دانلود پایان نامه

ه در ادبیات برای بررسی عملکرد الگوریتمهای توسعه داده شده موجود نیستد، تعدادی از مسایل آزمون معمول موجود در ادبیات انتخاب شده و ویژگیهای مورد نیاز مساله مورد مطالعه بر حسب نیاز برای آنها تعریف شدند. این ویژگیها شامل ترکیبی از مواردی چون تعداد خطهای هر یال، زمانهای سفر آزاد و ظرفیتها بر اساس تابع زمان سفر، پروژههای افزایش خطها و سطوح بودجه هستند. سه گروه مساله آزمون بر اساس اندازه مساله تهیه شده اند که جدول ‏۴۱ مشخصات کلی آنها و مرجع اقتباس شده را نشان میدهد.
جدول ‏۴۱- مسایل آزمایشی و مشخصات آنها
اندازه
مساله
کد
مساله
مرجع
تعداد
گرهها
تعداد
کمانها
تعداد جفت
مبادی و مقاصد
تعداد گرههای کنترلی
کوچک
ZY
زیو و ییفان]۲۶[
۶
۱۴
۲
۲
متوسط
TX
تاینز و همکاران]۴۷[
۶
۱۸
۲
۴

CG
کاسکتا و همکاران ]۵۰[
۱۱
۳۲
۶
۸
بزرگ
SF
شبکه لبلانک و همکاران ]۴۸[
۲۴
۷۶
۵۵۲
۱۱

هزینههای افزایش خط به صورت تابعی خطی از تعداد خط-های افزوده شده در دو طرف یال منظور شدهاند. توابع زمان سفر در یالهادر فرمت BPR پیوست (الف) منظور شده اند،که از شناختهشدهترین توابع در این زمینه هستند و در اغلب مطالعات مورد استفاده بودهاند:

(۴-۱)
مقادیر پارامترهای α وβ به ترتیب برابر ۱۵/۰ و ۴ منظور شدهاند که مقادیر معمول در ادبیات هستند. که در آن t0ij زمان سفر در جریان آزاد یال (i, j) است.
تنظیم پارامترهای الگوریتم HGAو BA بوسیله جستجو در الگوریتمهای توسعه داده برای مسایل مشابه و با حل آزمایشی یکی از مسایل تستی برای مقادیر مختلف بدست آمده است. مقادیر پارامترهای الگوریتمها به شرح جدول ‏۴۲ هستند:

جدول ‏۴۲- مقادیر پارامترهای الگوریتم‏های HGA و BA
الگوریتم
پارامترهای اصلی
پارامترهای شبیهسازی تبرید
HGA

تعداد جمعیت:۲۰

تعداد تکرار: ۵۰

احتمال تقاطع: ۰.۴

احتمال جهش: ۰.۰۵

دمای ابتدایی: ۴

ضریب تغییر در دما: ۰.۹

دمای توقف: ۱
BA

تعداد جمعیت: ۱۵

تعداد تکرارها: ۲۰

الگوریتم های بهکار گرفته شده در محیط نرم افزاری متلب(MATLAB) ویرایشR2011b و بدون استفاده از جعبه ابزارهای نرمافزار برنامهنویسی شدهاند.تست الگوریتمها بر روی یک رایانه لپتاپ با پردازنده Core2Duo T7500 2.2 GHz و حافظه رم ۲G انجام شده اند. هر الگوریتم برای هر مساله آزمون ۵ بار اجرا شده است.
در مسایل آزمون بیشترین خط اضافه شده به هر یال برابر ۲ است. و مقدار کمینه و بیشنه برای نرخ موثر سبز در بهینه سازی سیگنال به ترتیب برابر با ۰.۰۵ و ۰.۹۵ در نظر گرفته شده است. در بهینه سازی فرض کردیم که زمان دور از پیش تعیین شده است مقدار آن را در این مسایل برابر ۹۴ ثانیه در نظر گرفتیم.
تقاطعهای دارای چراغ راهنما در مسایل با دایرههای خاکستری نمایش داده شدهاند.

مساله در اندازه کوچک
برای آزمون الگوریتم برای اندازه کوچک مساله از شبکه ]۲۶[ استفاده شده است. دادههای ورودی مربوط به شبکه در جدول ۴-۳ و نمای کلی آن در شکل ۴-۱ نشان داده شده است.
این شبکه کوچک دارای ۶ گره و ۱۴ لینک ، و ۲ OD است. گره های E و Fتقاطعهای کنترلی هستند. میزان تقاضای OD از A به B برابر ۵۴ و تقاضای از C به D برابر۱۸ است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد- قسمت 2

شکل ‏۴۱- شبکه کوچک ZY

جدول ‏۴۳- ورودی های مساله:ZY (الف)مشخصات کمان ها، (ب) حرکات مجاز کمان ها
شماره کمان
جهت کمان
زمان سفر آزاد
ظرفیت
۱
۵-۱
۲
۲۴
۲
۱-۵
۲
۲۴
۳
۶-۱
۱
۳۰
۴
۱-۶
۱
۳۰
۵
۵-۳
۲
۳۰
۶
۳-۵
۲
۳۰
۷
۶۰۵
۳
۳۵
۸
۵-۶
۳
۳۵
۹
۲-۵
۱
۲۴
۱۰
۵-۲
۱
۲۴
۱۱
۲-۶
۲
۳۰
۱۲
۶-۲
۲
۳۰
۱۳
۶-۴
۱
۳۰
۱۴
۴-۶
۱
۳۰

تقاطع
حرکات مجاز در هر فاز
نرخ موثر
E
۵-۱
۵-۲
λ_E

۵-۳
۵-۶
(λ_E ) ́
FF
۶-۱
۶-۲
λ_F

۶-۵
۶-۴
(λ_F ) ́

نتایج برای مساله کوچک
جواب بهینه بدست آمده برای متغیرهای مساله (تعداد خط اضافه شده به شبکه، نحوه تخصیص خطها ، جریان معابر و نرخ زمان سبز) در جدول ۴-۴ نمایش داده شدهاند. شبکه بهینه پس از اعمال تغییرات جهتدهی در شکل ۴-۲ نمایش داده شده است.
ظرفیت ذخیره شبکه اولیه (با یال های دوطرفه ، بدون افزایش خط و تنظیمات سیگنال) برابر با ۰.۷۵ بوده است. ظرفیت ذخیره بهینه پس از اعمال تغییرات برابر ۱.۱۲ است که نسبت به شبکه اولیه ۴۹% بهبود یافته است.

شکل ‏۴۲- جهتدهی بهینه شبکه ZY

جدول ۴-۴- مقادیر خروجی شبکه ZY: (الف) جریان تعادلی،تعداد خط ها و نحوه تخصیص آنها، (ب)مقادیر بهینه نرخ موثر سبز.
الف)
ب)
تقاطع
حرکات مجاز در هر فاز
نرخ موثر
E
۵-۱
۵-۲
λ_E=0.31

۵-۳
۵-۶
(λ_E ) ́=۰.۶۹

F
۶-۱
۶-۲
λ_F=0.69

۶-۵
۶-۴
(λ_F ) ́=۰.۳۱

شماره کمان
تعداد خط
جریان کمان
۱
۳
۲۰.۱۴
۲
۰
۰
۳
۲
۴۰.۶۱
۴
۱
۰
۵
۱
۲۰.۲۵
۶
۱
۰
۷
۲
۲۰.۲۵
۸
۰
۰
۹
۱
۲۰.۱۴
۱۰
۲
۰
۱۱
۲
۴۰.۶۱
۱۲
۰
۰
۱۳
۱
۰
۱۴
۱
۲۰.۲۵

مساله در اندازه متوسطTX
شبکه درشکل ۴-۳ نمایش داده شده است. این شبکه دارای ۶ گره و ۱۸ یال است. از این ۶ گره ،۴ گره کن
ترلی هستند که به صورت سایهدار نشان داده شدهاند. مشخصات و اطلاعات مربوط به شبکه در جداول ۴-۴ (الف) و ارتباط بین یال های تقاطع و تنظیمات سیگنال در جدول (ب) آمدهاند. میزان تقاضا از شش به یک برابر، ۵ و از شش به یک، برابر ۱۰ در نظر گرفته شده است.

شکل ‏۴۳- شبکه متوسط TX

شماره کمان
جهت کمان
ظرفیت
زمان سفر آزاد
هزینه ساخت خط
۱
۱-۲
۹
۳
۲۴۳
۲
۱-۳
۱۰
۲
۳۰۰
۳
۲-۱
۹
۳
۲۴۳
۴
۲-۳
۴
۴
۴۸
۵
۲-۴
۴۵
۲
۶۰۷۵
۶
۳-۱
۱۰
۲
۳۰۰
۷
۳-۲
۴
۴
۴۸
۸
۳-۵
۱۰
۱
۳۰۰
۹
۴-۲
۴۵
۲
۶۰۷۵
۱۰
۴-۵
۴۴
۴
۵۸۰۸
۱۱
۴-۶
۲
۹
۱۲
۱۲
۵-۳
۱۰
۱
۳۰۰
۱۳
۵-۴
۴۴
۴
۵۸۰۸
۱۴
۵-۶
۲۰
۲
۱۲۰۰
۱۵
۶-۴
۲
۹
۱۲
۱۶
۶-۵
۲۰
۲
۱۲۰۰
۱۷
۲-۵
۴۵
۵
۶۰۷۵
۱۸
۵-۲
۴۵
۵
۶۰۷۵
جدول ‏۴۴ ورودی های مساله):TXالف)مشخصات کمان ها،(ب) حرکات مجاز کمان ها

ب)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید