دانلود پایان نامه

ای دیگر به/از ایران و همچنین عرضه خدمات مرتبط توسط اشخاص غیر آمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند را ادامه خواهد داد:
تحریم حسابهای کارگزاری قابل پرداخت
ایالات متحده تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت مقرر در بخش 3(الف-1)از دستور اجرایی 13645 را علیه نهادهای مالی خارجی که منحصرا در طول دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده خرید یا امکان تحصیل مالکیت فلزات قیمتی به/از ایران توسط اشخاص غیر آمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند را تسهیل و یا هدایت می کنند اعمال نخواهد کرد به شرطی که این مبادلات در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل به اتمام برسند واینکه بودجه لازم برای خرید طلا و سایر فلزات قیمتی از محل دارایی های مسدود شده تامین نشود، و شرط دیگر اینکه این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از نهادهایی که نامشان صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشد.
2.تحریم های انسدادی
ایالات متحده تحریم های انسدادی مقرر در بخش 5(الف-2)از آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها را علیه اشخاصی که منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده به طور اساسی خرید یا تحصیل فلزات قیمتی از ایران را تسهیل و یا حمایت مالی، کالایی، و یا تکنولوژیکی می کنند اعمال نمی کند به شرطی که چنین فعالیت هایی در همین دوره ها آغاز و در همین دوره ها بطور کامل خاتمه یابند. شرط دیگر اینکه بودجه لازم برای خرید طلا و سایر فلزات گرانبها از محل دارایی های مسدود شده تامین نشود، دیگر اینکه این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از نهادهایی که نامشان به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.

د) تحریم در بخش هوانوردی غیر نظامی
طبق برنامه اقدام مشترک مجوز موقتی “عرضه و نصب قطعات یدکی و نیز خدمات مرتبط در ایران به منظور ایمنی هواپیماهای غیر نظامی ایرانی داده شده است. مجوزایمنی پرواز شامل بازرسی و تعمیرات در ایران و نیز خدمات مرتبط آن می باشد.” به منظور اجرای این مقرره در طی دوره تمدید شده، ایالات متحده همچنان اقدامات ذیل را صورت خواهد داد:
صدور بیانیه استراتژی صدور مجوز
دفتر کنترل دارایی های خارجی وظیفه صدور یک بیانیه اصلاح استراتژی صدور مجوز راجع به فعالیت های مرتبط با ایمنی صنعت هوانوردی غیرنظامی را دارد بدین منظور که تاریخ بیانیه قبلی را تا پایان دوره تمدید شده تمدید کند. بیانیه اصلاح استراتژی صدور مجوز رژیمی است که به موجب آن اتباع آمریکایی، نهادهای خارجی تحت کنترل و یا مالکیت ایالات متحده، و اشخاص غیر آمریکایی مرتبط با صادرات کالاهای آمریکایی می توانند با کسب اجازه از دفتر کنترل دارایی های خارجی مبادلاتی انجام دهند با هدف تضمین بهره برداری ایمن از هواپیماهای مسافری و تجاری ایران به شرطی که این مبادلات در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره ها به اتمام برسند، از جمله مبادلات با ایران ایر.
تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت:
دولت ایالات متحده تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت مقرر در بخش 3(الف-1)از دستور اجرایی 13645 و بخش 201/561(الف-5-2)از آیین نامه تحریم های مالی ایران را علیه نهادهای مالی خارجی که منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده مبادلات مالی مقرر در بیانیه اصلاح استراتژی صدور مجوز توسط اشخاص غیر آمریکایی – که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند – را تسهیل و یا هدایت می کنند اعمال نخواهد کرد به شرطی که چنین مبادلات در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل خاتمه یابند، و اینکه این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از نهادهای سپرده گذار ایرانی که نامشان به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم های انسدادی: ایالات متحده تحریم های انسدادی مقرر در بخش 1(الف-3) از دستور اجرایی 13382، بخش 2(الف-1و2) از دستور اجرایی 13645 و نیز بخش 251/544(الف-3) آیین نامه تحریم علیه تکثیر سلاح های کشتار جمعی (C.F.R. 31) بخش 544، را علیه اشخاصی که منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده با هدف تضمین بهره برداری ایمن از هواپیماهای مسافری و تجاری ایران به ایران ایر کمکهای اساسی مالی، خدماتی، تکنولوژیکی، و کالایی می کنند را اعمال نخواهد کرد به شرطی که چنین فعالیت هایی در برنامه اقدام مشترک مقرر شده باشد و اینکه در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره کاملا به اتمام برسند، و شرط دیگر اینکه این مبادلات بااشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از ایران ایر و یا هر نهاد سپرده گذار ایرانی که نامش صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته باشد – نباشد.
تحریم ها در حوزه صادرات نفت خام ایران
تعلیق تحریم ها در حوزه فروش نفت خام ایران در برنامه اقدام مشترک پیش بینی شده است. طبق برنامه اقدام مشترک دولت ایالات متحده آمریکا “متعهد است تا اقدام برای کاهش فروش نفت خام ایران را متوقف کند، و اجازه دهد تا مشتریان فعلی ایران میانگین نفت خام مورد نیاز خود از ایران را خریداری کنند، میزان توافق شده از در آمدهای ایران در خارج را آزاد کند. و اینکه تحریم بیمه و خدمات مرتبط با حمل و نقل در حوزه فروش نفت را تعلیق کند.”به منظور اجرای این مقرره از برنامه اقدام مشترک در طی دوره برنامه اقدام مشترک و نیز دوره تمدید شده دولت ایالات متحده همچنان اقداماتی برای صدور مجوز به چین، هند، ژاپن، جمهوری خلق کره، تایوان، و ترکیه صورت خواهد داد تا این دولت ها به مقدار میانگین فعلی واردات نفت خود، در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده از ایران نفت وارد کنند. تعهد دیگر اینکه دولت ایالات متحده شمار محدودی از مبادلات به منظور آزادسازی قسطی میزان توافق شده از درآمد حاصله ایران از نهاد های مالی خارجی در حوزه های ذیل را غیر قابل تحریم خواهد کرد:
تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت
دولت ایالات متحده آمریکا تحریم حساب های کارگزاری قابل پرداخت مقرر در بخش 1(الف-1و2) از دستور اجرایی 13622 (اصلاحی به موجب بخش 16(الف) از دستور اجرایی 13645) و بخش 3(الف-1)از دستور اجرایی 13645؛ و بخش های 201/561(الف-5)، 204/561(الف)، و 204/561(ب-1و2) از آیین نامه تحریم های مالی ایران را علیه نهادهای مالی خارجی که منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده به واسطه اشخاص غیر آمریکایی – که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند – صادرات نفت خام و فراورده های نفت خام از ایران به چین، هند، ژاپن، جمهوری خلق کره، تایوان، یا ترکیه و نیز خدمات مرتبط بیمه ای یا حمل و نقل را تسهیل و یا هدایت می کنند اعمال نخواهد کرد به شرطی که این فعالیت ها در دوره برنامه اقدام مشترک یا دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل خاتمه یابد؛ از جمله مبادلات با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت ملی نفتکش ایران، به شرطی که این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، یا هر نهاد سپرده گذار ایرانی که نامش صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم های انسدادی
دولت ایالات متحده تحریم های انسدادی مقرر در بخش 1(الف-3) از دستور اجرایی 13382، بخش 5(الف) از دستور اجرایی 13622؛ بخش 2(الف-1/2/3) از دستور اجرایی 13645؛ بخش 201/544(الف-3)از آیین نامه تحریم علیه تکثیر سلاح های کشتار جمعی؛ و بخش 211/561(ج-2) از آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها را علیه اشخاص غیر آمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند و در طول دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده به صادرات نفت خام و فراورده های نفت خام از ایران به چین، هند، ژاپن، جمهوری خلق کره، تایوان، یا ترکیه و خدمات حمل و نقل مرتبط با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت ملی نفتکش ایران بطور اساسی کمک های تکنولوژیکی، مالی، و یا کالایی می کنند اعمال نخواهد کرد به شرطی که چنین مبادلات در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل خاتمه یابند و اینکه این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، و همه نهادهای سپرده گذار ایرانی که نامشان صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تحریم های منو
دولت ایالات متحده آمریکا تحریم ها در چهارچوب بخش 2(الف-1)از دستور اجرایی 13622 (اصلاحی به موجب بخش 16(ج) از دستور اجرایی 13645) را علیه اشخاص غیر آمریکایی که موضوع آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیستند و منحصرا در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده مبادلاتی در رابطه با صادرات نفت خام و فراورده های نفتی از ایران به چین، هند، ژاپن، جمهوری خلق کره، تایوان، یا ترکیه و نیز خدمات بیمه ای و حمل و نقل مرتبط مثلا با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران انجام می دهند اعمال نخواهد کرد به شرطی که این مبادلات در طی دوره برنامه اقدام مشترک و دوره تمدید شده آغاز و در همین دوره به طور کامل خاتمه یابند و اینکه این مبادلات با اشخاص در فهرست اتباع ویژه شناسایی شده – غیر از شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران یا نهادهای سپرده گذار که نامشان صرفا به موجب دستور اجرایی 13599 در فهرست قرار گرفته است – نباشند.
تسهیل مبادلات بشردوستانه و موردی دیگر
تاسیس “یک کانال مالی برای تسهیل تجارت بشردوستانه برای نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج” در برنامه اقدام مشترک پیش بینی شده است. تجارت بشردوستانه در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی، دارویی، وسایل پزشکی، و هزینه های دارویی از خارج است. همچنین به موجب این کانال مالی مبادلات لازم برای انجام تعهدات ایران در چهارچوب سازمان ملل متحد…و پرداخت مستقیم شهریه دانشجویانی که در خارج تحصیل می کنند به دانشگاه ها و کالج ها امکان پذیر شد.”طبق مقررات برنامه اقدام مشترک ، گروه 1+5 و ایران مکانیسمی تاسیس نمودند که به موجب آن خرید ها و پرداخت ها برای صادرات غذا، محصولات کشاورزی، دارو، و وسایل پزشکی به ایران، و نیز پرداخت های ایران به موجب تعهدات سازمان ملل ، پرداخت های ایران برای هزینه های پزشکی شهروندان ایرانی در خارج، و پرداختی های ایران – تا مقدار معین بر اساس توافق – به عنوان کمکهای دولتی ایران به دانشجویانی که در خارج تحصیل می کنند، تسهیل می شد. این مکانیسم ها در طول دوره تمدید شده برقرار خواهد بود.
وزارت خزانه داری ایالات متحده به نهادهای مالی خارجی در اجرای این مقررات راهنمایی های لازم را می نماید.
توجه به این نکته مهم است که مکانیسم های موجود در برنامه اقدام مشترک برای مبادلات تجاری بشردوستانه تنها منحصر به تامین مالی و یا تسهیل فروش غذا، وسایل کشاورزی، دارو، و وسایل پزشکی به ایران توسط اشخاص غیر آمریکایی غیر مرتبط با آیین نامه تحریم ها و معاملات ایرانی ها نیست به شرطی که حمایت های مذکور شامل اشخاص درگیر در تروریسم بین المللی و تکثیر سلاح های تخریب جمعی نشود. تجارت بشردوستانه غذا، وسایل و محصولات کشاورزی، دارو، و وسایل پزشکی به ایران بطور کلی منحصر به استثنائات پیش بینی شده در چهارچوب جدید نیست بلکه پیش بینی شده است که استثنائات از قبل پیش بینی شده هم در مکانیسم جدید لحاظ شود.
ضمیمه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ها ی ارشد- قسمت 13

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید