دسته: رشته اقتصاد

میانه 73/17 98/16 99/17 33/18 57/17نما 16 16 18 19 38/16در این پژوهش شاخص ارزشیابی هوش، میزان معدل تحصیلی افراد در مقاطع تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. اگرچه در معرف بودن معدل... دنباله مطلب

Read more