دانلود پایان نامه

لیر (به گونریل) لعنت خداوند و آتش دوزخ نصیب تو شود…. (همو،1240).
لیر نفرین من بر او باد. (همو،1254).
لیر امیدوارم تمام انتقام آسمان بر سر نمک نشناسش نازل شود. ای بادهای جادوگر، همه استخوان های جوانش را فلج کنید. (همو،1254).
لیر ای صاعقه های تندرو با شعله های خود چشمان پر از تحقیر او را کور کنید! ای مه و غبار مرداب ها، با اشعه سوزان خورشید پراکنده شوید و زیبائیش را با انواع بیماری زایل کنید تا غرورش بشکند و نابود شود. (همو،1254).
لیر ای بادها بوزید و گونه هایتان را از شدّتِ فشار بترکانید! بغرّید و بوزید!… (همو،1260).
لیر ای آسمان، به حدّ دلخواه غرّش کن! آتش برافروز! باران ببار!… (همو،1260).
لیر لعنت خداوند بر شما جنایتکاران و خیانتکاران باد!
_«کین ورزی و انتقام جوییِ لیر از زبان خودش»:
لیر (به هر دو دختر) ای زنان پست و غیر عادّی، من چنان انتقامی از هر دوی شما بگیرم که تمام جهان دچار هول و هراس شود.(همو،1257).
لیر آیا نمک نشناسی فرزند مثل این نیست که دهان همان دستی را مجروح کند که لقمه در آن می گذارد؟ ولی انتقام من کامل خواهد بود. (همو،1262).
_«پشیمانی و ندامت لیر از زبان خودش»:
لیر بدبخت کسی که دیر پشیمان شود. (همو،1239).
_«در برخی جاها، لیر با دیالوگ هایی که بر زبان می راند ویژگی های یک پادشاه خردمند و اندرزگو را به خود می گیرد»:
لیر کسانی که پلید جلوه می کردند، وقتی که پلیدتر از ایشان پیدا شود، واجد ارزش بیشتری می شوند. (همو،1257).
لیر تو شاید از یک خرس دوری کنی ولی اگر راه فرار تو منتهی به دریایی خشمگین شود حاضری در نهایت تهوّر با خرس روبرو شوی. (همو،1262).
لیر وقتی به این دنیا می آییم بدان دلیل زاری می کنیم که چرا قدم به این صحنه ابلهان گذاشته ایم. (همو،1286).
_«پدری پیر و مهربان با قلبی رئوف، و بخشندگی از زبان خود لیر»:
لیر … ای ریگان! ای گونریل! پدر پیر مهربان شما که قلب رئوفش همه چیز را به شما بخشید – آه، چه فایده!… (همو،1263).
_«لیر پدری مهربان، پیرمردی وارسته و دارای صورتی موقر و رئوف از زبان آلبانی»:
آلبانی …پدری مهربان را، پیرمردی وارسته را، که حتی خرس وحشی با محبّت صورت موقّر و رئوفش را می لیسد، دیوانه ساخته ای… (همو،1277).
_«پادشاهی و اقتدار لیر از زبان خودش»:
لیر چرا، سر تا پا پادشاهم. ببین وقتی خیره می شوم چطور رعایا از ترس می لرزند. (همو،1285).
_«بازیچه تقدیر بودن از زبان خودش»:
لیر نجاتی در کار نیست؟ من اسیر شدم؟ من بازیچه تقدیرم… (همو،1286).
_«شخصیتی بزرگ از زبان گلوستر»:
گلوستر آه، که این شخصیت بزرگ به چه روزی افتاده است. این دنیای باشکوه به زودی تبدیل به هیچ خواهد شد. (همو،1285).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آثار اجتماعی پولشویی در ایران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید