نویسنده: 92

ادله منع از دریافت دیرکرد 3-5-1. احتمال صدق ربای قرضی همان‌گونه که در فصل دوم در روایات مرتبط با کارمزد بیان شد، مطابق روایات صحیح و صریحی که در مورد ربای حرام وجود دارد و فقها نیز به... دنباله مطلب

Read more

آثار منفی دیرکرد بر اقتصاد به ویژه بر کار بانکداری اسلامی آن چه که بانک‌ها و همه بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی در پی آن هستند، تحقق سود است. اما این سودها محقق نمی‌شوند مگر این که مشتری... دنباله مطلب

Read more