مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

ن میکنند. البته، این محدودیتها می توانند در مساله در نظر گرفته نشوند که این بستگی به ساختار مساله دارد. محدودیت هزینه کل بهبود شبکه. محدودیت حداکثر و حداقل افزایش ظرفیت قابل اعمال... دنباله مطلب

Read more

جدول ‏۰۱- تعدادی از توابع زمان سفر ]۹۱۳۴۵۶[و بسیاری از مراجع مرتبط): طراحی شبکه عبارتست از تصمیمگیری در مورد انتخاب یالهای جدید برای افزودن به شبکه و یا توسعه ظرفیت یالهای موجود. این... دنباله مطلب

Read more