مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال در خصوص قواعد داوری آنسیترال باید گفت: منظور از قواعد داوری آنسیترال «یا قواعد... دنباله مطلب

Read more

ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال یکی از وظایف کمیسیون آنسیترال (UNCITRAL) (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) تدوین قواعد راجع به داوری تجاری... دنباله مطلب

Read more

عوامل فردی و جسمی مبحث نخست: سنّ آمارهای ارائه شده، حاکی از آن است که در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی ها، 75 درصد سنّ مرتکبین، بین 18 تا 25 سال است؛ 20 درصد بین 26 تا 35 سال و 5... دنباله مطلب

Read more