نویسنده: مدیر سایت

– آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق کودک   کودک به لحاظ صغر سن و عدم تکامل عقلی او بسیار آسیب پذیر و شکننده است، هم از نظر مادی و جسمی و هم از جهت معنوی و... دنباله مطلب

Read more

–  ازدواج  با اتباع بیگانه از نگاه آمار   یکی از منابع اطلاعاتی مورد استفاده برای روشن شدن وضعیت حضور بیگانگان در کشور آمار های سازمان ثبت احوال کشور است. این سازمان که برابر بند ز... دنباله مطلب

Read more

بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال در خصوص قواعد داوری آنسیترال باید گفت: منظور از قواعد داوری آنسیترال «یا قواعد... دنباله مطلب

Read more