نویسنده: mitra--javid

ا نتیجه گرفته شده است و همچنین در این بررسی مشخص شده است که در مناطقی که درآمد بالاتری دارند قیمت مسکن حساسیت بیشتری به نرخ بیکاری دارند تا مناطق با درآمد کمتر.همچنین در این بررسی... دنباله مطلب

Read more

تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.1از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت... دنباله مطلب

Read more

وظایف خود را خصوصاً در زمینه گسترش فرهنگ حجاب انجام دهند، از طریق بهرهگیری از آموزشهای رسمی و غیررسمی میتوانند کارگشا باشند. در این میان رسانهها میتوانند علاوه براطلاعات آشکار و... دنباله مطلب

Read more

ی فرهنگی، اثرپذیری از شبکه های ارتباطی که در زیر به موارد مهمی از آن اشاره میکنیم: نپذیرفتن وضعیت موجود : هنگامی که فرد به هر دلیلی از در ناسازگاری با گفتمان غالب در جامعه خویش برآمده... دنباله مطلب

Read more

سیاستگذاری و برنامهریزی بودند، چنین اعتقادی نداشتند که با شکنجه و تحقیر افراد میتوان حجاب را در جامعه جا انداخت. ولی برخی از آنها هم در نوع خود ناآگاه بودند و به حجاب به طور عمیق نگاه... دنباله مطلب

Read more

توان از آن چشم پوشی کرد.4-3-1-7. هنجار ذهنی در پرسشنامه پژوهش 3 سؤال اختصاص به متغیر «هنجار ذهنی» داشت. مقیاس سنجش همه سؤال‌ها به مانند دیگر سوالات پرسشنامه، طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است.... دنباله مطلب

Read more

به بیان ابزار گردآوری داده‌ها، سنجش روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.3-2. نوع تحقیق این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی... دنباله مطلب

Read more

تنها بعضی از عوامل آن بر پذیرش سیستم مورد بررسی (پذیرش فن اوری) تأثیر داشته اند. بین متغیرهای برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسانی استفاده، و نگرش نسبت به استفاده از سیستم... دنباله مطلب

Read more

1-7. تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 91-8. ساختار تحقیق 12فصل دوم 152. پیشینه تحقیق 152-1. مقدمه 152-2. پیشینه نظری 162-2-1. نظریه عمل منطقی 162-2-2. نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده 182-2-3. مدل پذیرش... دنباله مطلب

Read more

شناخته شده است. همچنین گردشگری بین المللی در بخش جنوبی پرو تمرکز بیشتری دارد، تعداد کمی از گردشگران از طریق سفر جاده ای بناهایی که به مرور رشد کرده اند را در اطراف ماچوپیچو بازدید می... دنباله مطلب

Read more