دانلود پایان نامه

شدن با فرستادن ایمیلهای هدف توسط خوانده خارجی به مشتریان انگلیسی خواهان، توجیهکنندهی به کارگیری قانون علامت تجاری در صحه گذاشتن به فعالیتهای فراسرزمینی خوانده خارجی میباشد. اگرچه نشان محدودی از این دکترین را میتوانیم در سایر قوانین چون قوانین علائم تجاری که گونهای از قانون رقابت غیر منصفانه میباشد را دید. لیکن، در حال حاضر، دکترین موثر به قانون ضد تراست و قانون ضد رقابت هم در آمریکا و هم در اروپا محدود شده است.
انجمن بینالمللی حمایت از مالکیت فکری در سال ۲۰۰۶، خلاصهای از گزارش ۳۹ گروه ملی و منطقهای را در رابطه با صلاحیت در مالکیتفکری اعلام نمود، بیشتر گروهها باور داشتند که قانون کاربردی در این حوزه، قانون کشوری است که نقض در آن صورت گرفته است.گروه فرانسوی اعلام کرده بود در زمینه کپیرایت قانون کشوری که فعالیت نقض آمیز در آن رخ داده است به کار گرفته میشود و در زمینه مالکیت صنعتی، اصل قاعده حل تعارض فرانسه، خود را با اصل سرزمینی هماهنگ میسازد. گروه انگلیسی اعلام کرد به منظور به کارگیری قانون کپیرایت انگلستان، نقض باید در درون انگلستان رخ داده باشد۲۶۵.گروه کانادایی اعلام کردند که بعضی دادگاههای کانادا اجازه پوشش تمام خسارات ناشی شده از نقض حق مالکیت فکری کانادایی را حتی زمانیکه این خسارات در رابطه با فروش یک محصول نقض کننده در خارج رخ داده باشد، را دارند۲۶۶.
به منظور بررسی دقیقتر نظر گروه امریکایی و موضع این کشور، به بررسی پیشنهادات موسسه حقوقی امریکایی در به کارگیری اصل قاعده حل تعارض میپردازیم.
گفتار سوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس نهاد قانونی آمریکایی ۲۶۷
این نهاد در خصوص صلاحیت و اصل قاعده حل تعارض در دعاوی انتقالی مالکیت فکری، مقررهای را برگزیده است که فعالیتهای رقابت غیر منصفانه را از سایر فعالیتهای مالکیتفکری جدا میکند. مقرره مربوط به فعالیت غیر منصفانه، عنوان میکند که قانون کاربردی در الزام قانونی برای یک عمل رقابت غیر منصفانه، قانون ایالتی است که خسارت مستقیم و اساسی در آن ایجاد میشود یا احتمال ایجاد آن میرود، صرفنظر از ایالتی که حادثه ایجاد کننده خسارت در آن رخ داده است (ماده ۳۰۱). مقررات قاعده حل تعارض در سایر جلوههای مالکیت فکری چون کپیرایت، قانون ایالتی است که حمایت در آنجا درخواست شده است. توسعه پیشنهاد دکترین موثر برای به کارگیری در فعالیتهای رقابت غیرمنصفانه خصوصی اگر وسیعا پذیرفته شود در مقایسه با قانون ضد تراست بسیار مهم میباشد. این پیش نویس بیان میکند که شخصیت دهی به اسرار تجاری و پایگاه دادههای حمایت شده با بعضی تمایزات در ادعاها، به عنوان ادعای مالکیت فکری، با ادعاهای رقابت غیرمنصفانه از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد.
شخصیتبخشی به حقوق اطلاعات به عنوان رقابت غیرمنصفانه در این پیش نویس اصل قاعده حل تعارض را از قانون مکان استفاده به قانون مکانی که خسارت احتمالا در آن اتفاق افتاده است که حتی میتواند وطن مالک دیتابیس باشد تغییر داد. ازسوی دیگر همین پیش نویس به صراحت، دکترین موثر را در زمینه رقابت غیر منصفانه به فعالیتهایی که ایجاد کنندهی خسارت مستقیم و اساسی در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، هستند را محدود کرده است.
مشکل نخست این است که تمام خسارتهای ناشی از دستبرد دیتابیسها در سطح کلان نمیباشند و همینطور این پیشنویس عنوان میکند که رقابت بین طرفین باید در ایالتی که قانونش به کار گرفته میشود، رخ دهد حتی اگر فعالیتهای حتمی خوانده در آن ایالت رخ نداده باشد به طور مثال، جایی که z در کشور a مستقر شود و یک استفاده غیر مجاز توسط z در کشور b صورت گیرد بدون داشتن فعالیت z در کشور a، تنها قانون کشور b برای فعالیتهایz به کار میرود حتی اگر تاثیرات مالی توسط y در کشور a احساس نشده باشد. تاکید بر سرزمینی بودن بدین معناست که در اکثر کشورها قانون دولتی که استفاده غیر مجاز در آن رخ داده است استفاده خواهد شد و در کنوانسیون برن و تریپس وسعت حمایت و ابزار جبران خسارت به خود دولتها واگذار شده است. لازم به یادآوری است، بر اساس اصل رفتار ملی برن و تریپس، قوانین داخلی نمیتوانند بین افراد تبعه خود و سایر افراد تمایز قایل شوند. البته هیچ یک از مقررات برن و تریپس به وضوح کاربرد سرزمینی در تصمیمات قاعده حل تعارض را بیان نمیکنند.
ولیکن به طور کلی، مقررات هر دو به گونهای به کار میروند که قانون کشوری که استفاده غیرمجاز از اثر در آن رخ داده تعیین کننده وجود حمایت کپیرایت و نقض کننده بودن یا نبودن استفاده غیر مجاز است. دادگاهها به محل اقامت مالک در انتخاب قانون در این زمینه توجه نمیکنند زیرا قوانین کپیرایت دولتها، تنها در درون مرزهای کشورها تسری پیدا میکند۲۶۸.
بند اول-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری آمریکا
زمانیکه فعالیتهای فراسرزمینی به شدت با موضوع حمایت در محدودهی سرزمینی گره میخورد، دادگاهها ممکن است قانون مالکیت فکری را به منظور در برگرفتن کامل عمل، گسترش دهند، حتی اگر برخی عناصر آن فراسرزمینی باشد. به طور مثال، در قانون اختراع آمریکا، دادگاهها در بعضی مواقع اقدام به رای دادن در مورد اختراع پتنت شده در آمریکا، حتی اگر تمام اجزای سیستم ادعایی در آمریکا واقع نشده باشد کردهاند. در دعوای دکا علیه ایالات متحده۲۶۹، دادگاه در خصوص یک سیستم رادیویی کشتیرانی ثبت شده آمریکا، علی رغم این واقعیت که یکی از اجزای آن
در نروژ قرار داده شده بود، رای داد و اعلام کرد به صورت منطقی اگرچه ایستگاه نروژی در خاک نروژ واقع شده بود، لیکن کشتی که از سیگنالهای آن ایستگاه بهره میبرد۲۷۰، آمریکایی است و هرجا که سیگنالها دریافت و استفاده میشوند مهم تلقی میگردد.
همچنین، در دعوای انتیپی علیه ریسرچ این موشن۲۷۱ ،دادگاه فدرال رای داد که در یک سیستم ادعایی جاییکه سیستم به عنوان یک کل مورد استفاده قرار میگیرد یا به عبارت دیگر جاییکه کنترل سیستم اعمال میشود و استفاده سودآور از سیستم به دست میآید، مهم میباشد. در دعوای دیگری به نام سرویس اخبار لس آنجلس علیه تلویرزیون روترز۲۷۲ در اثبات یک کپی نقض کنندهی قانون، که در آمریکا صورت گرفته بود و امکان فعالیت نقض آمیز در خارج را نیز ایجاد کرده بود رای داد و محکومیت به پرداخت خسارت به عنوان غرامت را هم برای فعالیت نقض کننده داخلی و هم خارجی صادر کرد.
ولیکن، از طرف دیگر، در جریان دعوای سوبافیلم در برابر شرکت ارتباطی ام پث۲۷۳در زمانیکه فعالیت نقض کننده فقط به صورت فراسرزمینی اتفاق افتاده بود، دادگاه حمایت تحت قانون کپیرایت آمریکا را در جریانی که خوانده ادعای نقض در آمریکا را صرفا بر اساس استفاده خوانده از آن فعالیتهای فراسرزمینی از درون آمریکا مطرح کرده بود رد نمود۲۷۴. ماده ۱۰۵ از قانون اختراع آمریکا به صراحت کاربرد قانون اختراع آمریکا را در اشیا فضایی تحت صلاحیت و یا کنترل ایالات متحده بیان میکند. البته در کنوانسیون ثبت عنوان صلاحیت و کنترل آمده است نه صلاحیت یا کنترل. در نتیجه، سوال به کارگیری قانون اختراع آمریکا در فضا در رابطه با استفاده غیرمجاز از یک اختراع پتنت شده در آمریکا در یک شی فضایی ثبت شده در آمریکا صرفنظر از اینکه آن استفاده با دیگر استفادههای از اختراع در درون آمریکا مرتبط باشد به نتیجه رسیده است، درست مانند موافقتنامه ایستگاه فضایی.
به طور خلاصه، برخی بر این عقیدهاند که علی رغم محدودیت سرزمینی در مالکیت فکری، امکان اصلاحات محدود قابل تصور است به گونهای که در حال حاضر قانون کپیرایت آمریکا نیز در سایه توجه به فعالیتهای فرازمینی، آمادگی ایجاد این تغییرات را داراست.
مبحث دوم-کاربرد اصل قاعده حل تعارض در حقوق دادههای به دست آمده از ماوراء جو
پایگاه داده ایجاد شده در فضا و داده به دست آمده از فضا
دستورالعمل پایگاه داده، صراحتا دسترسی حق خاص را به دادگانهایی که ایجاد کنندگان آنها یا دارندگان حق، شهروند دولتهای عضو و همچنین دیتابیسهای تحت تملک کارخانهها و شرکتهای اروپایی در اتحادیه اروپا باشند محدود کرده است. دستورالعمل، حمایت را بر اساس مکانی که دیتابیس در آن ایجاد شده یا جایی که محتویات و دادهها از آن به دست آمدهاند محدود ننموده است در نتیجه ایجاد دادگان در ماوراء جو، نمیتواند توانایی افراد تبعهی اتحادیه اروپا را در دستیابی به حقوق داده محدود نماید. در کپیرایت، ملیت مولف، کشور مقیم، محل انتشار نخست، از موارد مهم در کسب حمایت بر اساس برن۲۷۵ و تریپس۲۷۶ میباشند و در هر معاهده، اصل رفتار ملی بر اساس کنوانسیون برن و تریپس که حقوق ماهوی مشابه را برای شهروندان مقیم هر کشور و خارجیان درآن کشور مقرر میدارد بیان شده است.در واقع، مکان ثبت یا ایجاد اثر در هنگام تضاد با مکان انتشار بر اساس موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن و بیشتر قوانین کشورها، در تعیین وجود حمایت برای اثر نقشی را بازی نمیکند. در نتیجه، در مواردی چون دیتابیسها و داده سنجش از دور تصویری یا نقشه شده، اضافه شدن ماوراء جو به عنوان مکان ثبت یا ایجاد آثار، هیچ دو راهی صلاحیتی بینالمللی را به وجود نمیآورد چراکه وجود حمایت از کپیرایت و هم حمایت خاص از داده، وسیعا به ملیت فرد وابسته است تا مکان ایجاد یا ثبت اثر.
همچنین، عدم وجود سرزمین ملی در ماوراء جو مانعی برای کپیرایت و حمایت حقوق مرتبط از داده به دست آمده از فضا چون حمایت داده تحت دستورالعمل دیتابیس اروپا نیست. به طور مشابه، واجد شرایط بودن برای حمایت اختراع و علامت تجاری به ملیت مالک و ثبت حقوق مالک وابسته است تا مکان ایجاد موضوع حق و در قوانین بیشتر کشورها، محل فیزیکی مخترع در زمان اختراع، مشکلی در قابلیت پتنت اثر در آن کشور ایجاد نمیکند۲۷۷.
الف-استفاده غیرمجاز از داده به دست آمده از فضا در زمین
صرفنظر از مکان ایجاد، ثبت، دستیابی و انتشار، زمانیکه محل استفاده غیرمجاز در زمین باشد هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد. دعاوی انتقالی کپیرایت، موضوعات قاعده حل تعارض و صلاحیت سرزمینی را در بر میگیرند که در بحثهای پیشین به آنها پرداخته شد. لیکن به طور کلی دادگاهها به عنوان مثال در ایالات متحده، به کارگیری قانون کپیرایت آمریکا را برای فعالیتهای خارجی رد کردهاند۲۷۸ البته آنها اشتیاقی را برای درنظر گرفتن خسارت برای نقضهای خارجی در مواردی که فعالیتهای نقضکنندهی آمریکایی و خارجی، با هم مرتبط میشوند را نشان دادهاند. اما زمانیکه فعالیت خارجی با فعالیتهای نقض کننده خارجی مرتبط نباشد چنین اشتیاقی رنگ میبازد. چنین تحلیل مشابهای در اروپا نیز وجود دارد لیکن چالش و مسئله اصلی در رابطه با استفاده غیرمجاز از آثار حمایت شده از طریق حق داده یا کپیرایت در خود ماوراء جو به عنوان محلی برای استفاده غیرمجاز میباشد که همواره بیپاسخ مانده است۲۷۹.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ها- قسمت 44

ب-استفاده غیرمجاز از داده کسب شده از فضا در ماوراء جو
چنین استفاده غیرمجازی میتو
اند در یک شی فضایی ثبت شده که حتی میتواند شی ای باشد که به یک جرم آسمانی متصل شده است، صورت دهد. تمرکز بر سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی مالکیت فکری، البته تا حدی که در یک شی فضایی که ثبت ملی آن صورت گرفته است، رخ دهد، اختلاف واقعی در قانون یا رویه بینالمللی ایجاد نمیکند. بر اساس فحوای فضای آزاد که در معاهدات فضا وجود دارد به نظر میرسد که ایالات متحده میتواند ادعای صلاحیت بر فضاپیماهای با پرچم آمریکا و شهروندان آن را از این طریق مطرح کند. زیرا ،حتی بدون ثبت ملیت شی فضایی، تحلیل صلاحیتی مشابهای رخ میدهد و این امکان وجود دارد که یک شی ثبت نشده بتواند نسبتهایی از خدمه، ساخت، پرتاب و کنترل را ایجاد کند که منجر به صلاحیت قضایی بر اساس قوانین چند دولت شود. استفاده غیرمجاز از مالکیت فکری میتواند همچنین در آینده، بیرون شی فضایی رخ دهد مانند قطع کردن جریان اطلاعاتی که از فضا به زمین ارسال میشوند. همچنین این امر قابل تصور است که این نوع استفاده در یک جرم آسمانی روی دهد و در این حالت، توسعه قوانین هر دولتی به فعالیتهایی در یک جرم آسمانی بیرون شی فضایی ثبت شده، نقض اعلامیه معاهده فضا در عدم قابلیت ادعای حاکمیت سرزمینی بر فضا تلقی میشود. همچنین از سوی دیگر، بدون ادعای سرزمینی، یا توسعه مرزهای سرزمینی توسط ثبت، اصول حاکم بر مالکیت فکری دگرگون میشود.
به بیان کلی، تحلیلهای کنونی پاسخی را برای چنین موقعیتی که یک مالک دیتابیس ادعای نقض کپیرایت را در فضا و نه در درون یا روی یک شی فضایی مطرح کند، ارائه ننمودهاند و حتی با کارگیری صلاحیت سرزمینی به عنوان اساس صلاحیت قضایی در دعاوی مالکیت فکری رسیدگی مشکل یا غیرممکن خواهد شد۲۸۰.
مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو
در موارد نقض حقوق، چنانچه صاحب اختراع، مالک یک حق اعطایی بر اساس جامعه اختراع باشد، تصمیم دادگاه برای تمام اعضای اتحادیه اروپا لازمالاجراست که این امر باعث کاهش شدید هزینهها میگردد. همچنین چنانچه دادگاه به نقض حقوق دارنده رای دهد دارنده از جبران خسارت بیشتری بهره میبرد چرا که عمل نقض، صورت گرفته در تمام اتحادیه اروپا لحاظ میشود و نه در یک کشور خاص۲۸۱.
در خصوص بروز نقض حقوق اختراع نکته کلیدی بحث با موضوعات و جنبههای صلاحیتی که هم اکنون دارای موقعیت واضحی در ماوراء جو نمیباشد مرتبط میشود و می تواند مشکلاتی را در خصوص کاربرد قوانین ملی و قاعده حل تعارض۲۸۲ ایجاد نماید چرا که صلاحیت دولتها به چارچوب سرزمینی آنها محدود میباشد و قواعدی کاربردی فراسرزمینی در قانون اختراع وجود ندارد. این موضوعات در فصل چهارم با تفصیل بیشتر بررسی خواهد شد و در اینجا تنها به راهحلهای مطرح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید