نویسنده: 92

Judgments of the Court of First Instance of 21 September 2005, Case T-306/01, Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council of the EU and Commission of the EC, para.206, and Case T-315/01, Yassin Abdullah Kadi v. Council of the EU and Commission of the EC, para.153.. General Convention on the Privileges and... دنباله مطلب

Read more

. Frowein, Jochen and Krisch, Nico, “Introduction to Chapter v1” in Simma, op. cit., p.710..اختلاف نظرهایی نادر هم مطرح شده است راجع به اینکه ” ترویج و تشویق حمایت از حقوق بشر وظیفه سازمان ملل متحد است، و ” حمایت از این... دنباله مطلب

Read more