دسته: پایان نامه ها و مقالات

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق مجازاتهای شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام متداول بود و پذیرفتن عدالت اجتماعی به جای عدالت مطلق است . دیگر اینکه حق جامعه در... دنباله مطلب

Read more

ای مبتنی بر تقصیر بزه دیده را مطرح می کرد که به کشف بی ملاحظه گی های بزه دیده منجر می شود. ملاحظه مندلسون در چارچوبی مرتبط با تمامی انواع بزه‌دیدگی ها قرار می گرفت.آن گونه که می دانیم... دنباله مطلب

Read more

های گوناگون از مرز سلامت گذشته و بزهکار می شود. ج- بزهکاری شناخت عوامل سازنده جرم، خارج از حوزه فردی، مرحله دیگر بررسی های جرم شناسی بود. زیرا در اثر برخورد هایی که بین مکاتب مختلف... دنباله مطلب

Read more

7719.928.277.715الی 206115.822.3100.0جمع 27370.7100.0**********آمار استنباطی: در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری وانتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه ازیک گروه بزرگتر موسوم به جامعه آماری یا... دنباله مطلب

Read more

نمودار : با توجه به جدول و نمودار فوق 6/36 درصد از پاسخگویان وجود تشکل های صنفی را عامل ضروری برای اصحاب رسانه دانسته اند و ابراز داشتند که نیازمندی اصحاب رسانه به وجود تشکل های صنفی... دنباله مطلب

Read more

بلکه گروههای بیشتری از مردم دسترسی افزون تر به اطلاعات دارند اما با این وجود بررسیهای متعدد نشان می دهد که عموم مردم هنوز کاملا آگاه نیستند و در برخی موارد حتی دولتها،ارگانهای عمومی... دنباله مطلب

Read more

کند.انجمنها نیز بسته به نوع فعالیتهای صنفی خود مکلف به اجرای قوانین در این حوزه هستند و باید از ورود به مسائلی که در حیطه فعالیت آنها نیست خودداری کند. نماینده مردم فریدون شهر، فریدن... دنباله مطلب

Read more

ارایه منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نخستین گام دولت جدید در اتقای حقوق شهروندی و در نظر گرفتن ساز و کاری برای دریافت بازخورد های کارشناسی و مردمی مورد... دنباله مطلب

Read more

:1.صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت روزنامه‌نگار به مجازات‌های تعزیری درجه 4 به بالا به جز در جرایم غیر عمد.2. سابقه 3 بار مجازات حرفه ای درجه 5.‌ماده61- هریک از روزنامه‌نگاران عضو ارکان... دنباله مطلب

Read more

و سیاسی در جامعه ، قادر به انجام آن نشدند. صرف نظر از این که اساسا، تشکیل چنین انجمنی بعدها با ظهور دو انجمن مشابه دیگر به نام های ” انجمن روزنامه نگاران جمهوری اسلامی ” و ”... دنباله مطلب

Read more