مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

عوامل موثر در انتشار و گسترش نوجویی ها عوامل موثر در انتشار و گسترش نوجویی ها و محصولات جدید عبارتند از : نوع گروه، نوع تصمیم گیری، تلاش های بازاریابی، ارضای نیازها، انطباق، مزیت... دنباله مطلب

Read more

مدیریت پروژه: با توجه به این که پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یک پروژه بزرگ به شمار می رود و منابع متعددی برای آن مورد نیاز است، استقرار سیستم نیازمند صرف زمان و هزینه... دنباله مطلب

Read more

بدون شک نیاز به یک سیستم ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف تصمیم گیری، در دو بخش صنعت و خدمات امر جدیدی نیست .  کاپلان و نورتون در سال 1991 روش ارزیابی عملکرد متوازن یا کارت امتیازی متوازن را... دنباله مطلب

Read more