دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………….. 14
جدول (2-2) – تعاریف مختلف گردشگری و نقاط ضعف و قوت آنها …………………………………………………… 18
جدول (2-3) – مفاهیم گردشگری …………………………………………………………………………………………………….. 20
جدول (2-4) – گونه شناسی گردشگر از دیدگاه اسمیت ……………………………………………………………………….. 22
جدول (2-5) – دسته بندی انگیزه از دیدگاه صاحبنظران مختلف ……………………………………………………………. 40
جدول (2-6) – اثرات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 59
جدول (3-1) – توزیع نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………….. 107
جدول (3-2) – ابعاد و شاخص های پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 110
جدول (3-3) – میزان آلفای کرونباخ مدل تحقیق …………………………………………………………………………………. 112
جدول (3-4) – میزان آلفا کرونباخ کل ……………………………………………………………………………………………….. 113
جدول (3-5) – شاخصKMO و آزمون کرویت بارتلت برای عوامل موثر بر انتخاب مقصد مسافرتی ………… 118
جدول (3-6) – واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای عوامل موثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی… 119
جدول (3-7) – ماتریس همبستگی دوران یافته پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی ……………… 120
جدول (4-1) – فراوانی گروههای جنسیتی …………………………………………………………………………………………. 125
جدول (4-2) – فراوانی گروههای سنی ……………………………………………………………………………………………… 126
جدول (4-3) – فراوانی گروههای تحصیلی ……………………………………………………………………………………….. 127
جدول (4-4) – آزمونKMO و بارتلت ……………………………………………………………………………………………. 129
جدول (4-5) – اشترکات اولیه …………………………………………………………………………………………………………. 130
جدول (4-6) – واریانس تبیین شده ………………………………………………………………………………………………….. 133
جدول (4-7) – ماتریس چرخش یافتۀ عاملی …………………………………………………………………………………….. 136
جدول (4-8) – نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق …………………………………. 139
جدول (4-9) – نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق ………………………………………………………………….. 140
جدول (4-10) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 142
جدول (4-11) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 143
جدول (4-12) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 144
جدول (4-13) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 145
جدول (4-14) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 146
جدول (4-15) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 147
جدول (4-16) – خروجی حاصل از T-Testفرضیات پرسشنامه ………………………………………………………… 148
جدول (4-17) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها …………………………………………………………….. 149
جدول (5-1) – نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها ………………………………………………………………. 160
جدول (5-2) – نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………….. 162

1-1 مقدمه
گردشگری را می توان صنعت سفید نام نهاد، زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت ها است و صلح و صفا را برای مردمان به ارمغان می آورد(الوانی،1385) امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها است و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه ای است از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند(کاظمی، 1389).
جهانگردی پدیده ای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته است اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت درآمده است. اصطلاح گردشگری از قرن ۱۹ معمول شد. برای اولین بار به صورت رسمی در سال ۱۹۳۷ کلمات توریست و توریسم توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار گرفت. بازار صنعت گردشگری به سرعت در حال گسترش است و این صنعت به یکی از بزرگترین زمینه های کسب و کار در جهان مبدل شده است. افق های روشن، مقاصد جدید، گروه های تازه گردشگران و انواع رو به تکامل گردشگری همه و همه نوید دهنده گسترش این بازار هستند. حتی تکانه های منفی نظیر رویدادهای تروریستی، شیوع بیماری های فراگیر، جنگ ها و رخدادهای ناخوشایند طبیعی نیز نتوانسته اند گردشگری را از حرکت شتابان خویش باز دارند. اینجاست که مدیریت بنگاه های فعال دراین صنعت باید با درایتی که به خرج می دهند زمینه تدوام این آتیه خوشایند را فراهم سازند. بازاریابی یکی از مهمترین ابعاد مدیریتی است که پرداختن به آن به منظور موفقیت های آتی فعالین این صنعت بیش از پیش اهمیت یافته است.
مدیریت و فرایند بازاریابی ابزاری برای ایجاد ارتباط مناسب با بازارهای هدف پیش روی بنگاه ه
ا قرار می دهد. در عین حال باید توجه داشت که صنعت گردشگری آمیزه های گسترده از فعالیت های گوناگون است که هدف آن تأمین رضایت خاطر گردشگران از یک سو و انتفاع مردم و جامعه محلی در مقصد از سوی دیگر است. این صنعت واجد ویژگی هایی است که از جهات بسیاری با سایر کسب و کارها متفاوت بوده و این تفاوت ها بر نحوه مدیریت بنگاه ها به شدت تأثیر گذارند. بنگاه های فعال در عرضه محصولات گردشگری به خوبی واقفند که محصولاتی را تولید نموده و به بازار عرضه می دارند که عمدتأ از جنس خدمات است. این محصولات اغلب غیر قابل لمس، غیر قابل انبار کردن و غیر همگن است و به سختی امکان استاندارد کردن آنها وجود دارد. همچنین اساس کسب و کار در صنعت گردشگری بر وجود تمایز و تفاوت و بهره مندی از آن استوار است. عرضه کنندگان محصولات این صنعت هزینه حمل و نقل محصول را بر دوش خود احساس نمی کنند و این مشتری (بخوانیم گردشگر) است که برای بهره مندی از محصول (مثلأ دیدار از تخت جمشید) بار سفر می بندد و جا به جا می شود. صنعت گردشگری به شدت فصلی است و به واسطه فاصله میان متقاضی و عرضه کننده که گاه به هزاران کیلومتر می رسد، اطلاعات نقشی کلیدی در این صنعت به منظور پر کردن این فاصله ایفا می کند (رنجبریان و زاهدی،1389).
1-2 بیان مساله
آنگاه که موضوع گردشگری مطرح می شود یکی از نخستین سؤالاتی که در ذهن برنامه ریزان این صنعت، سیاستگزاران، محققان و علاقه مندان آن شکل می گیرد این است که مردم چرا به سفر می روند. آنها چرا مقصد مشخصی را برای سفر خود انتخاب می کنند و انگیزه ایشان از این انتخاب چیست؟ با گسترش مراکز شهری و رشد پدیده شهر نشینی، اشتیاق به سیاحت و سیر و سفر افزایش پیدا کرده است. به طوری که مشتاقان این امر با عنوان گردشگری در اقصا نقاط کره زمین امر گذران اوقات فراغت را تکامل بخشیده اند. طی چند دهه اخیر شاهد رشد چشم گیر گردشگری بوده ایم و سفرهای بین المللی، کشوری و منطقه ای برای گذراندن تعطیلات بسیار مرسوم شده است. گردشگری صنعتی تاثیرپذیر و حساس نسبت به حوادث و تغییرات محیطی است. بسیاری از گردشگران خیلی سریع مقصدهای مشهور سابق را به دلایل مختلف ترک می کنند بدین لحاظ مشخص شده است که عوامل خاصی در توسعه و تمایز مقصدهای گردشگری تاثیر دارند. برخی از گردشگران تاریخ و فرهنگ کشور یا منطقه را به عنوان مهمترین عامل برای انتخاب مقصد گردشگری می دانند (تقوایی وهمکاران،۱۳۸۸).
در حالی که بسیاری دیگر عامل های جغرافیایی- طبیعی مثل جاذبه های طبیعی مقصد را مهمتر از بقیه عامل ها برای انتخاب یک مقصد می دانند (سرائی،1389). برای افرادی که از لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند ممکن است عامل اقتصادی مهمتر باشد چرا که در آن صورت دیگر گردشگر نمی تواند هر جایی را برای مسافرت انتخاب کند (سانگ1 و همکاران،۲۰۰۳). یا در بعضی از موارد امکان دارد تصور پیشین از مقصد به عنوان مهمترین عامل تلقی شود (رنجبریان و قنبری،۱۳۸۴) کوزاک و رمینگتون 2(۲۰۰۰) تجارب و ادراک گردشگران را اساس انتخاب آنها در مورد مقصد گردشگری می دانند. ثبات سیاسی ناامن کشوری باعث کاهش جذب گردشگر می شود(موسایی،۱۳۸۳) به هر حال انگیزه های متفاوت و عوامل فراوانی برای انتخاب یک مقصد گردشگری توسط یک گردشگر وجود دارد که در این پژوهش هدف این است بررسی شود مهمترین عوامل بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران چه عواملی هستند و هر کدام از این عوامل تا چه اندازه در انتخاب مقاصد مسافرتی تاثیر گذار هستند.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
جهانگردی دارای پیامدهای متفاوتی است که می توان آن را به منزله نیروی محرک توسعه اقتصادی در تمام کشورها محسوب نمود. هیچ کشوری را نمی توان یافت که فاقد مواد اولیه برای جهانگردی باشد. آنچه به تنهایی کشورها را از هم متمایز می سازد جاذبه های جهانگردی است، بنابر این هر کشوری با کوششی شایسته در زمینه جهانگردی می تواند وارد کننده جهانگرد باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و بالا بردن درآمد ارزی خود کمک کند (هزارجریبی و نجفی،۱۳۸۹).
در نیم قرن اخیر صنعت گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی، به پدیده ای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در سال ۱۹۹۹ میلادی صنعت گردشگری ۶ درصد از اقتصاد جهانی، یعنی تقریبأ ۸ تریلیون دلار درآمد کسب کرده است. به همین سبب، صنعت گردشگری اهمیتی هم ارز کشاورزی یا استخراج معدن پیدا کرده است. بر اساس آمار شورای جهانی گردشگری، بزرگترین سازمان در صنعت گردشگری جهانی اکنون بخش صنعت گردشگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از ۲۰۰ میلیون فرصت شغلی تمام وقت، پاره وقت و فصلی به وجود آورده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی، نزدیک به ۶۲۵ میلیون گردشگر در سراسر دنیا از کشوری به کشور دیگر سفر کرده اند و پیش بینی می شود که در آینده مجموع سفرهای محلی(درون کشوری) به ۱۰ برابر یا نزدیک ۶ میلیارد سفر در سال برسد (الوانی و پیروزبخت،۱۳۸۵). طبق آمار سازمان جهانگردی سال ۲۰۰۶ سهم اروپا از بازار گردشگری جها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استراتژی منابع انسانی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید