نویسنده: mitra1--javid

است. مطابق با این ساز و کار اثرات مثبت حمایت یا نبود حمایت ناشی از انزوای اجتماعی مستقیماً بر سلامت افراد تأثیر می‌گذارد. فرایند دوم از طریق آنچه که اصطلاحاً اثر تعدیل نامیده می‌شود... دنباله مطلب

Read more

فر،1392: 6). ب) وابستگی کامل سیستان به آب هیرمند در کشور ما ضریب وابستگی به منابع آب با منشاء خارج از کشور، در بعد ملی رقم ناچیزی است ولی در سیستان مقدار این ضریب رقمی بالا بوده و بسیار... دنباله مطلب

Read more

کوهزایی آلپی (پاسادنین) به شکل چاله درآمده و در آغاز دوران چهارم، دوره پلیئسوسن همه سرزمین سیستان زیر آب بوده (1 میلیون سال پیش) و رفته رفته آبرفت‌های رود هیرمند انباشته شده است،... دنباله مطلب

Read more

بسیار بر محیط داشته و این پیشفرض را که سازمانها رفتار و عملکردی عقلایی و منطقی دارند، شدیداً مورد تردید قرار دادهاند. سازمانها هدف اصلی خود را که بقاست، دنبال میکنند و سایر اهداف که... دنباله مطلب

Read more

شده است. 1-2-3 پرسشنامهدر روش استقرایی از بررسی میدانی (پرسشنامه) در نمونه‌های انتخابی استفاده شده است.به منظور جمع‌ آوری نظرات مدیران حسابرسی و حسابرسان ارشد پرسشنامه‌ای مشتمل بر 16... دنباله مطلب

Read more

که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی به دست می آورند.پذیرش اجتماعی: نمره ای است که نمونه تحقیق از پرسشنامه سلامت اجتماعی(از گویه 1تا7) به دست می آورند.مشارکت اجتماعی: نمره ای است... دنباله مطلب

Read more

نخستین بار هنری فایول واژه‌ی کنترلر را برای اطلاق به یکی از وظایف مدیران به کار برد. این در حالی است که حداقل 90 درصد از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در سی‌ سال گذشته درباره‌ی... دنباله مطلب

Read more

صورتهای مالی و پیشنهادهای اصلاحی در نحوه اداره امور دستگاه بر اساس این ارزیابیها تأکید دارد. 8-1-2 انواع حسابرسانحسابرسان بر حسب موضع و موقعیت خود و ماهیت صورتهای مالی به گروههای... دنباله مطلب

Read more

نسبت دام روز هر اصطبل رده سنی دام (نیمه اول/ دوم ماه) تسهیم می گردد.علوفه و خوراک مصرفی گاوهای شیری تا پایان 5/6 ماهگی آبستنی کلاً‌ به بهای تمام شده شیر منظور می گردد. در مورد تسهیم... دنباله مطلب

Read more

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره 17- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف... دنباله مطلب

Read more