نویسنده: 92

…………………………………………………………………..44 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ،... دنباله مطلب

Read more

ستتر و مخفی است به این نام خوانده شده است.بند سوم: حبلحبل (به فتح یا کسر باء )نیز در لغت به معنای حمل و جمع آن احبال استو حبلی که برگرفته از واژه حبل است به زن حامله می گویند.چنانچه در... دنباله مطلب

Read more

ج)شتاب تورمی 85بند سوم: سیاست های موجود 87الف) سیاست‌های پولی و ارزی 87ب) سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات) 89ج) تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی 90گفتار سوم: پیامدهای اقتصاد مقاومتی 91بند اول:... دنباله مطلب

Read more

2-نظر دسته دوم 82ب-اشتباه درموضوع 85ج-اشتباه در هدف 98د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده 101گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی 102فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه... دنباله مطلب

Read more

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت 27گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت 27بند اول: حبس گرایی گسترده 28بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی... دنباله مطلب

Read more

2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف 942-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف 97نتیجه 100منابع و مآخذ 104پیوست ها اینجا فقط... دنباله مطلب

Read more