مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که... دنباله مطلب

Read more

– FTAs (Free Trade Agreements)موافقت نامه های آزاد تجاری– CIPIH (Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health)کمیسیون حقوق مالکیت فکری، نوآوری و بهداشت عمومی– GSPA- PHI (Global Strategy And Plan Of Action On Public Health,... دنباله مطلب

Read more

چکیده نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر به کوششفرناز شهرکی جزینکی علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان... دنباله مطلب

Read more

فهرست مطالبمقدمه: 1بخش اول: شیوه‌های خاص جبران خسارت در سازمان جهانی تجارت 13فصل اوّل)اقدام‌های آنتی‌دامپینگ 16مبحث اوّل) دامپینگ و ایجاد خسارت در سازمان جهانی تجارت 16گفتار اوّل)... دنباله مطلب

Read more

پرسش‌های تحقیقپژوهش در خصوص «آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق و رویه قضایی ایران» به‌منظور پاسخ به سؤالات ذیل انجام پذیرفته است:سؤالات اصلی تحقیق:درج شرط... دنباله مطلب

Read more