دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7- مشکلات و محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8- تعریف واژگان تخصصی …………………………………………………………………………………………………………………………… 10
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2- مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-3- مدل های رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-4- بازاریابی گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-5- انگیزه های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-6- بررسی مدل های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-7- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-8- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-5- چگونگی توزیع نمونه ها در استان مازندران ……………………………………………………………………………………………….. 107
3-6- ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
3-7- پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های مسافرتی استان مازندران …. 108
3-8- ابعاد وشاخص های پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 109
3-9- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………………………….. 113
3-11- روایی (اعتبار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3-12- نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتی به روش مولفه های اصلی ……………………….. 119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 124
4-3- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
4-4- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 141
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
5-2- تحلیل بر اساس مبنای نظری، سوال ها و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….. 151
5-3- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
5-4- نتایج فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-5- بحث و جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 161
5-6- تبیین مدل نهایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 163
5-7- پیشنهادات برای فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 164
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169
منابع و مآخذ ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………. 175

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوع ساختارهای اجتماعی، معیارهای ارزیابی

فهرست شکل ها
نمودار (2-1) – عوامل تاثیرگذار در رفتار گردشگران ……………………………………………………………………………………….. 37
نمودار (2-2) – گونه شناسی عوامل انگیزشی در گردشگری ……………………………………………………………………………… 41
نمودار (2-3) – طبقه بندی مدل های گردشگری ……………………………………………………………………………………………… 47
نمودار (2-4) – مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ……………………………………………. 48
نمودار (2-5) – عناصر سیستم گردشگری ………………………………………………………………………………………………………. 49
نمودار (2-6) – چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل …………………………………………….. 51
نمودار (2-7) – سیستم گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………. 51
نمودار (2-8) – سیستم گردشگری دیدگاه گان ……………………………………………………………………………………………….. 53
شکل (2-1) – دیدگاه بریونز …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نمودار (2-9) – مدل کاسپار ……………………………………………………………………………………………………………………………. 55
شکل (2-2) – سیستم گردشگری، چشم انداز محیطی ………………………………………………………………………………………. 56
مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
نمودار (3-1) – نمودار کتل مربوط به 7 بعد عوامل موثر بر انتخاب مقصد مسافرتی ……………………………………………… 120
نمودار (4-1) – فراوانی گروههای جنسیتی ………………………………………………………………………………………………………. 125
نمودار (4-2) – فراوانی گروههای سنی ……………………………………………………………………………………………………………. 127
نمودار (4-3) – فراوانی گروههای تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………… 128
نمودار (5-1) – میزان تاثیر گذاری عامل ها ……………………………………………………………………………………………………… 163

فهرست جداول
جدول (2-1) – پیش بینی روند گردشگران بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید