نویسنده: مدیر سایت

آئین و آثار اعتراض به رأی داور       در این جا آئین اعتراض در گفتار اول و آثار اعتراض به رأی داور در گفتار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد. گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور در این جا نیز به... دنباله مطلب

Read more

: بررسی جهات اعتراض به رأی داور با توجه به مقررات مربوط به قانون داوری تجاری بین‌المللی روشن می‌شود که درخواست ابطال رأی داور به معنای اخص (در مقابل پژوهش‌خواهی) تنها شیوه‌ی اعتراض... دنباله مطلب

Read more

اعتراض ثالث نسبت به رأی داور رأی داور با توجه به ماده‌ی 495 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها نسبت به طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است... دنباله مطلب

Read more

آئین  و آثار اعتراض به رأی داور در این جا آئین اعتراض در گفتار اول و آثار اعتراض به رأی داور در گفتار دوم مورد بحث قرار می‌گیرد. گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور موار‌دی از قبیل این... دنباله مطلب

Read more