دانلود پایان نامه

شهری بود که مردمش، اصلاً فیل ندیده بودند، از هند فیلی آوردند و به خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردند, مردم در آن تاریکی نمی‌توانستند فیل را با چشم ببینید. ناچار بودند با دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یک لوله بزرگ است. دیگری که گوش فیل را با دست گرفت؛ گفت: فیل مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و گفت: فیل مثل ستون است. و کسی دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تخت خواب است. آنها وقتی نام فیل را می‌شنیدند هر کدام گمان می‌کردند که فیل همان است که تصور کرده‌اند. فهم و تصور آنها از فیل مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی می‌بود. اختلاف سخنان آنان از بین می‌رفت. ادراک حسی مانند ادراک کف دست, ناقص و نارسا است. نمی‌توان همه چیز را با حس و عقل شناخت.
مضمون:اختلاف
صلاحیت ها :تخیل ، استدلال ،قضاوت وارزشیابی ،تفکر ،منش تفکر
الف: اهداف الگوی طراحی شده (فیل در تاریکی ):
1- طرح پرسش ،واکاوی مفاهیم، پرورش(بهبود واصلاح ) تفکر، آموختن نکته هایی از نظرات دیگران، یاد گرفتن چیزهایی از سنت های فلسفی در باره”تاریکی وروشنایی ،اختلاف،شناخت ،شناخت حسی ،شناخت عقلی،” میباشد که کودکان برای فهم تجاربشان بدان نیاز دارند
2- فهم بیشتر جهان ، درک بهتر از خود ودیگران ، قضاوت در باره اینکه چه چیز برای باور داشتن موجه است ،تحمل فشار گروه همسالان تبلیغات وفشارها در باره”حقیقت،معرفت نسبت به حقیقت ، شناخت حقیقت جهان،دانش وبینش”
ب: محتوای الگو :
جدول شماره4-9: جلسه فلسفی نمونه
جلسه فلسفی نمونه
دانش آموزان یا معلم داستان فیل در تاریکی را می خوانند .
نمونه: نگرش ،ارزشها ،منش، نوع بیان وروایت معلم محرک مناسبی در آغاز بحث ، کند کاو فلسفی، ارزیابی و…. است .
دانش آموزان پرسشهایی برای بحث مطرح میکنند وآنها را در یک زمینه طرح بحث تنظیم میکنند.
نمونه:
چرا فیل را در خانه تاریک قرار داده بودند ؟
مردمی که وارد خانه شده بودنداز پس از حس چه درکی ازفیل داشتند ؟
چرا مردم با هم اختلاف نظر داشتند ؟
چرا مردم درشناخت فیل دچار اشتباه میشدند ؟
دانش آموزان ،در یک حلقه کند وکاو ،پرسشها را به بحث گذارده ،پاسخ های محتمل داده وآنرا می آزمایند وتسهیل گر است و کتب راهنماکمک مؤثردر ادامه کار می باشند .
نمونه:
1-کلمه “اختلاف را در چه معنایی استفاده می کنی؟(پرسش شفاف سازی ).
2- چه دلایلی داری که مردم به حقیقت پی نبردند ؟(پرسش هاییکه دلایل را بررسی میکند ).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق :ارزیابی اثربخشی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید