مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

مقایسه و بیان تفاوت ها گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار ازآنجا که طلب جزیی از دارایی طلبکار قلمداد می شود مطابق اصل انتقال پذیری حقوق مالی،طلب نیز... دنباله مطلب

Read more

: مزایا و معایب در این بخش سعی شده موارد مهم و اصلی بیان شود لیکن در جریان گشایش و پرداخت وجه اعتبار در هرکدام از سه روشی که در ذیل خواهد آمد ممکن است از نگاه طرفین اعتبار، مزایا و عیوب... دنباله مطلب

Read more

: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی در بخش اول این فصل به قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی پرداخته شد که چگونه حفظ منافع اشخاص ثالث در قالب یک اعتبار اسنادی قابل انتقال بروز پیدا می... دنباله مطلب

Read more