نویسنده: 92

اوایل قرن پنجم هجری نقل حدیث دیگر برای تفریع فقه شیعه کفایت نمی کرد. با قدرت یافتن دولت شیعی آل بویه در بغداد و افزایش تعداد و نیز محبوبیت شیعیان در قلمرو اسلامی، نیاز به اخذ مبنای پر... دنباله مطلب

Read more

حاکمیت مسئله امارت و حکومت زن با مسائل دیگری مانند مرجعیت و قضاوت همسان است. گرچه فقهای شیعه در مورد شرائط والی مسلمین در عصر غیبت بحثی نکرده‌اند ولی اکثرشان پیرامون شرائط قاضی به... دنباله مطلب

Read more