نویسنده: mitra4--javid

معرفی کرده است:• خلق محیط های پاسخگو و بر پایه فهم عمیق طراح از ارزش ها و رفتار مردم و گروه های مرتبط• مشارکت استفاده کنندگان در طراحی محیط هایشان • خلق محیط هایی که استفاده کنندگان... دنباله مطلب

Read more

قراردادی و امر و نهی اخلاقی در وجدان اخلاقی جای می گیرد و در اعمال و رفتار آنها نوعی حالت بازداری شرطی در استعمال و درک و فهم آنها ایجاد می کند که در بزرگسالی، در شرایط آزمایشگاهی... دنباله مطلب

Read more

چند هزار سال قبل از میلاد می رسد( سلطان زاده،۱۳۸۰ :۱۲). بر اساس اطلاعات موجود در منابع تاریخی، از اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی... دنباله مطلب

Read more

نقش ادارک حسی و کارکرد جمعی و شخصی آن ها در درک فضا، نزد فرهنگ های گوناگون موضوع کتاب ادوارد تی هال تحت عنوان “بعد پنهان” است. مقاله “Haptic design” به طور اختصاصی به بررسی حس... دنباله مطلب

Read more