دانلود پایان نامه

3-5-9-2 سوهانک امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-5-9-3 مکان های شاخص محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………….168
3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک ……………………………………………………………………………….169
3-5-10 محله حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-1 اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت ………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت …………………………………………………………………………………………173
3-5-11 محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-5-11-1 شاخص های محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………..175
3-5-11-2 موارد قوت و ضعف محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………..177
3-5-12 محله چیذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-1 اماکن شاخص در محله چیذر ………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-2 مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر ………………………………………………………………………………………………………………181
3-5-13 محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
3-5-13-1 موارد قوت و ضعف محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………….184
3-5-14 محله شهرک محلاتی ………………………………………………………………………………………………………………………………184
3-5-14-1 ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی …………………………………………………….185
3-5-14-2 موارد قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی ………………………………………………………………….187
3-5-15 محله شهرک دانشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………187
3-5-15-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ……………………………………………………………………188
3-5-16 محله گلابدره …………………………………………………………………………………………………………………………………………189
3-5-16-1 مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره …………………………………………………………191
3-5-17 محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………………………………193
3-5-17-1 اماکن شاخص محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………..194

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دسترسی متن کامل پایان نامه