نویسنده: 92

وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی شرکتهای درقانون تجارت و شرکتهای در قانون مدنی چه شباهتها و تفاوتهائی دارند : بعد از آنکه با انواع شرکتها در فقه وقانون آشنا شدیم لازم است... دنباله مطلب

Read more