نویسنده: mitra4--javid

المللی،اهمیت موضوع قابلیت اختراع محسوب شدن اختراعات ایجاد شده در فضا، در حال افزایش است به این دلیل که با فراهم شدن امکان حضور طولانی مدت فضانوردان در ایستگاه، فرصتی جهت ایجاد... دنباله مطلب

Read more

اهداف پیش رو را مد نظر قرار دهد اهدافی چون تسهیل تبادل متخصصان و تکنولوژی میان دولتها بر یک اساس رفتار قابل قبول متقابلانه. دولتها همچنین ملزم به ارائه راهنمایی به فضانوردان،... دنباله مطلب

Read more

ن میکنند. البته، این محدودیتها می توانند در مساله در نظر گرفته نشوند که این بستگی به ساختار مساله دارد. محدودیت هزینه کل بهبود شبکه. محدودیت حداکثر و حداقل افزایش ظرفیت قابل اعمال... دنباله مطلب

Read more

جدول ‏۰۱- تعدادی از توابع زمان سفر ]۹۱۳۴۵۶[و بسیاری از مراجع مرتبط): طراحی شبکه عبارتست از تصمیمگیری در مورد انتخاب یالهای جدید برای افزودن به شبکه و یا توسعه ظرفیت یالهای موجود. این... دنباله مطلب

Read more

ن میکنند. البته، این محدودیتها می توانند در مساله در نظر گرفته نشوند که این بستگی به ساختار مساله دارد. محدودیت هزینه کل بهبود شبکه. محدودیت حداکثر و حداقل افزایش ظرفیت قابل اعمال... دنباله مطلب

Read more

جدول ‏۰۱- تعدادی از توابع زمان سفر ]۹۱۳۴۵۶[و بسیاری از مراجع مرتبط): طراحی شبکه عبارتست از تصمیمگیری در مورد انتخاب یالهای جدید برای افزودن به شبکه و یا توسعه ظرفیت یالهای موجود. این... دنباله مطلب

Read more