مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

– مصونیت 3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت عوامل رافع مسئولیت به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که بر رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شود. طرف نظر از اینکه... دنباله مطلب

Read more

الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر 4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری 4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه در این قسمت به بررسی الحاق یا عدم الحاق جد پدری به حکم... دنباله مطلب

Read more