نویسنده: مدیر سایت

جرایم رایانه ای قوادی وهرزه نگاری( پورنوگرافی) گرچه ظهور برخی از جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی سنتی با ظهور اینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است (مانند پورنوگرافی،... دنباله مطلب

Read more

محدودیت ها ابزارهای محدودکننده دسترسی به فضای سایبر با ملاحظه نقاط ضعف ابزارهای محدود کننده دسترسی مشخص می شود که به کارگیری آنها در قالب تدابیر پیشگیرانه وضعی سایبری به طور عمده... دنباله مطلب

Read more

مفهوم و کارکرد ابزارهای محدود کننده دسترسی به فضای سایبر به طور کلی، سازوکارهایی که می توان از رهگذر آنها آزادی عمل در فضای سایبر را سامان دهی کرد عبارتند از: فیلترها و تدابیر صدور... دنباله مطلب

Read more