دانلود پایان نامه

ص، حساب شده و برای مخاطب باورپذیر می باشند ، به همراه ارائه نکاتی پندآموز و عبرت انگیز در طول داستان – از طریق اعمال و نیز از زبان شخصیت ها- (ناپایداری قدرت، بی اعتباری مقام و منزلت، پوچی دنیا، آثار سوء کین و کین توزی و …) که دید مخاطب را نسبت به زندگی و آنچه که با آنها مواجه بوده و ممکن است در آینده مواجه شود باز می کند و عوامل دیگر، از جمله ویژگی های مشترک حکیم طوس و درام نویس شهیر استراتفوردی و مجموعه آثار این دو بزرگوار می باشند.
به طور کلی از مقایسه تطبیقی داستان فریدون و پسران در شاهنامه با لیرشاه شکسپیر نتایج زیر به دست آمد:
1- هر دو اثرِ تراژیک، با وجود تفاوت هایی چند، دارای شباهت های زیادی در محتوا، شخصیت پردازی و ساختار هستند.
2- قهرمانان دو اثر، ریشه در افسانه و اسطوره داشته و احتمال هم ریشه بودن آنها بسیار زیاد است.
3- موضوع حائز اهمیت دیگر این است که مقایسه داستان فریدون و پسران در کنار نمایشنامه ارزشمندی چون لیرشاه به لحاظ تم، شخصیت پردازی و روند داستان و حوادث، منجر به مشخص و مُبرهن شدن هر چه بیشتر ظرفیت های نمایشی این داستان به عنوان نمونه ای از داستان های ارزشمند کهن ایرانی شده و قابلیت تبدیل شدن این گونه آثار به آثاری درماتیک و ارزشمند را نشان می دهد.
4- با پی گیری منابعی که شکسپیر از آنها در خلق مجموعه آثارش بهره برده است، بویژه کتاب ((زندگی مردان نامی)) پلوتارک که در آن از سرگذشت پادشاهان ایرانی سخن های فراوانی رفته است، در کنار بررسی روابطی که ایران در زمان حکومت صفویان با انگلیس دوران الیزابتی داشته و بر اساس شواهد و مدارک موجودی که از سیاحان و تجار و سفرنامه های آنان به یادگار مانده چنین استنباط می شود که شکسپیر با ادبیات ایرانی نیز آشنایی داشته است.
5- شکسپیر در بخشی از این نمایشنامه که قبلاً و در طیّ بحث به آن اشاره گردید خود نیز به آداب و رسوم ایرانی اشاره کرده است، و این موضوع می تواند به نوعی مؤیّد آشنایی او با فرهنگ و ادبیات کهن ایران باشد.
*************************
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
از این کاخ آباد و این خواسته * چون دیده من بیند، هر چیز رود راهی
وزین تازی اسپان آراسته * تا مقصد خود جوید، در راه شکوفایی
از این گنج ما و از این بوستان * وانگه نه چنان پاید، جز لحظه کوتاهی
وزین کامکاری دل دوستان * وین صحنه پر وسعت، کان را تو جهان خوانی
وزین دیدگان سپهبد پرست * خود جلوه دهد چندی، با آنکه اثر گیرد
وزین باغ و این خسروانی نشست * از جرم سماواتی، در ظاهر و پنهانی
وزین چهره سرو بالای ما * چون دیده من بیند، با او چو نبات انسان
وزین نام و این دانش ورای ما * از لطف زمین شادان، وز قهر سما نالان
بدین آبداری و این راستی * وز دوره شادابی، بالنده به خود مغرور
زمان تا زمان آیدش کاستی * ناگه به حضیض آید، در اوج خودش مغرور
بناکام یکی تنگ صندوق ازین بهر ماست * در خاطره ها خیزد، آن فرّ و شکوه و نور
درختی که تریاک او زهر ماست * فکرم ز چنین وضعی در دیده تو را آرد
بکشتیم و دادیم آبش به رنج * کاینسان که کنی تغییر، یک لحظه نمی پایی
برآویختیم از برش تاج و گنج * آن گه که جوان هستی در فرّ و شکوفایی
چو بر شد بخورشید و شد مایه دار * وانگه که زوال هر دم، هر چیز دهد تغییر
بخاک اندر آمد سر سایه دار * در بحث و جدل باشد، با وقت و زمان درگیر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم تمایل به ترک خدمت و هزینه‌های ترک خدمت کارکنان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید