مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

سِنتِرد ر طول مرکز تور برای برگشت دادن و ضربه سرعتی به توپ حرکت میکندهیتر هر جایی از سمت چپ تور که باشد، حمله می کند و توپ را بلوکه م ی کند، حتی دریافت توپ را نیز انجام می دهداوپوزیت 5... دنباله مطلب

Read more

ابعاد آنتروپومتریک در سطحی که ورزشکار طی رقابت کسب میکند اثر زیادی دارد، و همچنین در مهارتهای اجرای تکنیکی ورزشکار دخیل هستند. اهداف مربیان برای انتخاب بازیکن باید حساب شده و دقیق... دنباله مطلب

Read more

(حاجیقاسمی، کامبیز؛ 1375) در مقالهای تحت عنوان «هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله» که در نشریه صفه شماره(21و22) به چاپ رسیده است؛ با مطالعهای دقیق و گسترده هندسه نمای مسجد شیخ لطفالله... دنباله مطلب

Read more

توانایی پرش یک مهارت بنیادی است که در خیلی از ورزشها مورد نیاز است. مربیان تست پرش عمودی را برای مشخص کردن آمادگی جسمانی به کار میگیرند تا بازدهی برنامه تمرینی را اندازه بگیرند و به... دنباله مطلب

Read more

(رشیدپور، مجید؛ 1385) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات انجمن اولیا و مربیان در تهران به چاپ رسیده؛ مؤلفههایی را برای اخلاق اسلامی شمرده و هر کدام را توضیح میدهد.... دنباله مطلب

Read more

علاوه بر آن والیبال یک رشتهای است که احتیاج به مهارتهای زیادی دارد. به منظور تحلیل حرکتی بازیکنان والیبال در طول اجرای مهارتها، حرکت توپ و بازیکن باید به خوبی بررسی شود مطالعات قبلی... دنباله مطلب

Read more

شکل(10-18): پوستر«سه» 133فهرست نقشههانقشه(10-1): سایت پلان Error! Bookmark not defined.نقشه(10-2): پلان طبقه زیر زمین Error! Bookmark not defined.نقشه(10-3): پلان طبقه همکف 122نقشه(10-4): پلان طبقه اول 122نقشه(10-5): پلان طبقه دوم... دنباله مطلب

Read more

سرویس: ضربهای جهت شروع بازی و به جریان درآوردن توپدریافت: اولین اقدام برای شروع حمله شامل 4 مرحله: رفتن به سمت توپ ـ گارد گرفتن ـ تماس با توپ ـ دنبال کردنفصل دوممبانی نظری وپیشینه... دنباله مطلب

Read more

روش گردآوری اطلاعاتاگر همه ویژگی ها و عناصر مثبت و مؤثر در پیشرفت و ترقی و فعلیت رفتارهای صادره و در جنبه های شناختی و درونی عزت نفس و اعتماد به خود و جسارت و خودباوری و پذیرفتن همه ی... دنباله مطلب

Read more

فلزات Raney، فلزات متخلخل و فعالی هستند که برجسته ترین آنها cuو co و Fe و Ni می باشد.(2-11) کلسیناسیون:این رفتار دما بالا در هوا، اغلب آخرین مرحله در تولید اکسید کاتالیستها و یا یک مرحله مانده... دنباله مطلب

Read more