دسته: پایان نامه ها و مقالات

کرده است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف با توجه به معیارها و ضوابطی تعیین نماید. علاوه بر اینها،ذکر اصول و موادی درباره ی عدم تبعیض در... دنباله مطلب

Read more

اخیری که طرح شد، این اصطلاح در حالت عام خود به کار برده شده است. و هیچ قرینه ای بر اینکه فقط یکی از طرفین اختلاف دارای این حق هستند، وجود ندارد. اما از طرفی اگر این باور و این تفسیر از... دنباله مطلب

Read more

دو حالت می توان متصور بود: اول، خوانده در مرحله ی مقدماتی نسبت به بی طرفی وعدم استقلال یکی از داوران اعتراض کرده و با اینکه جرح او توسط دادگاه مادهی شش این قانون پذیرفته شده است؛ داور... دنباله مطلب

Read more

رایی انشاء می گردد؛ حال اگر در همان نظام یا همان جهان اعتبارات رای مذکور حیات خود را از دست بدهد چطور می توان در جای دیگر به این حق حیات سلب شده، اعتباری دیگر بخشید؟ 1- مفهوم نهایی یا... دنباله مطلب

Read more

به این ترتیب وارد در قلمرو کنوانسیون می شوند. به نظر می رسد در این صورت مناسب باشد که درخواست اجرای رای به موجب قانون ملی به اجرا در آید تا درخواست اجرا تحت کنوانسیون. به علاوه به موجب... دنباله مطلب

Read more

کنند.مشابه کتبی بودن داوری در این کنوانسیون، در بسیاری از قوانین ملی و بین المللی داوری نیز وجود دارد. در قانون تجاری بین المللی ایران، بند ج از ماده ی یک و ماده ی هفت آن به شکل موافقت... دنباله مطلب

Read more

مربوط می شود بند یک ماده ی 489 ق.آ.د.م است که صراحتا از بطلان رای داوری در صورت مخالفت با قوانین موجد حق می کند. بنابراین رای داوری که به موجب حقوق ماهوی ایران واجد صلاحیت نیست را نمی... دنباله مطلب

Read more

الزامی را برای دادگاه های خود قرار نداده اند. (Van Den & Albert, 1981, 244) به خصوص که مرجعی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند ممکن است به دلیل اینکه شناسایی آرای خارجی در صلاحیت او نیست، از قبول... دنباله مطلب

Read more

ن شناسایی، درخواست اجراییه برای آن صادر نشود.شناسایی و اجرا دو مفهوم متفاوت از یکدیگر هستند. منظور از شناسایی رای، این که به رایی صادره از کشور غیر محل اجرا (رایی که در کشور خارجی... دنباله مطلب

Read more

فصل مقدمهای است برای موانع اجرای آرای داوری تجاری در ایران که در دو فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد. بخش اول- مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی باعنایت به اینکه قوانین... دنباله مطلب

Read more