دسته: آموزشی

روش‌های تغییر پذیری عزت نفس

آموزشی

رابطه خود آرمانی ، خودپنداشت و  حرمت‌خود خود‌ایده‌آل یا آرمانی، مجموعه ویژگی های شخصی و شخصیتی است که ما دوست داریم واجد آن باشیم این تمایل ممکن است، هدفی ذهنی و فردی باشد که ما در... دنباله مطلب