دانلود پایان نامه

سؤال هایی که ذکر آنها رفت، بلافاصله پس از شکل گیری اولین گره افکنی در داستان در ذهن مخاطب ایجاد می شود. منظور از اولین گره افکنی در داستان، همان اعتراض سلم و تور به بی عدالتی پدر در تقسیم سرزمین میان فرزندان و تهدید به جنگ از سوی آنها است. حال، عکس العمل و نحوه برخورد فریدون و ایرج در قبال این اعتراض و تهدید به جنگ، حس تعلیق را بر انگیخته و عاملی در جهت تعقیب و ادامه داستان توسط مخاطب به شمار می آید.
2.7 با توجه به پیشینه (حسد و کینه ورزی)ای که از سلم و تور در ذهن مخاطب وجود دارد، تعلیقی دیگر به هنگام ورود ایرج به خیمه گاه آن دو در ناخودآگاه خواننده شکل می گیرد:
آیا با وجود این که ایرج غیر مسلح و بدون محافظ و از درِ دوستی وارد خیمه گاه سلم و تور شده و به زبان خود می گوید که حاضر است به خاطر از بین رفتن کینه ها و کدورت ها بین برادران از تمام مقام و منزلت و دارایی های خود بگذرد، باز هم آن دو به کینه جویی و انتقام از او خواهند پرداخت؟ یا اینکه سخنان گوهربار و حکیمانه ایرج در دلِ کینه توز آنها اثر خواهد کرد و کینه ها از بین خواهد رفت؟
3.7 حال که ایرج بی رحمانه به دست برداران خود کشته شده است چه؟
آیا فریدون نیز به مثال فرزندان کینه توز و جانی خویش به کینه خواهی از فرزندان خود خواهد پرداخت؟ یا اینکه قتل ایرج را ناشی از اشتباه خود در تقسیم ناعادلانه سرزمین میان فرزندان دانسته و صرفاً به سوگ و پشیمانی در مرگ فرزند خویش اکتفا خواهد نمود؟
حال که معلوم می شود فریدون سالخورده قصد ندارد خود به انتقام از فرزندان اقدام کند و در عشیره خویش نیز سرداری بدین منظور سراغ ندارد، سرانجامِ کین خواهیِ خون ایرج چه خواهد شد؟ آیا خون ایرج پایمال شده و خون ریزی سلم و تور بی جواب خواهد ماند؟
4.7 سال ها سپری شده و منوچهر نبیره فریدون تبدیل به دلاوری جنگجوی شده است. او قصد خون خواهی پدر بزرگش را در سر می پروراند. خبر به سلم و تور رسیده و لرزه بر اندام آنها افتاده است. آنها توطئه ای چیده و از فریدونِ پیر عذر و بخشش طلب کرده اند و از او خواسته اند منوچهر را به عنوان میهمانی ویژه به نزد آنها بفرستد تا او را در قبال ستمی که از روی نادانی بر ایرج روا داشته اند گرامی بدارند تا هر چه کین و کین توزی بوده از میان برود.
آیا فریدون اشتباه سال های پیش تر را دوباره دچار خواهد شد و گوسفند را دو دستی به پیشگاه گرگ ها خواهد فرستد؟ یا اینکه از توطئه ای که سلم و تور در سر پرورانده اند آگاه و در جهت جبران اشتباهی که در گذشته مرتکب شده است اقدام خواهد کرد؟
5.7 سپاهیان تور قصد دارند با نقشه ای قبلی، شبانه به لشکریان منوچهر شبیخون زده و شکستی سخت را بر آنها تحمیل کنند. پاسی از شب گذشته است و لشکریان تور در انتظار سپاهیان منوچهر به کمین نشسته اند.
آیا نقشه تور و لشکریانش به ثمر خواهد نشست و منوچهر نیز به سرنوشت ایرج دچار خواهد شد؟ آیا امشب پایانی دردناک برای منوچهر جوان و کین خواهِ ایرج خواهد بود؟ یا اینکه منوچهرِ هوشمند، هوشمندانه عمل خواهد کرد و گرفتارِ دامی که از برای او گسترانیده اند نخواهد شد؟
جنگ میان تور و سپاهیانش با منوچهر و لشکریانش در می گیرد.
پیروزی با چه کسی خواهد بود؟ با تور که علاوه بر جنگجویی و کینه توزی، سیاستمداری کار آزموده نیز هست؟ یا با منوچهر که دلاوری جوان و خواهان نام آوری است؟
6.7 سلم که از بریده شدن سرِ تور به دست منوچهرِ جوان خبردار شده است، بی درنگ پا به فرار گذاشته و قصد دارد به دژ الانان پناه ببرد. منوچهر که ماجرای عزمِ پناه بردن سلم به دژ الانان را شنیده است سخت نگران است. چرا که نیک می داند دژ الانان بسانِ صخره ای سنگی غیر قابل نفوذ و غیر قابل دسترسی است و چنان چه سلم به درون آن راه پیدا کند امکان دسترسی به سلم از منوچهر جوان گرفته خواهد شد و این برخلاف خواسته فریدون بوده و منجر به عقیم ماندن مأموریتی خواهد شد که منوچهر بر گردن گرفته و قول انجام آن را به پدر بزرگ خود (فریدون) داده است. قارَن با طرح توطئه ای به منوچهر قول می دهد قبل از سلم به دژ الانان نفوذ پیدا بکند.
آیا سلم خواهد توانست خود را قبل از قارَن به دژ الانان برساند و از شرّ کین خواهیِ منوچهر دلاور نجات پیدا بکند؟ یا اینکه قارن قبل از او به دژ نفوذ پیدا خواهد کرد و تلاش سلم را بی ثمر خواهد گذاشت؟
7.7 نقشه قارن با موفقیت تمام عملی شده و او و لشکریانش دژ الانان را قبل از سلم تسخیر کرده اند. اینک گره افکنی دیگری را در داستان از سر می گذرانیم. سپهدار نام آور و قدرتمندِ کاکوی نامی که نبیره ضحاک است و قصد کین خواهی دیرینه از نبیره قاتل پدربزرگش را دارد بسان کوهی در مقابل منوچهر قد علم کرده است. قدرت و آوازه کاکویِ جنگجوی، منوچهر را در پیروزی اش بر علیه او دچار تردید کرده است.
آیا کاکوی پرآوازه و جنگجوی خواهد توانست کینه چندین و چند ساله جدش را از منوچهر جوان بستاند؟ یا اینکه منوچهر جوان و دلاور بر او غلبه خواهد کرد؟
8.7 منوچهر طی جنگی سخت و نفس گیر بالاخره موفق به شکست کاکوی می شود. او اینک قصد انتقام از سلم را دارد.
آیا سلم نیرنگ باز که در طول داستان بارها توانسته است جان خود را از مهلکه به در ببرد، این بار نیز موفق خواهد بود؟ آیا خواهد توانست با نیرنگبازی، منوچهر جوان را از پای درآورد؟ یا اینکه منوچهر جوان با عزم و اراده ای که از او سراغ داریم، سلم را نیز از دم تیغ خواهد گذرانید و به مأموریتی که بر عهده گرفته است پایان خواهد داد؟
8) نقطه اوج
1.8 سخن چون شنید پاسخ نداد دلش بود پر از خشم و سر پر ز باد
یکی خنجر از موزه بیرون کشید سرا پای او چادر خون کشید
بدان تیز زهر آبگون خنجرش همی کرد چاک آن کیانی برش
مهم ترین نقطه اوجی که برای داستان فریدون و پسران می شود تصور نمود لحظه مرگ ایرج است. پس از کشمکشی که میان سلم و تور و ایرج درمی گیرد، کشمکشِ به وجود آمده رفته رفته بحرانی تر شده و نهایتاً به نقطه اوج خود یعنی همان لحظه مرگ ایرج به دست برادران خویش می رسد. مرگ ایرج به دست برادران، نتیجه ای جز شکل گیری کشمکش ها، دامن گرفتن بحران ها و به وجود آمدن فاجعه های دیگر در داستان را در بر ندارد.
نقاط اوج دیگری نیز در بخش های مختلف داستان به چشم می خورد که مهم ترین آنها را یادآور می شویم:
2.8 ز زین بر گرفتش بکردار باد بزد بر زمین داد مردی بداد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   روش تحلیل عاملی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید