دسته: آموزشی

بدون شک نیاز به یک سیستم ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف تصمیم گیری، در دو بخش صنعت و خدمات امر جدیدی نیست .  کاپلان و نورتون در سال 1991 روش ارزیابی عملکرد متوازن یا کارت امتیازی متوازن را... دنباله مطلب

Read more