مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

حقوق اقتصادی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)   حقوق اقتصادی، قواعد حقوق مربوط به اقتصاد و زندگی اقتصادی است. نخستین و مهم ترین منبع حقوق اقتصادی هر کشور را قانون اساسی آن می دانند.... دنباله مطلب

Read more

حقوق فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)   فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند. محتوای باطنی و چار چوب ذهنی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد. امروزه ریشه همه... دنباله مطلب

Read more

حقوق سیاسی شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)   حقوق سیاسی‌ گونه دوم حقوق شهروندی است‌. حقوق سیاسی از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقی است که به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق می‌تواند در... دنباله مطلب

Read more

ابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)   بعد از بررسی مفهوم حقوق شهروندی از منظر امام، لازم است ابعاد حقوق شهروندی مشخص شود و سپس دیدگاه های امام در رابطه با این ابعاد بیان شود.... دنباله مطلب

Read more

حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی   امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر... دنباله مطلب

Read more