دانلود پایان نامه

گفتاراول – محدودیت های دموکراسی موجود
گفتاردوم – موضوع شهروندی
مبحث دوم – حکومت جهانی و محلی
گفتارا ول – نا برا بری های ساختاری
گفتاردوم – حاکمیت جهانی
گفتارسوم – مشکلات و چشم ا ندازها
فصل سوم – تجدید ساختار در جهت صلح جهانی
مبحث اول – نظم جهانی
گفتاراول – تقویت ارگا نهای سازمان ملل متحد
گفتاردوم – بالابردن کرا مت ا نسا نی و برا بری اچتماعی
مبحث دوم – جنبه های هنجاری
گفتاراول – ماورای نظام دولتها
گقتاردوم – تلاش جهت رسیدن به صلح جهانی
نتیجه گیری

به نام خدا
مقدمه : کلیات طرح رساله
الف – بیان مسأله

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابتدا لازم می دانم به علت طرح موضوع بپردازم . گسترش قواعد حقوق بین الملل مبتنی برنظام حقوقی بوده است که اساس آن از رویکرد روابط بین الملل ناشی شده است . نظامی که اعمال دولتها را تنظیم می کند ، موضوع ا صلی آن کشورها هستند . با توجه به تحولات عصرما و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت ، سازمان های بین المللی نیز جایگاه خود را پیدا کرده اند . اگر چه لئون دوگی فرانسوی سردمدار نظریه همبستگی اجتماعی معتقد به ا صالت فرد است و موضوع وا قعی تمامی رشته های حقوق را فرد می داند .
تعامل حقوق ملی و حقوق بین الملل و تأ ثیرا ت هریک بر دیگری منجر به پدید آ مدن وا قعیتی شده است که امروزه بسیاری از مواد معاهدات حقوق بشری ، در قوانین اساسی کشورها گنجا نده شده است .
نقش محوری سازمان ملل متحد و سازمان های تابعه آن در تدوین و توسعه حقوق بین الملل در نیم قرن اخیر بر کسی پوشیده نیست . علی رغم انتقادات زیادی که برآن صورت می گیرد ، موفقیت این نهاد بین المللی با تنظیم معاهدا ت چندجانبه قا نونساز که یکی از دهها وظیفه آن به شمار می رود ، توانسته صلح جهانی را تضمین کند و بنیان آن را تقویت نماید . شاهد مثال کنوانسیون حقوق دریاست که شاهکار قانونگزاری بین المللی به شمار می رود .
انتخاب موضوع صلح جهانی از طریق نظا م قانون مند ، قریب ربع قرن است که با مطالعات بین المللی مستمر ذهن نویسنده را به خود معطوف کرده است ، خدا را سپاسگزارم که در همه زمینه های زندگی ، آرزوهای این بنده را برآورده می سازد . انتشار مقالات و مجلات علمی به زبانهای مختلف ، در آستا نه هزاره جدید پیرامون جهانی سازی و ابعاد متنوع آن ، انگیزه موجود را تقویت نمود که با توجه به عصر جهانی شدن ، حمایت و گسترش سازوکارهای حقوقی، در این را بطه بیش از پیش لازم است . رسالت علم حقوق به خصوص بین الملل نیز همراه با پیشرفت های بشری در سطح جهان ، توجه هر چه بیشتر به تشکیلات و قوا عد منطبق بر نیازهای عصر ما و آیندگان است .
سعی شده است با توجه به وضعیت موجود ، به موارد بدیع و جدیدی پرداخته شود که نتیجه آن تکامل قوا عد حاکم بر نظام بین الملل است . دراین مسیر به اسنا د جدید ی که لازمه تحلیل موضوع است دست یا فته ام . لازم به ذکر است که از روش استقرا ء استفاده شده است ، اگر چه برای تحلیل مطا لب امکان ترک عادت بهره مندی از قیاس بسیار مشکل است .
نظام قانون مند جهانی متغیر ثابت موضوع است ، زیرا که قریب یک قرن دچار تحول شده است و ضرورت آن بر جامعه بین المللی مبرهن است . این نظام از بعد داخلی و فراملی متأثرست . مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی و توجه به حقوق بشر ؛ کشور و فرد را محور ا صلی قرار می دهد. زما نی می توان ادعا کرد که صلح جهانی استوار شده و استمرا ر دار د که این دو عنصر محوری ، مورد توجه ویژه قرار گیرند و حقوق مربوط به آنها به خوبی رعایت شده باشد .
تعاریف مختلفی که از صلح وجود دارد ، هیچ اجماع روشنی برای حدود آن به دست نمی دهد ، لذا بهتر است از دو بعد موضوعی و عینی و از منظر خرد و کلان به آن بپردازیم .
در فرهنگ های غیر تخصصی ، صلح را از طریق سلبی بیان کرده اند . به عبارتی با تأکید بر نبود جنگ و دیگر اشکال خشونت ، صلح محقق می شود . مثلا” در لغت نامه انگلیسی آکسفورد صلح چنین تعریف شده است : «رهائی یا پایان جنگ و مخا صمات که منجر به وضعیتی می شود که یک ملت در جنگ با کشور دیگری نباشد . » قابل توجه اینکه کلمه انگلیسی PEACE مشتق از کلمه لاتین PAX که بیشتر بار منطقی دارد و به معنی یک معاهده یا خاتمه مخا صمات است .
نکته مهم اینکه در تمامی زبان ها ، معنی صلح به ا فراد ارتباط پیدا می کند . در زبان عبری واژه SHALEV به معنی کل با تقسیم نشده ، تعریف شده است و جالب تر اینکه در زبان عربی کلمه SALUM به معنی صلح است ، ریشه آن را می توان در کلمه اسلام یا فت . در زبان های سا نسکریت ترکیبی از صلح درونی یا روحی و رفتاری است و بالاخره چینی ها صلح را به معنی هماهنگی و توازن در ذهن دا رند ، هیچگاه مشابه غربیها به معنی عدم خشونت نگرفته اند .
در محموع بایدگفت : درک جهانی صلح شامل هر دو معنی ، فقدان عواملی مانند خشونت و ظهور عواملی مانند توازن ، هماهنگی و غیر شکننده بودن است .
چنانچه ازمفهوم کلان به خرد بپردازیم ، از بعد زیست شناختی گایا ، صلح با سیاره زمین و دنیای طبیعی؛ صلح سیاسی ، بین المللی (بین ملتها ) ؛ صلح ملی و محلی ( درون ملتها ) ؛ صلح مدنی و محلی ( درجامعه ) ؛ صلح فرهنگی ، اجتما عی ( بین گروههای اجتماعی ) ؛ و صلح شخصی ( بین ا فراد و گروهها ) ؛ و بالاخره صلح درونی یا شخصی که مرتبط با مسائل درونی فرد است و حد ادنی خرد آن است ، قابل ذکرند .
از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،خشونت که مفهوم مخالف صلح است اینگونه تعریف شده است : ” کاربرد هد فمند فشار فیزیکی یا زور ، تهدید یا به طور وا قعی علیه یک شخص توسط شخص دیگر یا علیه یک گروه یا اجتماع که نتیجه آن صدمه بدنی ، مرگ ، صدمه روانی ، عدم توسعه یا محرومیت خواهدبود .
سه مقوله صلح جهانی ، صلح فرهنگی و صلح شخصی مصادیق صلح از کل به جزء هستند .
سازمان علمی ، فرهنگی و تربیتی، یونسکو در تعریف صلح از مفا هیمی ما نند : تعلیم و تربیت ، ا قتصاد پایدار ، توسعه اجتماعی ، احترام به حقوق بشر ، برابری بین زن و مرد ، مشارکت دموکراتیک ، درک و فهم یکدیگر ، تحمل یا همبستگی ، ارتباط ، شراکت جمعی و جریان شناور اطلاعات و علوم سخن به میان آورده است . علاوه بر این در تعاریف دیگر به مفا هیم ، عدالت ، امنیت ، روابط ا خلاقی ، تفا وتهای ا قتصادی ، رفتارهای شخصی متفاوت ، آب و هوا و حتی شرائط سرزمینی پرداخته شده است که مرتبط با فرهنگ صلح می تواند باشد .
مسائلی که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته اند ، عبارتند از : 1- مفهوم صلح و چا لش ا سا سی فرا روی جهانی سازی صلح چیست ؟ 2- مقتضیات یک نظام قانون مند و را هکارهای ا ساسی ا ستقرار صلح و ثبات در عرصه جهانی چیست ؟‌
ضرورت نظام واحد قانون مند که در حقوق بین الملل بدوا” با وضع مقررات محقق می شود و متعا قبا” دولتها به آن روی می آورند نتیجه شیرین و مطلوبی را به همراه دارد که چیزی نیست غیراز آرمان دیرینه ا نسانهای متمدن و آن ”صلح جهانی ” ا ست .
برای نیل به این مهم ، با بررسی ابزارهای ا صلی همچون معاهدات ، عرف و سایرمنابع حقوق بین الملل به مهمترین عامل تأثیرگذار ، یعنی جهانی سازی و ارتباط آن با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته ایم . با توجه به مباحث گسترده ای که با آن مواجه هستیم ، سعی در تمرکز موضوع به مباحث حقوقی و به ویژه تابعان حقوق بین الملل شده است . ازیک طرف ، ضرورت ا صلاح قوانین داخلی کشورها و ا نطباق با قوانین موضوعه بین الملل و از طرف دیگر به تأثیرات ناشی از برتری حقوق بین ا لملل پرداخته شده است .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 81

ب – سؤالات کلیدی پژوهش :
آیا صلح جهانی در گرو موجودیت نظام قانون مندست ؟
معیار صلح بین الملل ، شاخصه ها و مبادی آن چیست ؟
وجود نظام قانون مند جهانی بر سراسر گیتی از ا بتدای قرن بیستم روند رو به رشدی داشته ؛ به طوریکه در نیمه دوم آن شدت گرفت و از ابتدای هزاره جدید به حالت با ثبات و همه گیر ی دست یافته است . نسل های سه گانه حقوق بشر هر روز متکامل تر می شوند و برای تمامی ساکنین کره زمین ، پیروی از ا ستانداردهای بین المللی که دولت ها را تحت تأ ثیر قرار داده است ، ا جتناب ناپذیرست .
گسترش روز ا فزون معاهدات بین المللی قانون ساز به روش وفاق عام ، پیشی گرفتن عنصر معنوی عرف بر عنصر مادی آن ، دایره حاکمیت انحصاری کشورها را تنگ ترمی کند ؛ مفاهیمی مانند عد الت ، صلح ، رفع تبعیض ، آزادی و رعایت کرامت انسانی ، در تما می زمینه های بشری منجر به نفی هرگونه توسل به زور خواهد شد .
پایان قدرت دولت به معنی پایان خود دولت نیست . دموکراسی نیازمند ارتباط فرا مرزی ا ست و برای رسیدن به این منظور باید به دنبال مفاهیم جدید باشیم . عبارت “ ما مردم ملل متحد “ در ا بتدای منشور ملل متحد ، نشانگرضرورت ا نطباق نظریه حقوق بشر با جامعه بین ا لملل است . فعا لیت سازمان های غیردولتی در این مسیر از اهمیت بیشتری برخوردارست .

ج – هدف پژوهش :

در آستا نه هزاره جدید موضوعاتی مانند حذف فقرجهانی و ایجادکار برای فقرا درا قصی نقا ط عا لم مورد توجه بسیاری قرارگرفت .تقریبا” یک چهارم مردم دنیا درفقربه سرمی برند ، بنابراین استقبال عمومی ازسوی جمعیت عظیمی که درآمد روزانه آنها کمتراز یک دلار است و هوادارانشان ، به موضوع ترویج توسعه پایدار ، انتقال تکنولوژی و حفظ محیط زیست جهانی ، عاملی بود تا سران کشورها دراجلاس هزاره علاوه براین ، به موضوعات دیگری که خصیصه جهانی دارند نیز بپردازند .
مسایلی مانند حفظ بهداشت ، ا صلاح تعلیم و تربیت ، همکاری فنی ، گسترش سرمایه گزاری خصوصی ، تجارت آزاد ، توسعه پایدار و ا قدام مؤثر برضد فساد از دبگر موارد مورد بحث بودند.
این تفکر که حقوق بین الملل نقش مهمی در توزیع ثروت درسطح جهانی دارد کمتر از چند دهه قوت گرفته است . منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها مثال بارزی است .
اگرچه تهدید ا قتصادی ، هنوز مصدا قی از عمل تهدید علیه صلح ، محسوب نمی گردد ؛ ا ما ا مروزه علاوه بر هجوم نظامی ، کشمکش های داخلی منجر به خونریزی ، نقض فاحش حقوق بشر و موارد مشابه درقطعنامه های سازمان ملل به عنوان تهدید علیه صلح بین المللی قلمداد گردیده اند .
هدف این پژوهش ، بررسی را هکارها و عواملی است که نیل به صلح جهانی درچارچوبی قا نون مند را با تکامل حقوق بین الملل ، از طریق سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی ، با توجه به نیازمتقابل کشورها به حفظ حکومت ها و صیانت از هویت انسان ها درزمینه های مختلف بین ا لمللی و جهانی هموار سازد .برای اثبات این مهم از روش تحلیلی بهره گرفته شده است . با این توضیح که انسان موجودی اجتماعی است و از ابتدای پیدایش جوامع ، قواعد مختلف حقوقی لازمه تدا وم زیست جمعی بوده است . در مواردی به توصیف برخی واقعیات نیز پرداخته شده است . آیا با وجود نظام قانون مند حتما” به صلح جهانی دست پیدا می شود ؟ یا اینکه مهمترین ابزار برای نیل به این هدف وجود نظام قانون مندی است که صلح بین المللی بر آن استوار گردد.
نهضتی که از خاتمه جنگهای سی سا له منجر به صلح وستفالی شد ؛ تفکرات دانشمند بزرگی مانند گروسیوس ، تفکــرات فیلسوف اندیشمند ، امانوئل کانت با آرزوی تأسیس یک سازمانی جهانی و دموکراسی جهانی ، امروزه ضرورت وضع قوانین بین المللی و تأسیس نهادهای بین المللی، در زمینه صلح جهانی را بیش از پیش جلوه گر می سازد .

بخش ا ول : حقوق بین ا لملل و جهان گستری
مدخل – چارچوب تحلیلی
تغییرات شگرفی که در حقوق بین الملل به وجود آمده است ، نیازمند دیدگاه جدیدی در مطالعه آن می باشد . حقوق بین الملل هر روز گسترده تر وپیچیده تر می شود، قلمرو آن به وسعت سازمان بشری در ابعاد جهانی و یا منطقه ای افزایش می یابد. زمانی که صحبت از نظم در یک جامعه به بیان می آید بدون یک نظام حقوقی که روابط اعضای آن جامعه را با یکدیگر تنظیم کند ، امکان برقراری حقوق نیست . در نیم قرن اخیر نظام بین المللی دچار تغییرات اساسی شده است . بیش از شصت کشور تازه پا به عرصه وجود گذاشته اند وتعداد کشورهایی که پس از نظام وستفالی و ا فول استعمار به وجود آمده اند بالغ بر دویست کشور شده است .نابودی کمونیسم در اواخر قرن بیستم نظم جهانی را دگرگون ساخت . تجدید حیات شورای امنیت برای مقابله با تجاوز و تغییر بینش به آن ، در جهت حمایت از مداخلات بشر دوستانه ، صلاحیت شبه تقنینی آن ، قطعنامه های تاسیس محاکم قضایی بین المللی و قطعنامه های تحریمی و بهره مندی از ارکان دیگر سازمان ملل متحد ، صلح وا منیت بین المللی را با ابزارهای متفاوتی به دنبال داشته است .
در زمینه ا قدامات شبه قانونگذاری ، ا عاده صلح و ا منیت بین ا لمللی در خلیج فارس و تحدید حدود مرزی عراق و کویت ، مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران وکره شمالی ، در راه توسعه مدا خلات بشر دوستانه ، مداخله نظامی در سوما لی و عرا ق برای ارسال غذا و با لاخره تاسیس دادگاههای بین المللی یوگسلاوی و رواندا و سیرالئون ، مصوبات شبه قضایی هستند که به عنوان مثال قابل ذکرند . تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سا بق و بر خی کشورهای دیگر بلوک شرق مانند یوگسلاوی سابق ، بسیاری از موضوعات حقوق بین الملل را به صحنه عمل کشانده است . تلاش کشورهای جا نشین به خصوص روسیه جهت حفظ ثبات داخلی ، تقویت نظام ا قتصادی و نقش بین ا لمللی جدید آن پس از جنگ سرد هنوز ادامه دارد .
جهان سوم هنوز با تاریخ مستعمراتی خود و برخی اختلافات قومی مذهبی و مسائل عدم توسعه دست و پنجه نرم می کند .
در این رابطه سوالاتی که بدان می پردازیم ، اینکه منظور از صلح چیست ؟ عنا صر نظام قانون مند کدام است و چه چیزهایی باید تعبیه شود تا یک نظام قانون مند شود ؟ نظامی که مواجه با آن هستیم ساختار تقسیماتی از بعد عملی دارد تا عقیدتی ، اقتصادی، سیاسی و بالاخره فا صله بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیا فته که با دو نظر مخالف همراه است . گروهی معتقدند هر روز فا صله این دو عمیق تر می شود ولی در قبال آن ، گروه دیگربا توجه به روند جهانی سازمان تجارت جهانی بر این عقیده هستند ، که این جدایی در حال کم شدن است . در مواردی همکاری بین ایالات متحده و روسیه جایگزین مقابله سابق شده است .اگر چه ا قدامات استراتژیک آمریکا و سلطه طلبی ا نحصاری آن گاهی اخباری را پدید می آورد که یاد آور جنگ سرد است . توسعه حقوق و سازمانهای جدید برای صلح و ا منیت بین المللی ، حقوق بشر، محیط زیست و رشد بهره مندی از دیوان بین المللی دادگستری از آثار تغییرات سالهای اخیرست.
ا ولین خصیصه برجسته حقوق بین الملل ، آن است که قواعد آن در تنظیم روابط بین دولتهاست و موضوع اشخاص ، به عنوان تابع ثا نوی تلقی می شود .توسعه سازمانهای بین المللی ، تشکیل کنفرا نسهای جهانی سازمان ملل متحد در موضوعات حفظ محیط زیست ، رشد جمعیت ، تمدن، حقوق زنان و مندرجات اعلامیه هزاره که بزرگترین گرد همایی رهبران کشورهای جهان تاکنون بوده است ، نشانگر اهمیت روند جهانی شدن و باعث تکامل نظم جهانی است . روندی که پس از قضیه قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل در مسئله فلسطین به عنوان حمایت شغلی سازمان ناشی از پذیرش شخصیت حقوقی بین ا لمللی آن تا به ا مروز جنبه قانونی به خود گرفته است . می توان گفت سازمانهای بین المللی و انواع مختلف آن به عنوان موضوع حقوق بین ا لملل به طور تخصصی هر یک از اهداف هزاره را دنبال می کنند .محو فقر و گرسنگی ، تحقق آموزش و پرورش اولیه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید