نویسنده: 92

مکتب نئو کلاسیک ها (مارژینالیست ها – نهاییون ) این مکتب برای تجزیه و تحلیل های خود، ابزار هندسی و تکنیک های ریاضی را مورد استفاده قرار داد که باعث شد اقتصاد هرچه بیشتر به سمت علمی شدن... دنباله مطلب

Read more