دانلود پایان نامه

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کمرویی در دانشجویان روانشناسی کم

بینا نابینا

 

سیده زهرا جلائیان قبله [1]، سعید تیموری [2]

 

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گررو  ررمرا ی ارتا ری ررررار  برر ی رو ری رر را شروا ا  روا  اتاسی یم بیتا و  ابیتا ا وام گررت .روش یار: با اسرفار  از طرح پیش آزمرا  و پرآ آزمرا  بردو  گررو  یتررر   را شوا ا  یم بیتا و  ابیتا به طار غیرتصارری هدر تد به  ک گرو  ررما ی 21 جلسره ا  ججلسرا  09 رقیقره ا   اتا ری رررار ج 21  فر  وارر اد د. اررار گرو  به مد  3ما  ج از اواسط اهر ار ما  تا اوا ر آذر مرا   تترت گررو  ررما ی رر مریز  ابیتا ا  ابابصیر  راسا  رضا  قرار گرررتد. شرا ه هرا  ی رو ری تاسرط آزمرا  ی رو ری راحلره س اعی قبل مدا له جپیش آزما   و بلاراصله بعد از مدا له ج پآ آزما   مارر ا دازگیر  قررار گرررت .  اررره هرا: آزما  T ه بسره  شا  رار یه گرو  مارر  ظر رر مقا سه با ابردا  اروع رعالیرشا   یاهش معترارار  رر ی رو ری جp<0.001  رااره ا د.  ریوه گیر : گرو  ررما ی اتا ری رررار  می تاا د متور به  یراهش معترارار ی رو ری رر

را شرررررررررررروا ا  یررررررررررررم بیتررررررررررررا و  ابیتررررررررررررا  روا شتاسرررررررررررری اررررررررررررار .

واژ  ها  یلید : گرو  ررما ی اتا ری رررار   ی رو ی   را شوا ا  روا شتاسی یم بیتا –  ابیتا   آزما  ی رو ی

 

Objective : The present study examined the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy on shyness psychology students with low vision and blind study. Methods : This quasi-experimental method with pre-test and post-test was a non-random sampling method of purposive sampling, 15 blind girl – low vision who tend were the research was selected.To assess their shyness used shyness test. Selected individuals in the cognitive behavior therapy group participated in 12 sessions of 90 minutes. This research was conducted at the Institute of Ababasir Khorasan. Results: The paired Ttest showed that the groups compared with the beginning of work , a significant decrease in shyness (p <0.001). Conclusion: Cognitive-behavioral group therapy can lead to significant reduction of shyness in  blind  and low vision students.

Key words: Cognitive-Behavioral Group Therapy , Shyness , low vision and blind students of psychology, Shyness test

 

 

 

                                                           

1- مقدمه

ا سا  اصالراً ماجار  است اجر اعی و  یازمتد برقرار  ارتباط با ر گرا . بسیار  از  یازها  عالیه ا سا  و اکارااد  اسرعدارها و  لاقیت ها ش رقط از طر ق تعامل بین ررر  و ارتباطا  اجر اعی می تاا د رعلیت  ابد . رر واقع  اراتاسی  برقرار  ارتباط ماثر و مرقابل با ر گرا   پذ رش مسئالیت اجر اعی و  یل به یفا ت اقرصار  از اهداف اساسی ه ه  ظام ها  تربیری است. رر ر یا  پیچید  امروز   عتی رر عصر ارتباطا  سر ع و پیا دها  اجر اعی  ضرور  هرچه بیشرر تعاو  و ه کار  ها  ملی و هم رکر  ها  عل ی  حضار رعا  ررهتگی و احاطه بر ز ویر  علام  رتا  و تکتالاژ  برتر  بدو  ترر د پد د  ی رو ی2  ک معلالیت اجر اعی استجارروز  2320 .

ی رو ی به  ک حالت رررار  و عاطفی اطلاق میشار یه اامل بازرار  رررار  و  اراحری رر زمیته قرار گرررن رر ماقعیت ها و اررار  اآاتاست و با مشخصه ها  ریز الاژ کی ما تد ارزا ش ضربا  قلب  ا سطاح یارتیزو  ه را  است جامیدوار  2321 .

رر ی رو ی  ک  اع  اسا  بین ت ا ل برا  قرارر  ارتباط و اجرتاب از آ  وجار رارر به ه ین رلیل ا ن اررار رر صتبت با ر گرا  به  در  پیش قدم می اا د و تا مدتی  یز سایت و آرام می ما تدجساراتیا   2309 .

رر هر جامعه ررصد قابل تاجهی از یاریا    اجاا ا  و بزرگسالا  بدو  آ که ت ا لی رااره بااتد   ا ااسره  اراا  را رر حصار  از ی رو ی متباس و ز دا ی می یتتد و اخصیت واقعی و قابلیت ها  ارزا تد ا شا  رر پآ تار  ا  از ابرها  تیر  ی رو ی  ااتا ره می ما د جارروز  2320 .

مقا سه بزرگسالا   والری  با ه سالا  غیر والری  ار رر رررارها  ررو ی و رررارها  بیرو ی و روابط رر رور  بزرگسالی   شا  رار یه بزرگسالا   والری مشکلا  بیشرر  رر ررتارها  ررو ی جمثل اضطراب   ارسررگی و  اریم بیتی رر حاز  ها  مخرلف  رار د و رر رعالیت ها  بیرو ی ی رر ررگیر می اا د و رابطه یم ییفیت تر  با والد ن  روسرا  ص ی ی و معشاقه اا  رار دج لسا [3][4] و ه کارا   1991 .

چه بسیار را ش آمازا  و را شوا ا  هاا تد و  لاقی یه رر مدارس و را شگا  ها رقط به رلیل ی رو ی و معلالیت اجر اعی  ه اار  از  ظر پیشررت تتصیلی و قدر   لاقیت و  اآور    ر  ی رر  از ه سالا  عار   ار عا داا  می اار چرا یه ی رو ی  ک ما ع جد  برا  راد قابلیت ها و  لاقیت ها  ررر  است جارروز  2320 .

ابیتا ی[5]  ک  اع معلالیت است یه سلامت جس ی و روا ی ررر را تتت تاثیر قرار رار  و اامل عدم اسرقلا  ررر و  یازمتد اد  به ی ک رر ا وام یارها   ا ه   امار اخصی و سا ر جتبه ها  ز دگی روزا ه  ا زوا  اجر اعی  عدم اریت رر رعالیت ها  اجر اعی و مذهبی  ا وار مشکل رر  اا د   بی علاقگی  سبت به رعالیت ها  بی قرار   بروز ضا عا  اتا ری  آسیب وضعیت ع لکرر  ارزا ش وابسرگی به ر گرا   امید یم به آ تد   راارن آرزو  مرگ و ماارر ر گر می اار جعسگر  و ه کارا   2309 .

                                                           

اررار رچار آسیب ها  ر دار  ج ابیتا و یم بیتا  گرا ش رار د یه رر ماقعیت ها  اجر اعی ا فعالی رررار یتتد جاسد  و ه کارا   2311 . ا ن امر می تاا د  اای از  شا ه ها   ایامی ماقعیری  رقدا  باز اررها  صارقا ه از تعاملا   رررارها   امتاسب اررار  ابیتا و وجار  گرش ها  متفی رر قبا  اررار رچار آسیب ها  ر دار  ررجامعه بااد. اررار  ابیتا م کن است بر اساس تعاملا  متفی با اررار بیتا  اتا ت ها و عااطف معیابی را تاسعه رهتد یه اسرفار  از مهار  ها شا  را رر ارا ط ز دگی واقعی رچار بازرار  می یتد. ولفی وسایآ2 ج2022  رر اررتد یه ایثر ت اریت یتتدگا   ابیتا رر رور  ها  آمازای روا  اتا ری رر معرض  طر ا زوا  اجر اعی از ه سالا  قرار راارتد جاسد  و ه کارا   2311 .

ررما  اتا ری- رررار  به مراجع آمازای می رهد یه   ی تاا تد ه ه چیزها  اطرارشا  را یترر  یتتد  اما می تاا تد  تا  تعبیر و تفسیرش و مقابله با آ ها را یترر  یتتد .  ررما  اتا ری- رررار  برا  اررار  یه رر ذ ل  ک گز ته ررما ی یاتا  مد  هسرتد یه مسرلزم رارو ررما ی  بااد متاسب است و  کی از بزرگرر ن مزا ا  ررما  اتا ری- رررار  ا ن است یه به اررار ی ک می یتد تا مهار  ها  مقابله اا  با ماا ع ز دگی را بهبار ببخشتد یه ا ن مارر هم رر حا  حاضر و هم رر آ تد  برا  ررر می تاا د مفید بااد جچر 1  1991 .

تتقیقا  رر زمیته ررما  اتا ری – رررار  ی ک ا ن ررما  را به اضطراب  ارسررگی  هراس  رابیا جاز ج له ترس از مکا  ها  الاغ و ترس از اجر اع   اسررس  پر ار   ا رلا  وسااس جبر   ا رلا  اسررس پآ از سا ته و ا رلا  رو قطبی  شا  رار  است. ررما  اتا ری- رررار  هم چتین رر زمیته یترر   شم و مشکلا  جس ی از قبیل ررر و  سرگی مفید واقع اد  است جبلتکیرو 3 1923 .

رر پژهش حاضر 21 جلسه گرو  ررما ی اتا ری رررار  طراحی و اجرا اد. ا ن بر امه هر هفره به مد  09 رقیقه با هدف بررسی اثربخشی گرو  ررما ی اتا ری رررار  بر ی رو ی را شوا ا  روا شتاسی یم بیتا –  ابیتا ا وام گررت.

لذا مطالعه حاضر به ا ن ساا  اساسی پاسخ رار  است: آ ا گرو  ررما ی اتا ری- رررار  [6] بر ی رو ی و ااریاق برا  برقرار  ارتباط رر  ابیتا ا  تاثیر رارر؟

2- روش تحقیق

آزمار ی ها

به متظار رست  ابی به   ا ه مارر  ظر  پآ از ا وام امار ارار   ماسسه ررزا گا  ابابصیر  راسا  رضا  آمار  ه کار  اد .پآ از معرری طرح به ا شا  و رر ااست از  ابیتا ا  آ  ماسسه یه اررار علاق تد را رر جر ا  قرار رهتد   19  فر به عتاا  راوطلب رر طرح ثبت  ام یرر د یه پآ از غربالگر  و گذرا د  جلسه قبل از اروع  21  ا م به عتاا  اررار متاسب با ارا ط ا رخاب اد د. از ه ه اررار ررم رضا ت  امه گررره اد و ارا ط طرح برا شا  تاضیح رار  اد.

معیارها  ورور  تتقیق را شوا  روا  اتاسی  مسرعد  ا رارا  ی رو یج  ر  آزما  ی رو ی ز ر299      ابیتا   ا یم بیتا و  ا م بار و معیارها   روجی  بار  معیارها  ورور  ه را  با  اتاا ی جس ی اد د یه ما ع از حضار اررار میشد  بار.

                                                           

  • Wolffe & sacks
  • Cherry
  • Blenkiron

ابزار تتقیق

به متظار بررسی ی رو ی را شوا ا کم بیتا –  ابیتا   از پرسش  امه ی رو ی اسرفار  اد. ا ن پرسش  امه تاسط راحله س اعی  رم اد  است یه اامل 44 ساا  بر اساس مقیاس پتج ررجه ا  لیتکر  است یه هر آزمار ی   وضعیت  ار را رر هر گا ه از هرگز تا ه یشه ررجه بتد   ااهد یرر.  ا ن پرسش  امه رر طی رو مرحله بر رو  را شوا ا  رر  ستی 13 تا 39 سا  ا وام گررره است یه پآ از بررسی  پا ا ی پرسش  امه از طر ق آلفبا  یروبتاخ   1/9  اد  است هم چتین پا ا ی پرسش  امه به روش رو  ی ه یرر  جزوج – ررر   21/9 متاسبه گرر د یه رر سطح 9992/9>P معتی رار بار  است.

اعربار ه زما   یز ض ن اجرا  پرسش  امه ی رو ی به طار ه زما  با مصاحبه روا  اتا ری رر سطح 92/9 معتی رار متاسبه اد.   تا     ر  گذار  برا  ساالا  با متراا  مثبت  از صفر به چهار و برا  ساالا  متفی برعکآ  از چهار به صفر ا وام می اار. با تاجه به   را   هرچه ررر   ر  بالاتر  یسب یتد ی رو ی او ی رر می بااد .و ژگی ها  آمار  ا ن پرسش  امه اامل: چارک او=  12 و چارک سام= 291 و میا گین= میا ه=   ا= 01 می بااد  یه ا ن  شا  رهتد  آ  است یه مار  ها از تاز ع  رما  پیرو  می یتتد جس اعی  2319 .

روش پژوهش

روش ا ن پژوهش ابه آزما شی با طرح پیش آزما  و پآ آزما  با  ک گرو  بار. مرغیر وابسره یه ی رو ی است  قبل و بعد از اجرا  مرغیر مسرقل ج گرو  ررما ی اتا ری- رررار  یه رر 21 جلسه رر ماسسه ررزا گا  ابابصیر  راسا  رضا  ا وام گررت  ا داز  گیر  اد.

مدا له GCBT اامل 21 جلسه 2.1 ساعره یه به صار  جلسا  هفرگی و رر مد  3 ما  قابل اجراست می بااد..سا رار هر جلسه اامل بررسی تکالیف  ا گیج21رقیقه  مرور جلسه قبلج1رقیقه   ارائه ماضاعا ج41 رقیقه   لاصه و ج ع بتد ج29 رقیقه    ارائه تکالیف  ا گی جلسه بعدج29 رقیقه  و پذ را یج1 رقیقه  می بااد   .

ماضاع و متراا  جلسا  به ارح جدو  2 می بااد.

جدو  2-متراا  جلست گرو  ررما ی CBT

متراا جلسا
اررار گرو  به  کد گر معرری اد د. آ چه از ررما  ا رظار می ررت  مطرح اد.  مرور  بر قااعد ا وام گررت جاز ج له راز رار  و مترما ه بار  . اهداف اررار بررسی اار.اجر اعی اد  برا  ررما  یه اامل تاضیح ی رو ی و  شا ه ها  آ   بررسی راهبررها  ررما ی  2
بررسی مد  اتا ری – رررار  آمازش جدو  ثبت ارکار اتاسا ی ارکار  1
معرری تتر ف ها  اتا ری و بررسی راهبررها ی برا  مبارز  با آ ها و ارامه آمازش جدو  DTR تاضیح مخرصر رر باب تن آرامی 3 و 4
ارامه تن آرامی  ا وام یارها به ایا  مرفاو   اروع با آزما شا  یاچک و رو ارو ی با ترسها 1 و 1
بررسی اثرا   ارآگاهی و راهبررها ی برا  یاهش آ . ررست یرر  یار  ها  مقابله ا  2
ا وار حآ اط یتا  به  ار و بررسی باورها و ررضیا  ز ربتا ی  ارامه جدو  DTR  1
گذاارن ه ه ماارر آمازش رار  اد  یتارهم و ررع ابهاما  0
آمازش جرأ  ورز  و ت ر ن  ه گفرن  29
مرور  بر ت امی ماارر آمازش رار  اد  و ررع یرر  سؤالا  و مبه ا  22
بتث و بررسی رر مارر عاامل مؤثر را  ا داز بازگشت و عار ی رو ی  بررسی راهبررها ی برا  پیشگیر  از عار و بازگشت  21
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پاداش و کیفر

 

روش ها  آمار

ررا ن پژوهش برا  مرغیرها  ج عیت اتا ری از اا ص ها  میا گین و ا تراف معیارو اسرفار  اد.از  آزما  t ه بسره  برا  بررسی اثربخشی CBT بر ی رو ی اسرفار  اد.

پروپازا  ا ن تتقیق مارر تا ید را شگا  آزار اسلامی واحد تربت جام قرار گررره و قبل از اجرا  مدا له ت ام اررار  ررم رضا ت آگاها ه اریت رر بر امه ررما ی را امضاء   ار د.

3- نتایج

رر ا ن قس ت و ژگیها  ج عیت اتا ری آزمار یها  گرو    ا ه  ظیر وضعیت تأهل و سن ارائه اد  است.

جدو  1- وضعیت تأهل آزمار یها

  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

ررصد رراوا ی   مرغیر
 %19  0 مورر  

وضعیت

مرأهل                                                  1                                          49%

تأهل

یل                                                  21                                      299%

جدو  3-وضعیت ستی آزمار یها

بیشرر ن سن ی رر ن سن ا تراف معیار میا گین مرغیر
 39  14  1/92  12/03 سن

 

از بین 21 آزمار ی گرو    ا ه یه رر ا ن پژوهش اریت راارتد؛ بر طبق جدو  1   0  فر مورر و 1  فر مرأهل می بااتد. میا گین و ا تراف معیار سن 21 آزمار ی گرو    ا ه یه رر ا ن پژوهش اریت راارتد؛ به ترتیب 03/12 و 92/1  می بااتد. ه چتین بر اساس اطلاعا  جدو 3  رر ا ن گرو  پا ین تر ن سن 14 سا  و بالاتر ن سن 39 سا  بار  است.

 

 

اا ص تاصیفی   را  آزمار یها رر مرغیر پژوهش

اا ص آمار تاصیفی   را  آزمار یها را رر ی رو ی رر رو مرحله پیش آزما  و پآ آزما   شا  میرهد.

جدو  4- اا ص تاصیفی   را  آزمار یها  رر ی رو ی

   ا تراف معیار پآ آزمامیا گین  

ا تراف معیار

پیش آزمامیا گین اا ص تاصیفی مرغیر
             29/23 290/41  1/11  10/03 ی رو ی

 

بر اساس  را ج متدرج رر جدو  4  میا گین و ا تراف معیار   را  ی رو ی رر مرحله پیش آزما  به ترتیب 03/10 و

11/1؛ و رر مرحله پآ آزما  به ترتیب 41/290 و 23/29 میبااد.

جدو  1-  را ج آزما  t ه بسره جهت مقا سه   را  ی رو ی ر ا شوا ا  یم بیتا –  ابیتا رر پیش آزما  و پآ آزما

مقدار معتارار ررجه آزار مقدار t تفاو  میا گینها مرغیر
 9/992  24  0/11  20/13 ی رو ی

 

قبل از ارائه  را ج آزما  t  با د  ارآور اد  را ج آزما  یال اگروف جهت بررسی پیش ررض  رما  بار  رار  ها  از لتاظ آمار  معتارار  بار ج91/9p>  و ا ن به معتا  برقرار  مفروضه راق میبااد.  را ج آزما  t ه بسره رر جدو  1   شا  میرهد بین   را  ی رو ی آزمار یها  رر ارت یتتد  ررما  اتا ری رررار  از مرحله پیش آزما  تا مرحله پآ آزما   تفاو  معتارار  وجار رارر؛ ا ن تفاو  به گا ها  است یه میا گین   را  ی رو ی ا ن اررار از مرحله پیش آزما  تا پآ آزما  13/20 تفاو  رااره است ج992/9=t=0/11،df= 24 p . لازم به ذیر است رر پرسشتامه ی رو ی   ر  گذار  به گا ه است یه   ر  بالاتر  شا گر ی رو ی ی رر و بالعکآ می بااد. بتابرا ن ا ن  را ج حکا ت از تا ید ررضیه رارر و  به عبارتی ی رو ی را شوا ا   ابیتا بهبار معتارار  رااره است. قبل از ارائه  را ج آزما  t  با د  ارآور اد  را ج آزما  یال اگروف جهت بررسی پیش ررض  رما  بار  رار  ها  از لتاظ آمار  معتارار  بار ج91/9>p  و ا ن به معتا  برقرار  مفروضه راق میبااد.

 

 

4- بحث و نتیجه گیری

را ج ا ن مطالعه  شا  می رهد یه مدا له  سبرا یاتا  مد  اتا ری رررار  رر  ک رضا  گروهی می تاا د  متور به یاهش معتی رار ی رو ی رر  ابیتا ا  اار. تتقیقا  ا وام اد    شا  میدهد  ی رو ی رر بزرگسالی میراا د به عتاا   ک عامل  طر آرر ن برا  گسررش مارقیت به حساب آ د ج لسا  و ه کارا   1991 . با تاجه به ا تکه ی رو ی با علا م ارسررگی ارتباط رارر جماربرگ2  1990  و باعث میشار اخص رر زما  مااجهه و تعامل با ر گرا  ج صاصا اررار  اآاتا  و  ا ماقعیت جد د  احساس  اراحری   اضطراب و تا حد  ترس یرر  و رر ابراز احساس و  ا ارکارش با مشکل رو به رو اار جساراتیا   2309  و ا ن حرف ها   اگفره را به صار  اکا ت ها  جس ا ی   ا ش رهد جهتر کسا  و ماربرگ1  1990    می تاا  گفت اسرفار  از ررما ی یه هم اتا ت ها  ررر و هم رررارها  ررر را مارر بررسی قرار رهد  متاسب تر به  ظر می آ د یه رار  ها  به رست آمد  از ا ن پژوهش  یز رر ا ن راسرا هسرتد.

باورها  حایم بر ذهن اررار ی رو  اعی حآ آسیب پذ ر  و اکسرگی و مارر قضاو  قرار گرررن تاسط ر گرا  و متکام بار  به بی یفا ری و  ااا سرگی را متعکآ میکتد جباتلر3 ترج ه زما ی  2302

ررما  اتا ری رررار  به مراجع آمازش می رهد یه ارکار و احساساتش  قش یلید  رر رررارش رارر جچر   1991  و با یار بر رو  ا ن ارکار می تاا د بر رو  رررارش  یز اثر گذارر و احساس بهرر  را توربه یتد.  را ج حاصل از ا ن پژوهش با  ارره ها  پیشین ه چا  اثربخشی مشاور  گروهی با رو کرر اتا ری رررار  بر یاهش ی رو ی را ش آمازا    جبشیرپار و ررحبخش  2302    تاثیر ررما  اتا ری رررار  گروهی بر ترس از ارز ابی مثبت جروگاهه و ه کارا   2309  و اثربخشی گرو  ررما ی اتا ری رررار   و آمازش مهار  ها  اجر اعی بر یاهش تتر ف ها  اتا ری را شوا ا  جوییلیا  و قتبر  هاام آبار   2311   ه سا می بااد.

از آ وا یه  قش ارتباط و ارکار  ایارآمد رربار   اتاا ی و  ا رقدا  یفا ت و اا سرگی رر اررار  ابیتا رر ماقعیت ها  اجر اعی آاکار اد  است و  را ج ا ن پژوهش  یز مؤ د آ  است  بد هی است یه هرگا ه بر امه آمازای یه رر جهت ارتقا  مهار  ها و تعاملا   ابیتا ا  تدارک ر د  می اار  با د به ا ن و ژگی ها  ذهتی و تعاملی تاجه و ژ  ا  رااره بااد و ا ن رراتر از تاجهی است یه رر آمازش اررار عار  مارر تاجه قرار میگیرر. اررار  ابیتا به واسطه مترومیت از بیتا ی م کن است راقد موا  و تاا ا ی ایرساب مهار  ها  اجر اعی و تعاملی از را  مشاهد  رررارها  ر گرا  رر ماقعیت ها  اجر اعی بااتد   حری رراگیر  ا ن مهار  ها ولا به صار  اتیدار   یز  راد و یاربرر آ ها را تض ین   یکتد. اررار  ابیتا با ماا ع ع د  ا  از ج له  ایامی ماقعیری  وابسرگی به ر گرا   رقدا  باز اررها  صارقا ه از جا ب ر گرا  و  گرش ها  متفی اررار بیتا رر مارر آ ها مااجهتد. بد هی است غلبه بر ت امی ا ن ماا ع ارار  آهتین می طلبد یه ع لکرر متاسب ررر حری پآ از اکست ها  مراالی  رر حد مطلاب  گه رارر. آمازش متاسب یاریا    اجاا ا  و بزرگسالا   ابیتا با تاجه به ارا ط و ژ  آ ها  را ج مطلابی رر پی  ااهد راات یه پژوهش ا یر و پژوهش ها  گذاره مؤ د ا ن تاثیرگذار  هسرتدجهارگز و یلر4  2000؛ هاتا و هار 1  2002 و مک برو    20022 .

                                                           

  • Murberg
  • Henriksen & Murberg
  • Butler
  • Hodges & Keller
  • Hotto & Hare

از متدور ت ها  ع د  ا ن مطالعه  یاچک بار  ا داز    ا ه   بار گرو  یترر  و ا وام تکالیف به  ط بر ل یه امکا  سا سار مطالب را باجار می آورر  بار. علاو  بر ا ن به رلیل ارا ط حایم بر گرو  از پذ رش مررا   اررار  اد. لذا پیشتهار میشار رر ا وام تتقیقا  بعد  گرو  یترر  و مررا   یز رر ا ن پروتکل گتوا د  اار .

تشکر و قدردانی

رر پا ا  از ت ام یسا ی یه رر ا وام ا ن مطالعه ما را  ار  رار د به و ژ   ابیتا ا  اریت یتتد  و آقا  مهد  مهر ار و  ا م رو ا سبتا ی سپاسگزار  می   ا یم.

                                                                                                                                                                                           

1– McBroom

فهرست منابع                                  

ارروز  غلامعلی. ج2320 . روا  اتاسی ی رو ی و روش ها  ررما . چاپ او . تهرا :  شر و ررهتگ اسلامی.

اسد   جاا شیر؛ رقیه   ابیتا و ترابی  سید اس اعیل. ج2311 . بررسی و مقا سه جرأ  ورز   اضطراب  ارسررگی و رشار   روا ی رر اررار  ابیتا و بیتا. ماهتامه تعلیم و تربیت اسرثتا ی.23ج219 :3.

امیدوار  اح د. ج2312 . روش ها  تغییر رررار  رررار ررما ی و اتا ری- رررار . چاپ روم. مشهد: رراا گیزش.

باتلر  گیلیا . ج2302 . غلبه بر اضطراب اجر اعی و  والت زرگی. ترج ه آز را زما ی. تهرا : یراب ارج تد:  سل رررا.ج1991 .

بشیرپار  متراب و ررحبخش  ییامرث. ج2302 . اثربخشی مشاور  گروهی با رو کرر اتا ری رررار  بر یاهش ی رو ی را ش آمازا.

خسرین ه ا ش ملی اخصیت و ز دگی  ا ن

رضائی روگاهه  ابراهیم؛ مت د ا ی  پروا ه؛ رولرشاهی  بهروز. ج2309 . مقا سه تأثیر ررما  اتا ری رررار  گروهی و ا فرار  رر یاهش علائم ا رلا  اضطراب اجر اعی. رصل  امه پژوهش ها  روا  اتا ری.24جامیدوار  2321 :جپیا ی11 . 2.

ساراتیا   اصغر. ج2309 . ی رو ی    والت  جسار  و ابراز وجار  اضطراب اجر اعی  مهار  ها  اجر اعی رر یاریا  و  اجاا ا  و بالغین. چاپ هفرم. تهرا : ما و ا ا

س اعی  راحله. ج2319 . پرسش  امه ی رو ی. مؤسسه تتقیقا  علام رررار  اتا ری سیتا جروا  توهیز

عسگر   ثر ا؛ افارور    رگآ؛ ی الی  مت د و  لف بیگی  میررا. ج2309 . متیط و  ابیتا ی: توربیا  بزرگسالا  رارا   ابیتا ی ایرسابی رر ا وام رعالیت ها  روزمر  ز دگی. مطالعا   اتاا ی .2جارروز  2320 : 10-42.

وییلیا   سارا و قتبر  هاام آبار   بهرامعلی. ج2311 . بررسی اثربخشی تلفیق گرو  ررما ی اتا ری رررار  و آمازش مهار  ها  اجر اعی بر یاهش تتر ف ها  اتا ری و اجرتاب ها   اجر اعی را شوا ا . رصلتامه روا  اتاسی بالیتی .1 1

Blenkiron, paul.(2013). Cognitive behavioral therapy. www.rcpsych.ac.uk Cherry, Kendra.(2005). What is cognitive behavioral therapy?. British ssociation for Behavioural and Cognitive

Psychotherapies (BABCP) Mapping Psychotherapy .www.about.com

Henriksen, Roger E. & Murberg terje A.(2009). Shyness as a risk factor for somatic complaints among Norwegian   adolescents. School psychology international.30(2):144-162 Hodges, J. S., & Keller, M. J. (1999). Visually impairment students perception of their social intergration in college.

Journal of Visual Impairment & Blindness, 93. 153- 165.

 

Hutto, M. D., & Hare, D.(1997). Career advancement for young women with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 91, 261-295

Nelson, larry J. ; Padilla-Walker, laura M. ; Badger, Sarah; Barry, Carolyn mc namara; Carrol ,Jason S. & Madsen, Stephanie.(2008). Association between shyness and  internalizing behaviors, externalizing bahaviors and relationships during emerging adulthood. Journal of youth and adolescence.37(5): 605-615

McBroom, L. W. (1997). Making the grade : college students with impairments. Journal of  Visual Impairment  & Blindness, 91, 261- 270

Murberg, Terje A. .(2009). Shyness predicts depressive symptom among adolescent: a report prespective study. School psychology international,30(5):507-519

 

 

 

 

11

 

[1] – ا را   راسا  رضا   مشهد  بلاار پیروز    بش پیروز  11  پلاک 12، zahrajalaeian@yahoo.com

[2] – ا را   راسا  رضا   ییلامرر 1 جار  تربت جام مشهد  را شگا  آزار اسلامی واحد تربت جام  Sdteimory28@yahoo.com

[3] – Nelson

[4] – Shyness

[5] – Blindness

[6] – Cognitive Behavioral Group Therapy(CBT)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید