مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

شکل ‏22::AFSMC with nonlinear system for aproximate 31شکل ‏31: AFSMC with nonlinear system for aproximate 42شکل ‏41. نمایش شش درجه آزادی بر روی یک شناور. 48شکل ‏42. مختصات و متغیرهایی که در عمل مدل کردن استفاده میشوند. 48شکل ‏43: :... دنباله مطلب

Read more

شکل 1-2: تعدادی از آنیون ها و کاتیون های به کار رفته در ساختار برخی از مایعات یونیشکل 1-3: ساختار برخی از مایعات یونیمزایای مایعات یونی:ترکیب های آلی فرار به سختی از محصولات واکنش مورد... دنباله مطلب

Read more

سنتز سبز پیرانو پیرازول ها با سدیم بنزوات:کیانی و همکارانش در سال 2013، با واکنش تراکمی و 4 جزئی آلدهیدهای آریلی 60، اتیل استواستات 61، مالونونیتریل (16) و هیدرازین هیدرات یا فنیل هیدرازین... دنباله مطلب

Read more

سنتز بنزو کرومن ها:در سال 2011 دماوندی و همکارانش طی واکنشی تک ظرف، روشی ساده و آسان را برای سنتز مشتقات 1،3-دی آریل-H3-بنزوکرومن ها 38 ارائه دادند. این مشتقات از واکنشی تراکمی بین نفتول ها... دنباله مطلب

Read more

یکی از مهم ترین اهداف شیمی آلی و دارویی، طراحی و سنتز مولکول هایی است که به عنوان عوامل درمانی برای انسان ها ارزشمند باشند. 2-آمینو-H4-کرومن ها به مجموعه ای از ساختارهای دارویی با... دنباله مطلب

Read more

Ro(To) is the resistance at 25°Cis 2.718is the Temperature at which R is unknown expressed in °Kelvin. (273.15 + °C)is 298.15°K (25°C)is (a + bT + cT2)مقادیر a,b,c در ترکیب های مختلفی از مقاومت متفاوتند به عبارت دیگر این سه پارامتر وابسته به درصد... دنباله مطلب

Read more

اما ولتاژهای حاصله از تقسیم ولتاژ باید با ولتاژ هایی که توسط مقاومتها ایجاد گشته اند مقایسه گردند. شکل 25 چگونگی ایجاد این ولتاژها را نشان میدهد.شکل 25-4مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال بکار... دنباله مطلب

Read more

30 2.702 30240 2.803 40350 2.905 50560 3.002 60270 3.105 705جدول 2 – 4 : مقادیر خازنها به ازای فشارهای مختلف و تغییر مقادیر آنها نسبت به خازن اولیه بوجود آمدهpf705/0=4/2-105/3بنابراین تغییرات خازن ما در رنج... دنباله مطلب

Read more

3.5 0.0354 0.045 0.056 0.067 0.078 0.089 0.0910 0.120 0.230 0.340 0.450 0.560 0.670 0.7جدول 1 – 4 : ماکزیمم جابجایی به ازای فشارهای مختلفحال با استفاده از جدول 1-4 میتوان منحنی فشار و جابجایی ماکزیمم را به صورت شکل 6-4 رسم... دنباله مطلب

Read more