دسته: آموزشی

: آثار معاهده: در این گفتار ابتدا به موضوع آثار معاهدات در نظام حقوق بین­الملل در مفهوم کلی آن پرداخته می­شود و در پایان وضعیت ایالت­ها و مناطق خودمختار در خصوص آثاری که معاهدات منعقد... دنباله مطلب

Read more

دسته بندی آزمونها باتوجه به چگونگی تهیه آنها 1) آزمونهای میزان شده یا استاندارد شده. 2) آزمونهای معلم ساخته. 2-4-12-1- آزمونهای میزان شده یا استاندارد شده آزمونهای میزان شده یا معیار شده... دنباله مطلب

Read more