مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی 53فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک 54مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک 54گفتار اول- اجازه قانونی 54گفتار دوم – قصد معالجه 57گفتار سوم... دنباله مطلب

Read more

مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی بسمه تعالیتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه این جانب صاحبه یاورپیرا دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ی فقه و... دنباله مطلب

Read more

چکیده بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران به کوششفرزانه صادقی مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف... دنباله مطلب

Read more

چکیده بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی به کوششساراکیانی برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان... دنباله مطلب

Read more

چکیده بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی به کوششساراکیانی برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظامهای حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان... دنباله مطلب

Read more

فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون سوئیس66فرانسه68انگلیس69امریکا70ارزیابی دلایل 73نظریه منع تقلب نسبت به قانون 78دلایل نظریه 781- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از... دنباله مطلب

Read more

عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است. دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد بخش دوم نیز به دو فصل تقسیمبندی شده است: فصل اول آن به... دنباله مطلب

Read more

عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است. بخش دوم نیز به دو فصل تقسیمبندی شده است: فصل اول آن به طرح قاعدهی فقهی عدل و انصاف، پیشینهی تاریخی قاعده، مقایسهی آن با قواعد و یا... دنباله مطلب

Read more