عوامل موثر بر امنیت شغلی

آموزشی

عوامل موثر بر امنیت شغلی عوامل موثر بر امنیت شغلی را به چهار دسته عوامل فردی، سازمانی، فراسازمانی (محیطی) و شغلی تقسیم می کنند و هر یک از آنها را با استفاده از شاخصهای معینی مورد سنجش... دنباله مطلب

ابزارهای قصه گویی و انواع آن

آموزشی

– ابزارهای قصه گویی: لازمۀ آماده شدن برای قصه گویی و استفاده از این هنر داشتن صداقت، ذوق و توجه به کیفیفیت مطلوب برای ارائۀ این نوع از ادبیات شفاهی است. شاید باید بر روی صفت هایی از... دنباله مطلب

رابطه ی بهزیستی و سلامت

آموزشی

بهزیستی و سلامت سازمان سلامت جهانی (2001 و 2002)، سلامت‏ را به عنوان «حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی، و نه صرفاً غیاب بیماری» تعریف می‏کند. این‏ سازمان سلامت روانی را نیز به... دنباله مطلب

ماهیت وهدف خود کنترلی

آموزشی

ماهیت وهدف خود کنترلی : یکی از مهمترین مهارتها که مشخصه توانایی افراد در حل تعارض است ،برخورداری از صفت خود کنترلی یاخود نظارتی است. افرادی که می توانند هدفهای واقع گرایانه را اولویت... دنباله مطلب

اختلال شخصیت ضداجتماعی

آموزشی

اختلال های شخصیت دسته ی ب 2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی 2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت ضداجتماعی، یک الگوی فراگیر از بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران است که از کودکی یا... دنباله مطلب