مقاله های علمی -دانشگاهی

مقاله های علمی -دانشگاهی

نسبت دام روز هر اصطبل رده سنی دام (نیمه اول/ دوم ماه) تسهیم می گردد.علوفه و خوراک مصرفی گاوهای شیری تا پایان 5/6 ماهگی آبستنی کلاً‌ به بهای تمام شده شیر منظور می گردد. در مورد تسهیم... دنباله مطلب

Read more

زیاد در زندگی خود احساس بیقدرتی میکردهاند. جدول شماره 17- اطلاعات آماری مربوط به بعد ذهنی متغیر مشارکت اجتماعی آمارههامتغیرفراوانی سئوالاتمیانگین وزنیمیانگینکلمدانحراف... دنباله مطلب

Read more

شدن است مثل سوئد در مورد سن و جنس و در آمریکا شرکت درانتخابات و رأی دادن مردم براساس بعضی متغیرهای جمعیتی – اجتماعی (لیپست به نقل از حسنی: 1389: 142). در مجموع باید گفت اظهارنظرها و... دنباله مطلب

Read more

طرحواره درمانی چیست؟ طرح واره درمانی نوع جدید از روان‌درمانی است که برای کمک به کسانی طراحی شده، که دچار اختلالات شخصیتی‌اند و دریافته‌اند که قالب‌های دیگر روان‌درمانی... دنباله مطلب

Read more

در سال های اخیر بیش از آن‌که مراکز کاریابی به دنبال پیدا کردن شغلی برای مردم باشند، به دنبال سرکیسه کردن مردم از طرق مختلف و در واقع سو استفاده از بیکاران هستند. این کاریابی ها با... دنباله مطلب

Read more

ا نتیجه گرفته شده است و همچنین در این بررسی مشخص شده است که در مناطقی که درآمد بالاتری دارند قیمت مسکن حساسیت بیشتری به نرخ بیکاری دارند تا مناطق با درآمد کمتر.همچنین در این بررسی... دنباله مطلب

Read more

تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.1از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت... دنباله مطلب

Read more