نویسنده: مدیر سایت

نقض اصل برائت : اصل برائت یکی از اصول زیر بنای حقوق کیفری است . به موجب آن  هر متهمی بی گناه شناخته می شود تا زمانی که حکم قطعی به مجرم بودن وی صادرگردد . اقتضای اصل برائت بی گناه شناختن... دنباله مطلب

Read more