مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

برای شاخص­های نابرابری ویژگی هایی را برشمردند که در حالت کلی دارا بودن تعداد بیشتری از این ویژگی­ها، موجب ارجحیت یک شاخص بر شاخص دیگر می­شود. دالتون (1920) هفت ویژگی زیرا را برای یک... دنباله مطلب

Read more

1- توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید: بازده کارگر، زمین و سرمایه که به وسیله قیمت های عوامل، سطح بهره­برداری و بالطبع سهم درآمد ملی که به صاحبان هر یک از عوامل فوق تعلق می گیرد تعیین می... دنباله مطلب

Read more