تعادل کار و زندگی با ۱۰ پیشنهاد ای که کمک می کنه آدم کاملی باشین 

No Comments آموزشی

  ۱. از ایمیل فاصله بگیرین اول سال جاری در گزارشی عنوان شد که طبق قانونی که در فرانسه تصویب شده، کارمندان این کشور از ساعت ۶ بعدظهر به بعد نباید با ایمیل خود کار کنن یا حتی صندوق... دنباله مطلب