسه که مورد بررسی در دادگاه تجدید نظر نیز واقع شد حمایت را به تصاویر سنجش از راه دور اعطا کرد.
هر یک از این دعاوی با جزئیات بیشتر در ذیل مورد بررسی واقع میشوند.
الف-آلمان
در سال ۱۹۸۴، آژانس فضایی اروپا با نهاد CDZ در آلمان چندین موافقتنامه امضا کردند تا نهاد آلمانی به عنوان توزیعکننده رسمی تصاویر METEOSAT آژانس فضایی اروپا ۱۲۶ESAبرای ارتباط با استفاده تجاری از این عکسها در آلمان باشد. بر اساس این قرارداد مقرر شد که آژانس اروپا مالک کپیرایت تصاویر باشد، البته برخی از حقوق به نهاد آلمانی نیز واگذار شد تا اینکه در ۱۴ مارچ ۱۹۹۸ یک شرکت تبلیغاتی در تبلیغ تجاری خود برای شرکت مرسدس بنز در روزنامه از تصاویر METEOSAT بهره برد و از آنجا که تبلیغ هیچ ارجاع کپیرایت نداشت نهاد آلمانی و آژانس فضایی اروپا مشترکا نزد دادگاه برلین اقامه دعوی کردند.
آژانس فضایی، تصویر مورد بحث را به عنوان عکس تلقی میکرد که بر اساس قوانین کپیرایت و حقوق مجاور آلمان تصاویر مورد حمایت کپیرایت میباشند و آژانس خود را مالک این تصاویر می دانست در مقابل شرکت تبلیغاتی، ادعای مالکیت آژانس را به دلیل اینکه تصاویر توسط خود آژانس گرفته نشده رد میکرد. ذکر این نکته ضروری است که در ماده ۲ قانون کپیرایت آلمان آثار قابل حمایت برشمرده شدهاند که شامل آثار عکاسی می باشند ولیکن آثار عکاسی به دو دسته آثار عکاسی۱۲۷ و آثار عکاسی ساده۱۲۸ تقسیم میشود که دسته اول تحت حمایت کپیرایت و دسته دوم تحت حمایت حقوق مجاور چرا که دارای خلاقیت فکری و مدت حمایت کمتر نسبت به دسته اول میباشند.
ادعای آژانس فضایی اروپا خود دارای تناقض است چرا که بر اساس این ادعا به طور همزمان تصویر، خلاقیت فکری کافی برای تلقی شدن ب
ه عنوان اثر عکاسی را داراست و از طرف دیگر خلاقیت کمتر را هم به عنوان اثر عکاسی ساده داراست. در میان آثار قابل حمایت در ماده ۲ قانون آلمان کلمهای به نام LICHTBILDWERKE که شامل آثار عکاسی و آثار تولید شده به کمک تکنیکهای مشابه با آنهایی که در آثار عکاسی مورد استفاده واقع می شوند وجود دارد اگرچه در زبان انگلیسی به آن عکس گفته میشود اما آن میتواند به عنوان تصویر نور یا صحنهای ایجاد شده با نور نیز قلمداد شود.
به طور خلاصه، این کلمه نشان میدهد که اشعه به منظور ایجاد یک تصویر به کار گرفته میشود با این تفاسیر، میتوان نتیجه گرفت کلمات آثار عکاسی و آثار مشابه، انعطاف پذیر و شامل تولیدات تکنولوژیکی ایجاد شده با نور یا دیگر تصاویر دیجیتالی چون نمونه مورد بحث دارای کفایت هستند. به هر حال، در قانون آلمان این آثار باید تحت مداخله مستقیم بشر و با خلاقیت فکری کافی ایجاد شوند و مولف باید خلاقیت خود را در گسترش منبع نور در زمان عکسبرداری، مکان شیء مورد عکسبرداری، اثبات نماید. دادههای خام سنجش از راه دور که شامل نور منعکسشده به صورت دیجیتال به ایستگاه زمینی با سیگنال الکترومغناطیسی فرستاده میشود در خصوص عکس متوست رایانه سطوح رنگی را به شماره دادههای پردازش شده ابتدایی فرستاده و مطابق میزان از قبل تعیین شده یا برنامهریزی شده از رنگ سیاه و سفید استفاده میکند.
رایانه،ماتریسها را به تصویر عکاسی تبدیل میکند و زمانیکه تصویر به دست متخصصان میرسد بزرگنمایی و رنگآمیزی میشود. آژانس فضایی اروپا اعتقاد داشت رنگآمیزی و بزرگنمایی در فراهم سازی میزان مورد نیاز خلاقیت فکری برای کپیرایت کافی است، اما مسئله اینجاست که چنانچه متخصصین دیگر که تصویر مشابه را ایجاد میکند از همان روش بهره برند، دیگر همان روش منحصر به فرد نخواهد بود۱۲۹. با روبرو شدن با مشکل خلاقیت فکری، آژانس ادعای عکس ساده تلقی کردن این تصویر را بر اساس ماده ۷۲ قانون آلمان و به عنوان حقوق مجاور مطرح کرد. به بیان کلی، در آلمان تمام تصاویر میتوانند سزاوار حمایت کپیرایت باشند اما دادگاه باید عامل مداخله مستقیم اشخاص را به منظور اثبات خلاقیت و اصالت بررسی کند.
همچنین، بر اساس ماده ۷ قانون کپیرایت این کشور کلمه مولف به خالق اثر ترجمه شده و متخصصان مالکیت فکری این کشور مولف را فقط شخص حقیقی و نه ربات، ماشین و یا اپراتور دانستهاند. در نتیجه، اشخاص حقوقی چون شرکتهای خصوصی و سازمانهای بین الدولی بینالمللی خارج از مفهوم مولف میباشند از اینرو ادعای آژانس اروپایی در مولف تصویر قلمداد شدن مورد تردید است و این امر حتی با توجه به ماده ۶۴ این کشور که مدت حمایت از آثار را ۷۰ سال پس از مرگ مولف میدانند نیز قابل درک است. در نهایت با وجود اظهار نظر برخی متخصصان مالکیت فکری در خصوص قابلیت حمایت کپی رایت از این دسته تصاویر، دادگاه ادعای آژانس فضایی اروپا را به دلیل فقدان اصالت و خلاقیت رد کرد۱۳۰.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف استهلاک و روش محاسبه اون 

ب-فرانسه
در سال ۱۹۹۳ توزیع کننده اروپایی تصاویر سنجش از راه دور به نام یورایمیج۱۳۱ با شرکت خصوص فرانسوی به نام امست برای توزیع محصولات عکاسی بر اساس تصاویر و دادههای لندست قراردادی را امضا کردند تا این محصولات در مجلههای فرانسوی استفاده میشدند این قرارداد باعث شد امست خود را مالک محصولات لندست ۱۳۲در کنار یور ایمیج بداند. بعد از مدتی شرکتی فرانسوی یک بازی پازل را به بازار ارائه کرد که دو جزیره معروف فرانسوی را رنگی منعکس میکرد. امست ادعا کرد که نقض کپیرایت تصاویر صورت گرفته است و به همین دلیل اقامهی دعوی کرد و در اثبات تصاویر خود مدارکی را که نشاندهندهی تولید عکس رنگی توسط ماهواره لندست بود را ارائه نمود. در ماده ۱-۱۱۱ قانون فرانسه آمده است که مولف کسی است که اثر هنری را ایجاد کرده و در ماده ۱-۱۱۲ آثار قابل حمایت چون آثار عکاسی و آثاری که با تکنیکهای مشابه عکاسی ایجاد میشود عنوان شده است. امست۱۳۳ استدلال کرد که چند داده پردازش شده ابتدایی، برای تولید عکس مورد نظر لازم بودهاند و در تاثیر استدلال خود چند عکس سیاه و سفید که نمود رایانهای از داده اولیه دیجیتال بود را ارائه داد. این عکسها سیاه و گیج کننده بودند اما نشاندهندهی سرزمین فرانسه بودند اما نکته مورد تردید ابری بود که در قسمتی از تصویر دیده میشد که بعد به عنوان ابر موقت مربوط به هواشناسی معرفی شد.
ویژگیهای مشابه و دیگر شباهات قابل توجه در عکس رنگی باعث شد، دادگاه عکس پازل را نقض کپیرایت شرکت فرانسوی بداند اما در مقابل شرکت نزد دادگاه تجدید نظر اقامه دعوی کرد. دادگاه ابتدا اعلام کرد که این تصویر به دلیل قراردهی اجزای رنگی و هماهنگی آن با فحوای عکس گرفته شده، اثری اصیل۱۳۴و منحصر به فرد است و استفاده از تکنولوژی پیشرفتهی انتقال و ارتقای عکس، گزینش رنگ خاص و میزان واضح بودن و تلطیف رنگها در کنار یکدیگر خلاقیت را در اثر به اثبات میرساند. دادگاه اعلام کرد تصویر امست تحلیل و پردازش شده است و در نتیجه قابل حمایت است. با این وجود، بسیاری از متخصصان فرانسوی به رای دادگاه اعتراض کردند و زمان، تلاش و ابزار به گرفته شده را برای تولید عکسها در حمایت کپیرایت کافی ندانستند لیکن بعد از تایید قابل حمایت بودن عکس، دادگاه به بررسی کپیشدن تصاویر امست پرداخت. با وجود اینکه، تصویر سفید رنگ ابر نبوده است ولیکن شباهات بسیار بین دو اثر چون تپوگرافی کاملا مشابه وجود داشت اما در برابر این استدلال انتقادی وارد شد که تصویر
مورد بحث، کپی گسترهی جغرافیایی فرانسه میباشد و نه کپی تصویر امست.
دیگر متخصص مالکیت فکری فرانسوی ۱۳۵بر این عقیده بود که عکس امست از لحاظ رنگآمیزی، غنی شده است اما اطلاعات جدیدی را دربر نمیگیرد در نتیجه قابل حمایت نمیباشد. در می سال ۲۰۰۳ دادگاه تجدید نظر رای دادگاه نخستین را تایید کرد.
با این حال که این تصمیمات رویه قانونی در فرانسه و آلمان نیستند لیکن آنها منعکس کنندهی موارد چالشی جدید در حمایت کپی رایت میباشند۱۳۶.
به طور کل، هر دو دعوی رویه قراردادی رایج در صنعت سنجش از راه دور را نشان میدهد که شرکتها تلاش میکنند تا حمایت مالکیتی که خود خواهان آن هستند را ایجاد کنند. با این وجود، این نهادها و شرکتها و افراد نیستند که رژیم مالکیت فکری قانونی را در کشورها ایجاد میکنند بلکه قانونگذاران و نهادهای قضایی همواره نقش تعیین کننده را دارند. البته گرایش استفاده شده در این دو دادگاه تایید میکند که تمام محصولات ماهوارهای همیشه سزاوار حمایت نیستند.
عامل مهم در تحقق کپیرایت، شروط اصالت و خلاقیت و مداخله انسانی در تولید دادهها است به طور مثال در دعوای آلمان ماهوارهای که توسط آژانس اداره میشد به منظور فراهمسازی دادههای هواشناسی بود که در فاصله ۳۶۰۰۰ کیلومتری قرار داشت و از سطح اروپا تصویربرداری میکرد لیکن به منظور عکسبرداری از زمین و ماه، ماهواره نیازمند برنامهریزی خاص میباشد و کارمندان آژانس در انتخاب اشیاء عکس برداری شده، چرخش ماهواره هنگام عکسبرداری، زمان آنرا تعیین میکنند که این امر مثبت امکان حمایت از تصاویر لندست به دلیل مداخله انسانی مکفی در آنست.
برخلاف آن، در دعوی فرانسوی هیچ ورودی توسط کارمندان امست به برنامه ماهوارهای برای عکسبرداری لندست وجود نداشت. در خصوص تصویر منطقهای فرانسه این سوال مطرح است که ماهواره با خواست امست برای عکسبرداری از منطقه خاص در زمانی خاص طراحی شده بود یا تصاویر ناشی از وظیفه سیستماتیک ماهواره بوده است و در آرشیو از طریق استانداردسازی در دسترس هستند. این موضوع مورد سوال است که این مداخله انسانی در ایجاد تصاویر لندست که عکس مورد بحث را ایجاد کردهاند، کافیست و اگر الزامات سنتی از آثار عکاسی مورد توجه باشد این تاثیر سزاوار حمایت نبوده است.
گفتار دوم- رویکرد اروپاییان در حمایت از دادههای سنجش از راه دور
کمیسیون اروپایی با ارائه دستورالعمل کپیرایت ۱۹۹۳ میبایست به مسئلهی میزان اصالت یک اثر به منظور اعطای حمایت کپیرایت میپرداخت ولیکن به دلیل اختلاف مفهومی میان دو سیستم حقوق مولف و سیستم کپیرایت انگلوامریکن، حصول اجماع میان کشورهای عضو

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید