دانلود پایان نامه

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت 27
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت 27
بند اول: حبس گرایی گسترده 28
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی 30
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت 30
بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31
گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31
بند اول: معایب زندان 32
الف: اثرات سوء زندان بر جامعه 32
1: عدم اصلاح و درمان مجرم: 33
2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات: 35
3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه 35
4: آموزش و انتقال جرائم: 36
ب: اثرات سوء زندان بر فرد 36
1: جرم زا بودن محیط زندان: 36
2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی: 38
3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان 39
4: بیکاری و طرد اجتماعی: 40
5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان: 40
6: برچسب خوردن 40
7: زوال حس مسئولیت 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان 43
الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی 43
ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان 43
ج: برگزاری کلاسهای ورزشی 43
د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج 44
مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری 44
گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی 44
بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت 45
الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی: 45
ب: آموزش تخصصی به نیروها: 45
ج: آگاهی رسانی: 45
د: آموزش همگانی: 45
و: هماهنگی با سایر نهادها: 45
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46
الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها 46
ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص 47
ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار 47
گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا 47
بند اول: اقدامات مثبت دادسرا 48
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا 48
الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت 48
ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی 50
ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت 51
گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه 51
بند اول: اقدامات مثبت دادگاه: 52
بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه 55
الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب 56
ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه 56
ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی 56
گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری 57
بند اول: ارائه ی آمار 57
بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام 61
ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام: 61
ج: تراکم پرونده‌ها: 61
فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری 62
درآمد 63
مبحث اول: توصیف داده ها 64
مبحث دوم: تحلیل داده های آماری 122
گفتار اول: وضعیت شخصی 122
بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل 122
الف: جنسیت 122
ب: سن 123
ج: تحصیلات 124
د: وضعیت تأهل یا تجرد 124
بند دوم: وضعیت اقتصادی 125
الف: اشتغال 125
ب: میزان درآمد 126
ج: وضعیت مسکن 126
د: تأثیر فقر در سرقت 127
بند سوم: وضعیت اعتقادی 127
بند چهارم: اعتیاد 128
بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی 129
بند ششم: سابقه بیماری روانی 130
بند هفتم : رابطه نامشروع 130
بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت 131
بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات 131
گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان 132
بند اول: خانواده 132
الف: در قید حیات بودن والدین 132
ب: تعداد اعضای خانواده 132
ج: تحصیلات والدین 133
د: شغل والدین 134
1- شغل پدر 134
2- شغل مادر 135
ه: رفتار والدین 137
1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان 137
2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر 137
3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین 138
ت: درآمد والدین 138
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده 139
چ: اعتیاد والدین 139

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ح: اعتقادات مذهبی والدین 140
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان 140
بند دوم: اقوام 140
الف: روابط با اقوام 140
ب: اعتیاد اقوام 141
ج: سابقه سرقت در میان اقوام 141
د: اعتقادات مذهبی اقوام 141
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان 142
بند سوم: دوستان 142
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست 142
ب: اعتقادات مذهبی دوستان 142
ج: سوابق کیفری دوستان 143
د: اعتیاد دوستان 143
ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان 144
گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان 144
بند اول: محل زندگی 144
الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی 144
ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی 145
ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی 146
د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن 146
بند دوم: محیط تحصیل 146
الف: رفتار معلمان 146
ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن 147
بند سوم: تأثیر زندان 147
بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها 148
الف: تأثیر مال باخته ها 148
ب: تأثیر مالخرها 148
نتیجه گیری 150
راهکارهای پیشنهادی 154
منابع و مآخذ 158
پیوست ها 162

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درباره حقوق بشر

فهرست نمودارها
نمودار (2-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن سابقه زندان 34
نمودار (2-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر مجازات زندان بر پاسخگویان 38
نمودار (2-3) ورودی پروندههای سرقت به دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال 1390 49
نمودار (2-4) خروجی پروندههای سرقت از دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال1390 50
نمودار (2-5) موجودی پروندههای سرقت در دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال1390 53
نمودار (2-6) ورودی پروندههای سرقت به دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال1390 54
نمودار (2-7) خروجی پروندههای سرقت از دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال1390 55
نمودار (2-8) ورودی پروندههای سرقت به شعب اجرای احکام کیفری، سال1390 58
نمودار (2-9) موجودی پروندههای سرقت در شعب اجرای احکام کیفری، سال1390 59
نمودار (2-10) خروجی پروندههای سرقت از شعب اجرای احکام کیفری، سال1390 60
نمودار (3-1) توزیع نمودار فراوانی برحسب جنس 64
نمودار (3-2) توزیع نمودار فراوانی برحسب سن 65
نمودار (3-3) توزیع نمودار فراوانی برحسب میزان تحصیلات 66
نمودار (3-4) توزیع نمودار فراوانی برحسب تأهل و تجرد 67
نمودار(3-5) توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل 68
نمودار(3-6)توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد 69
نمودار(3-7) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت مسکن 70
نمودار(3-8)توزیع نمودار فراوانی بر حسب در قید حیات بودن والدین 71
نمودار(3-9)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تعداد اعضای خانواده 72
نمودار(3-10) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد پدر 73
نمودار(3-11) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد مادر 74
نمودار(3-12)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل پدر 75
نمودار(3-13)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل مادر 76
نمودار(3-14) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با پاسخگو 77
نمودار(3-15) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با یکدیگر 78
نمودار(3-16) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تبعیض میان فرزندان 79
نمودار(3-17) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد والدین 80
نمودار(3-18)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد والدین 81
نمودار(3-19) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سایقه کیفری اعضای خانواده 82
نمودار(3-20) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت اعضای خانواده 83
نمودار(3-21)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین 84
نمودار(3-22)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت 85
نمودار(3-23) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت محل سکونت 86
نمودار(3-24) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی 87
نمودار(3-25)توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت افراد محل از نظر بزهکاری 88
نمودار(3-26) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر محل زندگی در سارق شدن 89
نمودار(3-27) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رابطه با اقوام 90
نمودار(3-28) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد داشتن اقوام 91
نمودار(3-29) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام 92
نمودار(3-30) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی اقوام 93
نمودار(3-31) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در سارق شدن 94
نمودار(3-32)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین در انتخاب دوستان 95
نمودار(3-33) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادات مذهبی دوستان 96
نمودار(3-34)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری دوستان 97
نمودار(3-35)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت دوستان 98
نمودار(3-36)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد دوستان 99
نمودار(3-37)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر دوستان در ارتکاب سرقت 100
نمودار(3-38)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه 101
نمودار(3-39)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مدرسه در سارق شدن 102
نمودار(3-40)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان 103
نمودار(3-41) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان 104
نمودار(3-42)توزیع نمودار فراوانی بر حسب مصرف مشروبات الکلی 105
نمودار(3-43) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن 106
نمودار(3-44)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد 107
نمودار(3-45)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت 108
نمودار(3-46) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه بیماری روانی 109
نمودار(3-47)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در ارتکاب سرقت 110
نمودار(3-48)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن رابطه نامشروع 111
نمودار(3-49)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر رابطه نامشروع در سارق شدن 112
نمودار(3-50)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه‌ی ارتکاب سرقت 113
نمودار(3-51) توزیع نمودار فراوانی بر حسب برنامه ریزی جهت ارتکاب سرقت 114
نمودار(3-52) توزیع نمودار فراوانی بر حسب دادن احتمال دستگیری و مجازات 115
نمودار(3-53) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه زندان 116
نمودار(3-54) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مجازات زندان 117
نمودار(3-55) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالباخته‌ها در ارتکاب سرقت 118
نمودار(3-56)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مال‌خرها در ارتکاب سرقت 119
نمودار(3-57) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت 120
نمودار(3-58) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیکاری در ارتکاب سرقت 121
امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به فرزند خود محمد حنفیه فرمودند: « ای پسرم من بر تو از تنگدستی میترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین، سرگردانی خرد و سبب دشمنی است»
مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید