دسته: آموزشی

– قتل عمد  درقتل عمد، قصاص واجب است،نه آنکه میان دیه وقصاص مخیر باشد،اگربردیه مصالحه کندجایز است . قصاص تنها با شمشیر انجام می شودو با آن گردن جانی رامی زنندو نه غیرآن.(شهید اول... دنباله مطلب

Read more

مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی... دنباله مطلب

Read more

: محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف مهم ترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری... دنباله مطلب

Read more