مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.یکی از شناخت... دنباله مطلب

Read more

این ترکیب با استفاده از 5-(2-(2،4-دی متیل فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (g5)، (mmol 1 g, 27/0) و طبق روش عمومی ذکر شده در بخش 3- 13 تهیه شد، ترکیب جامد قهوهای روشن رنگ با دمای ذوب C°212-210... دنباله مطلب

Read more

این ترکیب با استفاده از 5-(2-(2-کلرو-4-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید (c5)، (mmol 1 g, 32/0) و طبق روش عمومی ذکر شده در بخش 3- 13 تهیه شد، ترکیب جامد قهوهای روشن رنگ با دمای ذوب C°245-243... دنباله مطلب

Read more

ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجی FT-IR (صفحه 72) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.FT-IR (KBr): v max; 3205 (O-H stretch), 1668, 1615, 1566 (aromatic C-C stretch and N=N stretch), 1375 (CH3 bending).3- 12- تهیه 5-(2-(2-کلرو... دنباله مطلب

Read more

ساختار ترکیب مورد نظر به وسیله طیف سنجی FT-IR (صفحه 66) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تائید قرار گرفت.FT-IR (KBr): v max; 3421 (O-H stretch), 1692, 1630 (aromatic C-C stretch and N=N stretch), 1550 (NO2 asymmetic stretch), 1323 (NO2 symmetric stretch).3- 6-... دنباله مطلب

Read more

3-4-4-قدرت کل یک امپراطوریقدرت یک امپراطوری برابر است با قدرت کشور استعمارگر، به اضافه درصدی از قدرت کل مستعمرات آن. بدین ترتیب برای هزینه کل یک امپراطوری داریم:که در آن T C هزینه کل... دنباله مطلب

Read more

فصل سومکارهای تجربی3-1- تکنیک های عمومیطیف FT-IR بهوسیله اسپکتروفوتومتر ماتسون مدلGalaxy FT-IR 5000 و طیفهای 1H NMR و 13C NMR با دستگاه اسپکترومتر Bruker در 400 مگاهرتز تهیه شدهاند.نقطه ذوبهای... دنباله مطلب

Read more

اما به نظر می رسد که در هر یک از روش های فوق ملاحظات چندمی مثل محدودیت اخلاقی و سانسور و کتمان واقعیت ها مرتب بوده است.به همین دلیل روش پرسشنامه را علاوه بر اجازه دادن به دانشجویان در... دنباله مطلب

Read more

تعریف خویشتن پنداری و نظریه های وابسته به آن آدلر در تئوری خود در ارتباط با مفهوم شیوه زندگی به بیان خویشتن پنداری پرداخته است. ولی مفهوم خود یا خویشتن پنداری را اعتقاد به اینکه من که... دنباله مطلب

Read more

جای مستعمره و امپریالیست را با هم عوض کن-شکل دهی امپراطوریهای اولیهدر بهینهسازی، هدف یافتن یک جواب بهینه بر حسب متغیرهای مسئله، است. ما یک آرایه از متغیرهای مسئله را که باید بهینه... دنباله مطلب

Read more