دانلود پایان نامه

 

ویژگی های جمعیت شناسی روند خودکشی در  استان ایلام 

زینب میهن دوست

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه روانشناسی، ایلام، ایران

 xozns2006@yahoo.com

 

چکیده

مطالعۀ تغییرات روند خودکشی در فاصلۀ سال های 1831 تا پایان مرداد ماه 1831 در استان ایلام انجام گرفته است. در این مطالعه جامعۀ آماری شامل  976 مورد ثبت خودکشی در استان ایلام می باشد. در این مطالعه میزان شیوع خودکشی در ماه های مختلف سال، شهرها و مناطق مختلف استان ایلام، بر حسب جنسیت، سطح تحصیلات، سابقۀ بیماری روانی و میانگین سن خودکشی در افراد متاهل و مجرد مشخص شود. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه ای تدوین شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوۀ خودکشی در  افراد مذکر و مؤنث متفاوت می باشد. بعلاوه نرخ خودکشی در زنان دارای سطوح مختلف تحصیلی بیشتر از مردان دارای همان سطح تحصیلات است. همچنین  نرخ خودکشی در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است. یافته های بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نرخ خودکشی در افرادی که دارای سابقۀ بیماری روانی هستند بیشتر است. یافته های بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که نرخ خودکشی در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی است، و فراوانی خودکشی در ماه های مختلف سال متفاوت است، به نحوی که بیشترین نرخ خودکشی به ترتیب در ماه های خرداد، اردیبهشت و تیر ماه می باشد. بطور خلاصه فراوانی خودکشی در شهرستان های ایلام، دره شهر ،شیروان و چرداول و ایوان بیشتر از مناطق دیگر است.

واژههای کلیدی: جمعیت شناسی، خودکشی، ایلام، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلات

1  – مقدمه

خودکشی معمولاً در جوانان اتفاق می افتد. تعداد خودکشی های واقعی معمولاً گزارش نمی شوند. بعضی اوقات خانواده ها به پزشک را تحت فشار قرار می دهند که خودکشی افراد نزدیک را تصادف قلمداد کنند. تصادف های که در جاده ها ی خلوت و با اتومبیل های تک سرنشین رخ می دهند، خودکشی هستند، اما آنها را مرگ تصادفی محسوب می کنند. افرادی که سرگرمی های پر خطری دارند در واقع به استقبال مرگ می روند و اعمال پر خطری نظیر سوء مصرف مواد، و مشروبات الکلی را انجام می دهند، مرگ ناشی از خودکشی محسوب نمی شوند. بیماران جسمانی که مصرف داروها را قطع می کنند و به زندگی خود خاتمه                        می دهند مرگ ناشی از خودکشی محسوب نمی شوند ]42[.  خودکشی ممکن است در خانواده ها ادامه یابد، و رفتارهای خودکشی گرا اغلب پیامد تعامل پیچیدۀ عوامل ژنتیکی، روانشناسی و اجتماعی است ]8، 24[. در بیماران افسرده اقدامات خودکشی در افرادی فراوان تر است که سطح سرتونین پایینی دارند، این افراد زمانی که اقدام به خودکشی می کنند از شیوه های خشن تری استفاده می کنند ]42[.  مغز افرادی که خودکشی موفق داشته اند در ساقۀ مغز و مایع مغزی- نخاعی سروتونین کمتری دارند

.]22[

در زمینۀ خودکشی تفاوت های جنسی وجود دارد، و زنان تقریباً سه برابر مردان دست به خودکشی می زنند اما مردان سه برابر بیشتر از زنان در کشتن خود موفق می شوند ]7[. بعلاوه آسیب پذیری نسبت به خودکشی با توجه به نژاد، مذهب، و ملیت متفاوت می باشد ]69[. خودکشی در همۀ مذهب ها، و فرهنگ ها رخ می دهد، اما در فرهنگ های صنعتی نرخ بالاتری دارد ]86، 81، 7[.

در برخی از فرهنگ ها خودکشی عملی افتخار آمیز می باشد، مثلاً در ژاپن هاراکیری، که یک خودکشی آیینی است بطور سنتی یک مرگ آبرومندانه و کفارۀ شخص برای ارتکاب گناه به حساب می آید، اما در اغلب فرهنگ ها عملی نامناسب تلقی می شود ]86[.

در ایران معمولاً اقدام به خودکشی در مردان، بین سنین 62 تا 62 سال و در زنان بین سنین 19 تا 62 سال گزارش شده است .اقدام  زنان به خودکشی بیش از مردان است. ولی حدود 9/2 درصد زنانی که اقدام به خودکشی کرده اند زندگی شان را از دست داده اند، در حالی که 6 درصد از مردان که به خودکشی اقدام کرده اند زندگی شان را از دست داده اند ]1[. بررسی بین فرهنگی نشان می دهد که آلمان بالاترین میزان خودکشی واقعی، و ژاپن کمترین میزان خودکشی واقعی را دارا هستند ]67[. اگر چه خودکشی درسنین کودکی نادر می باشد اما کودکان تکانشی و بیش فعال گرایش بیشتری به خودکشی دارند ]82[. نوجوانانی که اقدام به خودکشی می کنند اغلب نمرات آموزشگاهی پایینی دارند و یا حداقل در یک کلاس مردودی داشته اند ]88[. بطور کلی خودکشی بین جوانان رو به افزایش است ]62[.

نظریه های روانشناختی بر نقش فرد در تصمیم برای انجام خودکشی تأکید دارند. مطابق نظریه های روان پویایی خودکشی در اثر پرخاشگری که شخص نسبت به دیگران احساس می کند و آن را به درون خویش بازگردانه است توصیح می کند ]3[. بر اساس نظریه های یادگیری واکنش های فرد به موقعیت دارای اهمیت می باشد. اقدام به خودکشی در گذشته، تهدید به خودکشی و رفتار انتحاری اشخاص مهم در محیط زندگی فرد، احتمال خودکشی را بالا می برد ]68[. مطابق نظریه های شناختی رفتار خودکشی گرا، نتیجۀ یک سری از حوادث منفی زندگی است که خارج از اختیار فرد می باشد و ممکن است که قبل از اقدام به خودکشی رخ داده باشد. ممکن است چندین اتفاق قبل از خودکشی روی هم انباشته شده باشند ]3، 88[. خودکشی احتمالاً نتیجۀ ارزیابی شخص از موقعیت مأیوس کننده و بی پناهی باشد و مرگ به عنوان راهی برای رهایی از مشکلات محسوب می شود ]3، 88[. البته خودکشی به ذهن همۀ افراد می رسد. مطالعۀ پیکل و همکارانش ]63[ نشان داده است که بین 722 نفر از مردم عادی حدود 12 درصد آنها گزارش دادند که در خلال سال گذشته تا حدودی دارای احساسات خودکشی بوده اند و 2/8 درصد احساس می کردند که زندگی بی فایده است ،3/6 آرزوی مردن داشتند ،6 درصد فکر خودکشی داشته، و 9/2 درصد اقدام به خودکشی کرده بودند.

اطلاعات منتشر شده در سالنامه های آماری کشور، نشان دهندۀ آن است که در سال 1892 در مناطق شهری کشور مجموعاً 129 مورد فوت به علت خودکشی روی داده است. از سال 1891 تا پایان سال 1872 تعداد موارد خودکشی افزایش نشان می دهد. در سال های 1891 تا 1898 بالاترین نرخ خودکشی در سنین 12 تا 61 سال اتفاق افتاده است ]11[. در سال های 1898 تا 1876 سالانه حدود 1222 تا 6722 مورد مرگ مشکوک به خودکشی گزارش شده است، که بیشترین میزان شیوع خودکشی بین سنین

18 تا 17 سالگی گزارش شده است، و از نظر شیوع جنسی، پسران 1 برابر بیشتر از دختران خودکشی موفق داشته اند ]2[.

در استان خوزستان خودسوزی شایع ترن روش خودکشی و سپس استفاده از داروها و سموم رایج می باشد ]1[. پژوهش انجام شده توسط مهرابی زاده هنرمن و خدارحیمی ]19[ نشان می دهد بین سن خودکشی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود ندارد .

اما میانگین سن خودکشی در افراد مجرد پایین تر از افراد متأهل است. بعلاوه این مطالعه نشان می دهد، میزان خودکشی در زنان اعم از مجرد و متأهل بیش از میزان خودکشی در مردان است، و میزان خودکشی در زنان متأهل بیش از زنان مجرد است. برخی از مطالعات نشان می دهد که درصد خودکشی در زنان بیشتر از مردان است. این درحالی است که مطالعات دیگر، خودکشی در مردان را بیش از زنان ، و اقدام به خودکشی را در زنان بیش از مردان گزارش می کنند ]17، 13، 16، 81[.

مطالعۀ فرجی هرسنی ]11[، نشان داده است که حدود 62 درصد از اقدام کنندگان به خودکشی از نوعی بیماری روانی رنج میبرند و اختلال افسردگی 32 درصد این موارد را شامل می شود. مطالعۀ کومر ]61[ ، نشان داده است که روش های مورد استفادۀ مردان و زنان برای خودکشی متفاوت می باشند. مردان روش های خشن تری مثل استفاده از اسلحه یا دار زدن را بکار می برند در حالی که زنان روش های ملایم تری مثل مصرف دارو و سموم را بکار می برند. روند خودکشی در استان ایلام طی سال های 1893 تا 1878 افزایشی بوده است و از دو نفر در صد هزار نفر در سال 1893 به 88 نفر در سال 1872 و به 98 نفر در هر صد هزار نفر در سال 1878 رسیده است. در استان ایلام شیوع پدیدۀ خودکشی در بین زنان بیشتر از مردان است، و معمولاً در سنین 12 تا 82 سالگی اتفاق می افتد ]6، 12[. بیشترین موارد خودکشی در استان ایلام در افرادی رخ می دهد که مشکلات خانوادگی، اقتصادی ،عاطفی و اجتماعی دارند همچنین میزان شیوع خودکشی در افرادی که تحصیلات پایین تری دارند بیشتر است .

فرضیه های پژوهش عبارتند: 1. روش خودکشی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت است. 6. میزان خودکشی با توجه به جنسیت و سطوح مختلف تحصیلی متفاوت است. 8. میزان خودکشی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت است. 1. میزان خودکشی با توجه به جنسیت و سابقۀ بیماری روانی متفاوت است. میزان خودکشی در جوامع شهری و جوامع روستایی با توجه به وضعیت تأهل متفاوت است.

2- روش تحقیق

جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام موارد ثبت شدۀ خودکشی و اقدام به خودکشی در فاصلۀ زمانی فروردین 1831  تا پایان مرداد 1831 در مراکز نیروی انتظامی و استانداری استان ایلام می باشد.در این پژوهش حجم نمونه با حجم جامعه برابر است. با توجه به موارد ثبت شده جامعه ونمونۀ پژوهش 976 نفر می باشند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس می باشد.

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای تنظیم شد. این پرسشنامه با توجه به موارد ثبت شدۀ خودکشی تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری شده بر اساس پرسشنامه شامل: سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، شغل، روش خودکشی ،محل سکونت، و تاریخ خودکشی می باشد

3- نتایج

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد استفاده شده است. همچنین از آمار ناپارامتریک آزمون خی دو به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهشی بکار است.

جدول 1. فراوانی و درصد بر اساس جنسیت ، وضعیت تأهل، محل سکونت

% f    
42/9 272  زن  جنسیت
 24/1 223  مرد  
33/14 242  مجرد  وضعیت تأهل
22/24 449  متأهل  
82/24 427  شهر  محل سکونت
19/2 124  روستا  

جدول 1 نشان می دهد که تعداد زنانی که خودکشی موفق داشته اند بیشتر از تعداد مردان است، همچنین بر اساس جدول فوق افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل خودکشی می کنند. بعلاوه جدول 1 نشان می دهد که موارد ثبت شدۀ خودکشی در شهر بیشتر از روستا می باشد. تحلیل داده های مطالعۀ حاضر نشان می دهد که بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی با توجه به سطحوح مختلف

تحصیلی، به ترتیب شامل: راهنمایی، دیپلم، و افراد بیسواد می باشد. همچنین نرخ خودکشی از سال 1281 تا 1282 افزایش نشان  می دهد، و از آغاز سال 1282 تا اواخر مرداد 1282 تعداد 94 مورد خودکشی ثبت شده است.

جدول 4. فراوانی و درصد با توجه به شیوۀ خودکشی

% f  شیوۀ خودکشی
42/9 124  خودسوزی
49/4 422  سم
42/4 132  قرص
4/3 28  سلاح گرم
9/2 32  اعدام
2/2 4  خودخفه سازی
2/4 42  سلاح سرد
3 21  گچ و نفت

جدول 4 نشان می دهد که بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی استفاده از سم، دارو، و سوختگی می باشد. نتایج حاصل از این

مطالعه نشان می دهد که بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی را زنان تشکیل می دهند، و زنان هنگام خودکشی از وسایل ملایم  تری استفاده می کنند، بنابراین با توجه به جدول شماره 2، استفاده از سم بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی را نشان می دهد .

جدول 2. فراوانی و درصد با توجه به شهرستان های مختلف استان ایلام

% f  شهرستان
47 182  ایلام
7/8 42  مهران
2/1 41  دهلران
8/1 44  آبدانان
42/8 121  دره شهر
12/9 121  ایوان
1/2 9  ارکواز ملکشاهی
2/2 2  میشخاص
2/2 4  چوار
13/1 129  شیروان و چرداول
2/2 4  بدون گزارش

جدول 2 نشان می دهد که بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی به ترتیب شامل شهرستان های ایلام، دره شهر، شیروان و چرداول  و ایوان می باشند .

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بیشترین میزان خودکشی به ترتیب در ماه های خرداد، اردیبهشت، تیر و دی ماه می باشد. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه میزان خودکشی در فصل بهار بیشتر از فصول دیگر سال است، همچنین بعد از فصل بهار بیشترین میزان خودکشی در فصل تابستان اتفاق می افتد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میانگین سن خودکشی در افراد متأهل و مجرد متفاوت است و میانگین سن خودکشی در افراد مجرد و در  زنان  پایین تر  از ا  افراد متأهل  و  مردان  است.

جداول 1 تا 2  نتایج حاصل از آمار توصیفی را نشان می دهد. در این جداول فروانی و درصد با توجه به جنسیت، تأهل، سطحوح تحصیلی، سال خودکشی، ماه های سال، شهرستان های استان ایلام و محل سکونت )شهر/روستا( ارائه شده است. بعلاوه میانگین و انحراف استاندارد نیز با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل نیز محاسه شده است. بنابراین برای ادامۀ تجزیه و تحلیل داده ها به منظور آزمودن فرضیه ها از آمار غیرپارامتریک خی دو استفاده می شود .

جدول 7. مقایسۀ میزان خودکشی با توجه به وضعیت تأهل و شیوۀ خودکشی

  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

      p          X2 df  فراوانی مورد انتظار  فراوانی مشاهده شده      
      92/3 84  مجرد  خودسوزی  
      27/2 32  متأهل    
      124/3 142  مجرد  سم شیوه
      32 73  متأهل    خودکشی
.21 31/24 4 129/2 124  مجرد  قرص  
      42/7 24  متأهل    
      24/3 42  مجرد  سلاح  
      12/2 4  متأهل    
      12/7 22  مجرد  اعدام، خفگی  
      48/7 22  متأهل    
      47/2 44  مجرد  گچ و نفت  
      12/7 13  متأهل    

جدول 7 نتایج حاصل از تحلیل فرضیه 1 را نشان می دهد. در این جدول مجذور خی بدست آمده 24/31 می باشد و در سطح )p< .01( معنی دار است. جدول فوق نشان می دهد که شیوۀ خودکشی در افراد مجرد و متأهل متفاوت است.

جدول 8. مقایسۀ میزان خودکشی در زنان و مردان دارای سطوح مختلف تحصیلی

زن   84   9/33 مرد   21   1/43

ابتدایی زن 38 4/49    مرد 21 8/29

سطح تحصیلات      راهنمایی    زن               119              4/118       4             91/42              10.

مرد                                                      99                                         4/99

متوسطه زن 11 14    مرد 11 12

دیپلم         زن        74                      4/93

مرد                                                    124                                         8/82

کاردانی و    زن        12                          2/9

کارشناسی مرد                                             9 8/8

جدول 8 نشان می دهد که مجذور خی بدست آمده 91/42 می باشد که در سطح P<000/0  معنی دار است. جدول فوق نشان می دهد که میزان خودکشی در زنان دارای سطوح مختلف تحصیلی بیشتر از مردان دارای همان سطح تحصیلات است. بنابراین فرضیۀ دوم پژوهش که پیش بینی می کرد، میزان خودکشی با توجه به جنسیت و سطوح مختلف تحصیلی متفاوت است، تأیید شد .

جدول 9. مقایسۀ میزان خودکشی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل

 P  X2  df فراوانی مورد انتظار  فراوانی مشاهده شده      
       427/1

421/9

 412

429

زن مرد  

جنسیت

مجرد  

وضعیت تأهل

 .01  23/83  1  142/9  134 زن   متأهل  
       124/1  34 مرد      

جدول 9 نشان می دهد که مجذور خی دو 83/23 می باشد، که در سطح P<.01 معنی دار است. با توجه به جدول فوق میزان خودکشی در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است. بنابراین فرضیۀ سوم که پیش بینی می کرد؛ میزان خودکشی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت است، در سطح آماری  P<.01 تایید شد.

جدول 12. مقایسۀ خودکشی با توجه به جنسیت و  سابقۀ بیماری روانی

 P  X2  df فراوانی مورد انتظار فراوانی مشاهده شده      
       179/2

127/3

 132

132

زن مرد دارای سابقه  

بیماری روانی

 .01  4/37  1  194/3  428 زن بدون سابقه  
       148/2  122 مرد    

جدول 12 نشان می دهد که مجذور خی 37/4 می باشد و در سطحP<.01   معنی دار است. بنابراین فرضیۀ چهارم که پیش بینیمی کرد؛ میزان خودکشی با توجه به جنسیت و سابقۀ بیماری روانی متفاوت است در سطح آماری P<0/000  مورد تأیید قرار گرفت .

جدول 11. مقایسۀ میزان خودکشی در مناطق شهری و روستایی با توجه به وضعیت تأهل

 P  X2  df فراوانی مورد انتظار      فراوانی مشاهده شده      
 

.01

 

9/21

 

4

 232/93

184/14

83/72

مجرد 277  متأهل 139 مجرد 72  

وضعیتتأهل

شهر

روستا

 

 

محل سکونت

       22/33  49 متأهل        

جدول 11 نشان می دهد که مجذور خی دو ،21/9 می باشد، که و سطح 1P<.0 معنی دار است. بنابراین فرضیۀ پنجم پژوهش که پیش بینی می کرد؛ میزان خودکشی در جوامع شهری و روستایی با توجه به وضعیت تأهل متفاوت است، در سطح آماری P<.01 مورد تأیید قرار گرفت.

4- نتیجه گیری

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه های تحقیق نشان می دهند که فرضیه های مورد پژوهش در سطح آماری مورد نظر تأیید شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین روش خودکشی، وضعیت تأهل، میزان خودکشی با توجه به جنسیت، سطوح تحصیلی، سابقۀ بیماری روانی تفاوت وجود دارد. همچنین، میزان خودکشی در جوامع شهری و روستایی، و میانگین سن خودکشی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل متفاوت می باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شیوۀ خودکشی با استفاده از سم بیشترین موارد ثبت شدۀ خودکشی را نشان می دهد و خودکشی با استفاده از قرص و خودسوزی به ترتیب در موارد دوم و سوم قرار می گیرند. بنابراین فرضیۀ اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این پژوهش همسو با پژوهش یاسمی و همکاران ]18، 19[ و ملک احمدی ]14[     می باشد. نتایج به دست آمده از فرضیۀ 4 نشان می دهد که میزان خودکشی زنان دارای سطوح مختلف تحصیلی بیشتر از مردان دارای همان سطوح تحصیلی است ودر سطح آماری p<.01 تأئید گردید. نتایج حاصل از تأیید فرضیۀ دوم نشان می دهد که آمار خودکشی در بین زنان دارای سطوح مختلف تحصیلی بالا رفته است، و این امر نیازمند توجه جدی به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، و روانی زنان به عنوان پدیدآورندگان و ایجاد کنندگان جوامع بشری می باشند. اگر در جامعه ای زنان دارای مشکلات زیاد و وضع نامناسب باشند، احتمال اینکه فرزندان شان دچار انواع مشکلات و بحران ها شوند بیشتر است. نتایج حاصل از این پژوهش همسو با پژوهش مهرابی زادۀ هنرمند و خدارحیمی ]13[ ،و  جمشید زاده ]3[ می باشد.

نتایج حاصل از فرضیۀ 2 نشان می دهد که روش خودکشی در زنان و مردان متفاوت است، و در سطح آماری p<.01 معنی دار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده مردان بیشتر از سلاح، اعدام و خودسوزی استفاده می کنند در حالیکه زنان به ترتیب از سم ،قرص، خودخفه سازی، خودسوزی، گچ و نفت استفاده می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان خودکشی در زنان و مردان مجرد بیشتر از زنان و مردان متأهل است و در سطح آماری p<.01 معنی دار است. اینکه چرا میزان خودکشی در افراد مجرد بیش از افراد متأهل است خود جای بحث دارد. شاید تأهل نوعی مقابله با آسیب را در افراد ایجاد می کند، و یا اینکه افراد متأهل بخاطر خانواده و فرزندانشان تلاش بیشتری برای مقابله با بحران ها از خود نشان می دهند که البته این نیاز به پژوهش و بررسی بیشتر دارد، زیرا در برخی از مناطق کشور پژوهش ها نشان می دهد که خودکشی در بین زنان متأهل بیش از زنان مجرد است. اینپژوهش همسو با پژوهش مهرابی زاده هنرمند و خدارحیمی ]13[، و فرجی هرسینی ]11[، می باشد .

نتایج حاصل از فرضیۀ 2 نشان می دهد که میزان خودکشی در زنان و مردان دارای بیماری روانی بیشتر است. بیماری روانی بیشتر افراد را به سمت خودکشی سوق می دهد گرچه پژوهش ها در مورد اینکه افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم بیشتر دست به خودکشی می زنند متفاوت است و گاهی ضد و نقیص می باشد. اما اکثر پژوهش ها نشان می دهند که افرادی که دست به خودکشی می زنند در زندگی گذشته شان مواردی از افسردگی، پرخاشگری با خانواده و دوستان، انزوای اجتماعی، و اُفُت تحصیلی می باشند. افرادی که دچار اُُفت تحصیلی می شوند، حتی اگر ضریب هوشی بالاتر از متوسط داشته باشند، حداقل در یک ویژگی با افرادخودکشی کننده اشتراک دارند و آن هم انزوای اجتماعی است. نتایج حاصل از این پژوهش همسو با پژوهش محمدخانی ]12[

، کاپلان و سادوک ]14[ می باشد .

نتایج حاصل از فرضیۀ 4 نشان می دهد که میزان خودکشی در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی است، و در سطح آماری p<.01 معنی دار می باشد. در جوامع شهری به دلیل پیشرفت روزافزون در همۀ زمینه های صنعتی، الکترونیکی و علمی همچنین ارتباط کم و گاهی نامناسب افراد با همدیگر و حتی اعضای خانواده ها با همدیگر بیشتر احتمال دارد هنگامی که فردی با مشکلات ،استرس ها و شکست های متعدد روبرو می شود دست به خودکشی بزند تا جوامع روستایی. گرچه عدۀ معدودی از پژوهش ها نشان می دهند که خودکشی در جوامع روستایی بیشتر از جوامع شهری است. اما قریب به اتفاق اکثر پژوهش ها نشان می دهند که خودکشی در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی است. این پژوهش همسو با پژوهش محسنی ]12[، مهرابی زاده هنرمند و خدارحیمی ]13[ و جمشیدزاده، رفیعی، یاسمی، رحیمی، اعظم ]3[، می باشد. بعلاوه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میزان خودکشی در افراد دارای سطوح تحصیلی مختلف متفاوت است. نتایج حاصل از این فرضیه نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات افراد بالاتر باشد، میزان خودکشی به مراتب پایین تر می آید. گرچه میزان خودکشی در این پژوهش به ترتیب در بین افرادی که دارای تحصیلاتی در سطح راهنمایی، دیپلم بیشتر از افرادی است که اصلاً تحصیلاتی نداشته اند، اما آمارها متفاوت از مناطق مختلف کشور و همچنین جهان نشان نشان می دهد که هر چه میزان تحصیلات دانشگاهی بالاتر می رود از میزان خودکشی کاسته می شود. این نتایج همسو با پژوهش اختری فروز ]2[ می باشد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش میانگین سن خودکشی در افراد مجرد و متأهل متفاوت است. میانگین سن خودکشی در افراد مجرد کمتر از میانگین سن خودکشی در افراد متأهل است، میانگین سن خودکشی برای افراد مجرد 41 سال و برای افراد متأهل 27 سال می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه با پژوهش یاسمی و صانعی ]19[، مهرابی زاده هنرمند و خدارحیمی ]13[ و فرجی هرسینی ]11[، همسو می باشد .

بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، شهرستان های ایلام، دره شهر، شیروان و چرداول، و ایوان بالاترین میزان خودکشی را به خود اختصاص دادند و به ترتیب چوار، میشخاص و دهلران کمترین میزان خودکشی را به خود اختصاص دادند. بعلاوه در این پژوهش نشان داده شد که به ترتیب ماه های خرداد، اردیبهشت، و تیر بیشترین موارد خودکشی را به خود اختصاص دادند، نتایج حاصل از این مطالعه همسو با پژوهش آقاجانی ]4[ می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش های مشابه نیاز است است که فرهنگ آسیب شناسی و مقابله با بحران خودکشی را در افراد جامعه بوجود بیاوریم. بنابراین از طریق آموزش های مختلف می توان اطلاعات لازم را در اختیار خانواده ها و افراد قرار داد. به عبارتی دیگر می توان فرهنگ مقابله با خودکشی در جامعه ایجاد کرد. همچنین می توان مهارت ایجاد ارتباط در افراد شکل داد. بعلاوه در صورت شکست تحصیلی، شغلی ،احساسی و عاطفی توانایی تلاش دوباره را در افراد ایجاد کرد. می توان در سال های اولیۀ تحصیلی به تدریج افراد را در مقابله با بحران های آسیب زا مثل خودکشی واکسینه کنیم. می توانیم این فرصت را بوجود آوریم تا افراد جامعه به اندازۀ توانایی شان از مهارت های تحصیلی و حرفه ای بهره مند شوند. مداخله در خودکشی به اشکال گوناگون و در مراحل مختلف صورت می گیرد .بخشی از مداخله می تواند شامل تلاش های آموزشی به منظور هشیاری و اطلاع رسانی به افراد جامعه در مورد رفتارهای خودکشیگرا باشد. بخش دیگر مداخله می تواند شامل محافظت و حمایت از فردی باشد که اقدام به خودکشی کرده است. سایر مداخله ها می تواند در منزل یا محل کار فرد صورت گیرد .

فهرست منابع 

 1. 1. آزاد، حسین) .1274(. تحقیقی در بارۀ خودکشی در ایران. مجلۀ دارو و درمان، شماره 114.
 2. 4. آقا جانی، محمد) .1244(. جامعه شناسی میزان و نوع خودکشی در تهران. طرح پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اجتماعی.
 3. 2. اختری فروز، عبدالله .)1273(. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی در شهرستان نقده 1272 تا 1272. پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامۀ طباطبایی.
 4. 2. پاکسرشت، محمدجعفر؛ شکرکن، حسین) .1272(. بررسی مقدماتی خودکشی در استان خوزستان، خلاصه مقالات دومین سمینار ارائۀ یافته های علوم تربیتی و روانشناسی در استان خوزستان. دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. 4. جلیلی،بهروز.)1272(.خودکشی اورژانس ترین-اورژانس روانپزشکی اطفال،تهران،انتشارات علوم پزشکی
 6. 3. جمشیدزاده، ف؛ رفیعی، ح؛ یاسمی، م؛ رحیمی، س؛ اعظم، ک).1281(. روند خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایلام. فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 14.
 7. دادستان، پ) .1273(. روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. تهران، انتشارات سمت.
 8. روزنهان، دیوید؛ سلیگمن، مارتین) .1282(. آسیب شناسی روانی. مترجم، سیدمحمدی، یحیی. جلد4، تهران، انتشارات ارسباران.
 9. سازمان بهزیستی استان ایلام) .1278(. بررسی جنبه های خودکشی در استان ایلام.
 10. 12. سازمان بهزیستی کشور) .1274(. طرح پیشگیری از خودکشی در استان ایلام.
 11. 11. فرجی هرسینی، مسعود) .1277(. بررسی و مصاحبه با 122 مورد اقدام به خودکشی و تعیین ایتولوژی مربوطه در بخش های سوختگی و مسمومیت بیمارستان امام خمینی و بخش اورژانس بیمارستان فارابی. پایان نامۀ دکتری، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکدۀ پزشکی.
 12. 14. کاپلان و سادوک) .1991(. خلاصۀ روانپزشکی. مترجم، پورافکاری، نصرت الله. جلد2. تهران، انتشارات آزاده.
 13. 12. محمد خانی، پروانه) .1282(. همبودی نشانگان افسردگی و آشفتگی های روانشناسی با افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پر خطر. فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 14.
 14. 12. محسنی، منوچهر) .1274(. بررس علل و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ خودکشی در استان ایلام. استانداری ایلام، دانشگاه تهران.
 15. 14. ملک احمدی، اکبر) .1284(. بررسی علل و عوامل روانی- اجتماعی گرایش به خودکشی خانم ها در ایلام. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد رودهن.
 16. 13. مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ خدارحیمی، سیامک) .1273(. بررسی ویژگی های جمعیت شناسی موارد ثبت شدۀ خودکشی از فروردین 1274 تا پایان خرداد 1273 در بیمارستان های رازی و آیت الله طالقانی اهواز. مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دورۀ سوم، سال چهارم، شماره های 2 و 2.
 17. نیک قوام، معصومه) .1273(. بررسی مسمومیت های حاد دارویی در بیمارستان های آیت الله طالقانی ارمیه بین سال های 1274 تا 1272.

پایان نامۀ دکتری. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

 1. یاسمی، محمد تقی؛ صانعی، نسرین) .1274(. بررسی اپیدمولوژیک موارد اقدام به خودکشی در شهرستان کرمان. خلاصه مقالات چهارمین کنگرۀ پژوهش های روانپزشکی و روانشناسی ایران. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 2. یاسمی،م؛ صباحی، ع؛ میرهاشمی، س؛ سیفی، ش؛ آذرکیوان، پ؛ طاهری، م) .1281(. بررسی همه گیرشناسی خودکشی از طریق پزشکی قانونی در استان کرمان. فصلنامۀ اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره 2.

.02 Asberg, M., Traskman, L., & Thoren, P. (1985). 5- HIAA in the Cerebrospinal Fluid. Archives of General Psychology, 33, 1193-1197.

.12 Comer, R. J. (1995). Abnormal Psychology. W.H. Freeman and Company: New York.

.22 Dalgard, O. S., & Kringlen, E. (1976). A Norwegian twin study of criminality. British Journal of Criminality, 16, 213-232.

.32 Diekstra, R. F. (1996). Epidemiology of Suicide. Encephale, 4, 15-28.

.42 Diggory, J. C. (1976). United States suicide rate, 1933-1968: An analysis of some trends. In E. S. Shneidman (Ed.), Suicidology: Contemporary developments. New York: Grune & Stratton.

.52 Hollon, S. D., Kendall, P. C., & Lumry, A. (1986). Specificity of depressotypic congnitions in clinical depression. Journal of Abnormal Psychology, 95, 52-59.

.62 MacIntosh, J. L. (1992). Epidemiology of suicide in the elderly. Suicide and Life Threatening Behavior, 22, 15-35.

.72 Marsella, A. J. (1982). Culture and mental health: An Overview. In A. J. Marsella & G. M. White (Eds.), Cultural conceptions of mental health and therapy (pp. 359-388). Dordecht, Holland: D. Reidel.

.82 Paykel, E. S., Prusoff, B. A., & Myers, J. K. (1975). Suicide attempts and recent life events: a controlled comparison. Archives of General Psychiatry, 32, 327-333.

.92 Rosenthal, N. E., Sack, D. A., Gillin, J. C., Lewy, A. J., Goodwin, F. K., Davenport, Y., . . . Wehr, T. A. (1984). Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. Archives of General Psychiatry, 41, 72-80.

.03 Rosenthal, P. A., & Rosenthal, S. (1984). Suicideal behavior by preschool children. American Journal of Psychiatry, 141, 520-525.

.13 Roy, A. ( A.2000). Suicide. In H. L. Kaplan & B. J. Sadock (Eds.), Comperhensive Textbook of Psychiatry. Baltimore: Williams & Wilkins.

.23 Sarason, I. G., & Sarason, R. S. (1994). Abnormal Psychology, the problem of maladaptive behavior (Vol. 4). Prentice- Hall.

.33 Shaffer, D., Gould, M. S., Fisher, P., Trautman, P., Moreau, D., & Kleinman, M. e. a. (1996). Psychiatric diagnosis in child and adolescent suicide. Archives of General Psychiatry, 53(4), 339-348.

.43 Traskman-Bendz, L., Alling, C., & Alsen, M., et al. (1993). The role of monoamines in suicidal behavior. Acta Psychiatrica Scandinavia, 87(45-)74.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد- قسمت 38